Cysylltwch

Ein strategaeth

TrosolwgPwy ydyn niBeth rydyn ni’n wneudEin strategaethPartneriaid RhyngwladolNewyddion

Rhaglen cyfnewid dysgu rhyngwladol Cymru a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Taith. Mae Taith ar gyfer pobl ym mhob cwr o Gymru, ym mhob sector addysg – ysgolion, ieuenctid, addysg oedolion, addysg bellach, addysg a hyfforddiant galwedigaethol, ac addysg uwch, a phob math o addysg – ffurfiol, anffurfiol a heb fod yn ffurfiol.

Ein strategaeth ar ei newydd wedd yn canolbwyntio ar wneud cyfnewid rhyngwladol yn fwy cynhwysol a hygyrch.

A line of people standing in the snow. There are slim tree trunks in the background.

Ein pwrpas

Creu cyfleoedd sy’n newid bywyd i ddysgwyr a phobl ifanc ledled Cymru trwy gyfnewidiadau dysgu rhyngwladol.

 

A selfie photo with a man in the foreground and a group behind. There are some ruins in the background.

Ein cenhadaeth

Ariannu cyfleoedd cyfnewid addysgol rhyngwladol cynhwysol a hygyrch ar gyfer dysgwyr a staff ledled Cymru, gyda chyfleoedd i ddysgwyr a staff rhyngwladol ymweld â phartneriaid yng Nghymru.

Bydd Taith yn annog cyfranogiad gan bobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol – gan gynnwys pobl o gefndiroedd difreintiedig, cefndiroedd lleiafrifoedd ethnig, pobl Anabl a phobl ag anghenion dysgu ychwanegol.

Ein hamcanion

A line of four women, two are wearing Basotho (mokorotlo) hats.

Amcan 1

Sicrhau bod cyfnewidiau’n darparu’r effaith fwyaf

Sut?

 • Byddwn yn sicrhau bod ein modelau ariannu yn cefnogi unigolion sydd â rhwystrau i gymryd rhan mewn cyfnewidiadau rhyngwladol.
 • Byddwn yn cynnig cymorth ychwanegol i sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl o gefndiroedd difreintiedig, pobl Anabl a phobl ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Byddwn yn gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid i ddeall y rhwystrau i gyfranogiad yn well a sicrhau bod y cymorth yn effeithiol.
A man (Jeremy Miles) and two women posing for a photo.

Amcan 2

Ariannu prosiectau cyfnewid dysgu o safon uchel

Sut?

 • Byddwn yn sicrhau bod ein gwybodaeth a’n prosesau yn hygyrch ac yn dryloyw.
 • Byddwn yn gweinyddu proses asesu gadarn, annibynnol a thryloyw.
 • Byddwn yn rhannu enghreifftiau o arfer gorau ac yn adeiladu cymunedau cydweithredol sy’n gallu cefnogi ei gilydd a’r rhai y mae cyfnewid rhyngwladol yn newydd iddynt.
 • Byddwn yn ymgynghori’n helaeth ac yn ymateb i dystiolaeth i wella canlyniadau’r rhaglen yn barhaus.
 • Byddwn yn sicrhau bod ein modelau ariannu yn annog partneriaethau rhyngweithiol ystyrlon a chyfnewid dwyochrog.
Four men holding a Welsh flag.

Amcan 3

Cefnogi arloesedd addysg yng Nghymru

Sut?

 • Byddwn yn cefnogi cydweithrediad rhwng sefydliadau Cymreig ac arbenigwyr rhyngwladol ar brosiectau sydd o fudd i addysg yng Nghymru.
 • Byddwn yn galluogi cyfranogwyr i rannu eu gwybodaeth, syniadau ac adnoddau ledled Cymru.
 • Byddwn yn targedu cyllid ar gyfer prosiectau cydweithredol ym meysydd blaenoriaeth strategol.

Cwestiynau allweddol

Cyfle y mae unigolyn yn annhebygol o brofi heb gyllid Taith. Mae’r cyfleoedd yn gymharol, ac mae’r effaith yn gyfrannol. Dylai’r profiad fod â budd parhaol a phrofadwy; bydd yr effaith yn fwy i’r rhai sydd wedi cael ychydig iawn o gyfle neu ddim o gwbl i brofi teithio a diwylliant rhyngwladol.

Dylai prosiectau geisio ysbrydoli dysgwyr a chodi dyheadau. Dylai gweithgarwch staff greu buddion yn syth ac yn barhaol ar gyfer cenedlaethau o ddysgwyr a phobl ifanc.

Mae teithio a threulio amser oddi cartref yn datblygu hyder, annibyniaeth a gwytnwch.

Mae dysgu ochr yn ochr â chyfoedion rhyngwladol yn helpu cyfranogwyr i ddatblygu gwell ddealltwriaeth o wahanol ddiwylliannau ac ieithoedd.

Mae prosiectau cydweithredol rhyngwladol yn darparu cyfle i ddysgwyr, staff a sefydliadau weithio gyda’r esiamplau rhyngwladol gorau oll a dysgu oddi wrthynt.

Dim ond trwy gydweithrediad byd-eang y mae modd datrys heriau byd-eang. Mae Taith wedi ymrwymo i annog ymarfer cynaliadwy, gan gynnwys cyllid ychwanegol ar gyfer teithio sy’n fwy cynaliadwy yn amgylcheddol.

Mae Taith yn hwyluso prosiectau ar thema newid hinsawdd.

A group of young people posing for a photo. Most are wearing a blue school uniform and some are doing the peace sign.

Effeithiau ehangach

Yn ogystal â’r effaith uniongyrchol ar ddysgwyr, staff a sefydliadau sy’n cymryd rhan yn y rhaglen, mae gan Taith ystod o effeithiau ehangach:

 • Hyrwyddo diwylliant a threftadaeth Cymru a’r iaith Gymraeg;
 • Hyrwyddo Cymru fel gwlad gydweithredol a chroesawgar sydd yn edrych tu hwnt i’w ffiniau;
 • Ymgorffori ymagwedd ryngwladol yn y sectorau addysg ar draws Cymru;
 • Ysgogi rhagoriaeth addysgol ac arloesedd i ategu strategaethau presennol Llywodraeth Cymru;
 • Datblygu dysgu ieithoedd a dealltwriaeth rhyngddiwylliannol ar draws Cymru.

Strategaeth Taith

PDF – 3 MB

Ein strategaeth ar ei newydd wedd yn canolbwyntio ar wneud cyfnewid rhyngwladol yn fwy cynhwysol a hygyrch. Mae hyn yn golygu creu mwy o gyfleodd i bobl o gefndiroedd difreintiedig pobl o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig Pobl Anabl a phobl ag anghenion dysgu ychwanegol.

Cyhoeddwyd gyntaf: 9 Hydref 2023

Download PDF

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.