Cysylltwch

Astudiaethau achos Taith — straeon personol (i’w rhannu gan sefydliad)

Yn y bôn, mae astudiaeth achos yn adrodd hanes y symudedd a ariennir gan Taith, gan rannu profiadau ac uchafbwyntiau’r daith.  

Bydd astudiaethau achos yn cael eu defnyddio ar wefan Taith ac yn cael eu hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol, ac mae’n bosib y bydd Llywodraeth Cymru, ein Cyrff Trefnu Sectorau a sefydliadau perthnasol eraill hefyd yn eu rhannu.

Diben astudiaeth achos yw rhoi’r cyfle i gynulleidfa eang (gan gynnwys y rhai nad oes ganddynt efallai unrhyw wybodaeth ynghylch Taith neu symudeddau yn gyffredinol), gael clywed am brofiadau go iawn pobl sydd wedi ymgymryd â chyfleoedd sydd ar gael drwy arian Taith, a dangos yr effaith y mae’r symudeddau i Gymru, ac allan o Gymru yn eu cael ar ystod eang o unigolion, grwpiau a’r gymuned ehangach.

Un o’r ffyrdd mwyaf pwerus ac effeithiol o gyfleu’r neges hon yw canolbwyntio ar straeon personol unigolion sydd wedi cael profiad gwirioneddol sy’n newid eu bywyd. Gallai fod yn unigolyn o gefndir drafferthus sydd wedi cael problemau yn y gorffennol, neu rywun o ardal ddifreintiedig nad yw erioed wedi cael cyfle i deithio dramor o’r blaen. Rydym am glywed sut mae eu profiad a ariennir gan Taith wedi bod yn un bythgofiadwy ac wedi effeithio’n gadarnhaol ar eu bywyd, neu hyd yn oed wedi ei newid.

A chithau’n sefydliad sy’n gyfrifol am drefnu eich gweithgaredd a ariennir gan Taith, byddwch yn gyfarwydd ag unrhyw unigolyn sy’n cymryd rhan a allai fod yn briodol ar gyfer y math hwn o astudiaeth achos ‘stori bersonol’. Felly, byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe gallech rannu’r wybodaeth hon a’r cwestiynau isod gydag unrhyw un sydd wedi cymryd rhan mewn symudedd a ariennir gan Taith a allai fod â stori ddiddorol i’w rhannu.

Cofiwch mai ar gyfer arweiniad yn unig y mae’r cwestiynau hyn, felly dylech annog unigolion i rannu unrhyw wybodaeth y mae’n nhw’n dymuno. Mae’n debygol y bydd yr wybodaeth a gaiff ei darparu yn cael ei golygu i gyd-fynd â’n harddull mewnol a’r cyfyngiadau ar nifer y geiriau, ond gallwch fod yn dawel eich meddwl na chaiff fersiwn derfynol ei chyhoeddi hyd nes y byddwch wedi cymeradwyo’r testun yn llawn.

Mae’n bosibl, o dro i dro, bydd dyfyniadau o astudiaeth achos yn cael eu cymryd a’u defnyddio’n ddarn unigol o ddeunydd hyrwyddo ar gyfer rhai platfformau (h.y. gallai dyfyniad gan rywun yn rhan o astudiaeth achos yn dweud “Wnes i erioed feddwl y gallai hyn ddigwydd i rywun fel fi, ond mae teithio dramor am y tro cyntaf a phrofi diwylliant newydd wedi bod yn ysbrydoledig ac wedi rhoi nodau ac uchelgeisiau i mi na allwn fod wedi’u dychmygu o’r blaen” gael ei dynnu allan a’i ddefnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol neu mewn taflen) ond byddai’r geiriau/cyd-destun yn aros fel y cytunwyd pan roddwyd cymeradwyaeth derfynol yn rhan o’r astudiaeth achos yn ei gyfanrwydd.

Syniadau am gwestiynau i unigolion sydd â stori bersonol i’w rhannu:

 • Eich enw:
 • O ble ydych chi’n dod? (ardal/tref):
 • Enw’r sefydliad/ysgol/prifysgol (ac ati):
 • Dywedwch ychydig wrthym amdanoch chi a’ch cefndir:
 • Ble aethoch chi ac am ba hyd?
 • Pwy aeth ar y daith?
 • Ai hwn oedd eich tro cyntaf i chi fynd dramor? (os do, sut oeddech chi’n teimlo amdano?)
 • Sut wnaethoch chi gymryd rhan yn y daith hon? Beth oedd yr amgylchiadau a arweiniodd atoch chi’n gallu cymryd rhan?
 • Soniwch am rai o’r gweithgareddau y gwnaethoch chi gymryd rhan ynddynt (gan gynnwys rhywfaint o adborth arnynt).
 • Beth oedd uchafbwynt y profiad i chi a pham?
 • Beth oedd pwrpas/ nodau eich taith? (a pham?)
 • Wnaethoch chi lwyddo i gyflawni’r nodau roeddech chi wedi bwriadu’u cyflawni?
 • Sut mae’r profiad hwn wedi effeithio arnoch chi? A yw wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol? (os felly, pam, sut, ac ati)
 • Pa un darn o gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sydd mewn sefyllfa debyg i chi’ch hun a fyddai’n cael y cyfle i gymryd rhan mewn symudedd rhyngwladol ond a allai fod yn rhy ofnus/nerfus ac ati?

Lluniau: 

Mae angen lluniau o gyfnod eich symudedd i gyd-fynd â’ch astudiaeth achos. Mae’n rhaid cael caniatâd i ddefnyddio pob llun (h.y. ffurflenni cydsyniad lluniau a drefnwyd gan yr ysgol). Bydd Taith yn darparu ffurflenni caniatâd ychwanegol lle bo angen.

Cysylltwch â: 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am rannu astudiaeth achos Taith gyda ni, ebostiwch cefnogaeth@taith.cymru

Media templates and branding guidelines

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.