Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Taith Llwybr 1 Symudedd Cyfranogwyr 2024

AB ac AHG Version 1.0, January 2024

3. Cymhwysedd

Mae grŵp mawr o bobl yn sefyll rhwng dau adeilad. Mae'r mwyafrif yn dal chwe bys i fyny.

Mae’r adran hon yn manylu ar yr holl wybodaeth am weithgareddau cymwys, hyd, cyfranogwyr a chostau ar gyfer y sector AB & AHG. Ceir gwybodaeth am sectorau eraill yng Nghanllaw Llwybr 1 y sector perthnasol.

3.1. Hyd prosiectau

Hyd prosiectau cymwys yw:

 • 12 mis
 • 18 mis
 • 24 mis

Wrth ystyried hyd y symudedd, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymchwilio i ofynion fisa’r wlad( gwledydd) yr ydych yn bwriadu teithio iddi a chaniatáu digon o amser ar gyfer y broses ymgeisio am fisa (lle bo’n berthnasol).

 Nid yw Taith yn gallu rhoi cyngor ar fisas na darparu cymorth i sefydliadau neu unigolion sydd â cheisiadau am fisa.

3.2. Sefydliadau cymwys

Dim ond un cais y gall sefydliadau ei gyflwyno fesul sector fesul galwad ariannu Llwybr penodol. Dylai ymgeiswyr sicrhau nad yw nifer o geisiadau i’r un galwad ariannu yn cael eu cyflwyno gan wahanol bartïon yn yr un sefydliad. Os yw sefydliadau’n gweithio ar draws mwy nag un sector, gallant gyflwyno un cais fesul sector, ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y sectorau hynny.

Dylai sefydliadau cymwys wneud cais yn uniongyrchol i Taith am gyllid ar ran eu cyfranogwyr. Nid yw cyfranogwyr unigol yn gymwys i wneud cais yn uniongyrchol i Taith.

3.2.1 Sefydliadau cymwys i wneud cais:

Addysg Bellach

 • Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n cael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, ac sy’n gweithredu o Gymru sy’n weithgar ym maes addysg bellach, ac sy’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar wahanol lefelau o fewn Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru, gan arwain at gymwysterau achrededig; 
 • Cyrff cydgysylltu cenedlaethol, rhanbarthol neu leol sy’n gweithredu yng Nghymru ac yn goruchwylio darpariaeth addysg bellach;  
 • Consortiwm o sefydliadau/darparwyr, sy’n cynnwys un sefydliad arweiniol sy’n gwneud cais ar ran nifer o ddarparwyr addysg bellach, ym maes addysg bellach. Rhaid i bob aelod o’r consortiwm gael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, a bod yn gweithredu o Gymru. Rhaid cytuno ar bartneriaid consortiwm a’u henwi ar adeg y cais a ni chaniateir i sefydliadau sy’n gwneud cais godi ffi am gael eu cynnwys mewn cais gan gonsortiwm.    

Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais feddu ar brofiad diweddar ac amlwg o ddarparu gweithgaredd yn y sector y maent yn gwneud cais ar ei gyfer. 

Cynghorir pob sefydliad sydd yn dymuno ymgeisio i wirio eu bod yn gymwys i wneud cais cyn cyflwyno cais ac i gysylltu â thîm Taith os oes ganddynt unrhyw gwestiynau.

Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol

Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n cael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, ac sy’n gweithredu o Gymru sy’n weithgar ym maes addysg a hyfforddiant galwedigaethol, sy’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau, gan arwain at gymwysterau achrededig, gan gynnwys: 

 • Cyrff cydgysylltu cenedlaethol sy’n gweithredu yng Nghymru ac yn goruchwylio’r ddarpariaeth addysg neu hyfforddiant ym maes addysg a hyfforddiant galwedigaethol; 
 • Cwmnïau a sefydliadau cyhoeddus neu breifat eraill sy’n cynnal, hyfforddi neu fel arall yn gweithio gyda dysgwyr a phrentisiaid mewn addysg a hyfforddiant galwedigaethol;  
 • Consortiwm o sefydliadau, sy’n cynnwys un sefydliad arweiniol sy’n gwneud cais ar ran nifer o ddarparwyr addysg a hyfforddiant galwedigaethol, ym maes addysg a hyfforddiant galwedigaethol. Rhaid i bob aelod o’r consortiwm gael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, a bod yn gweithredu o Gymru. Rhaid cytuno ar bartneriaid consortiwm a’u henwi ar adeg y cais a ni chaniateir i sefydliadau sy’n gwneud cais godi ffi am gael eu cynnwys mewn cais gan gonsortiwm. 

Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais feddu ar brofiad diweddar ac amlwg o ddarparu gweithgaredd yn y sector y maent yn gwneud cais ar ei gyfer.

Cynghorir pob sefydliad sydd yn dymuno ymgeisio i wirio eu bod yn gymwys i wneud cais cyn cyflwyno cais ac i gysylltu â thîm Taith os oes ganddynt unrhyw gwestiynau.

3.2.2 Sefydliadau derbyn cymwys:

Yn gyffredinol, gall y sefydliadau sy’n gwneud cais, fel y’u diffinnir uchod, anfon eu cyfranogwyr at y sefydliadau derbyn canlynol y tu allan i’r DU (ar gyfer profiadau teithio rhagarweiniol yn unig), y tu allan i Gymru i sefydliadau sy’n derbyn yng ngweddill y DU (er mwyn sicrhau cynwysoldeb neu gyfranogiad): 

 • Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n weithgar ym maes addysg a hyfforddiant galwedigaethol a gydnabyddir ac a reoleiddir gan awdurdodau cymwys y wlad y mae’r darparwr yn gweithredu ynddi ac sydd wedi’i ymgorffori a/neu sefydlu ynddi;   
 • Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n weithgar yn y farchnad lafur neu ym meysydd addysg a hyfforddiant galwedigaethol. 

Nid yw cartrefi plant amddifad yn sefydliadau derbyn cymwys.

3.2.3 Sefydliadau anfon cymwys (symudedd mewnol):

Gall darparwyr AB ac AHG sydd wedi’u cofrestru ac yn gweithredu y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain anfon cyfranogwyr cymwys i’w cynnal yng Nghymru.  

Gall sefydliadau anfon fod yn:  

 • Unrhyw sefydliad cyhoeddus, neu breifat, sydd wedi’i gofrestru gyda’r corff/cyrff rheoleiddio perthnasol, sy’n darparu addysg a hyfforddiant galwedigaethol; neu  
 • Cyrff cydgysylltu cenedlaethol neu ranbarthol sy’n goruchwylio’r ddarpariaeth addysg neu hyfforddiant ym maes addysg a hyfforddiant galwedigaethol.

3.3. Symudedd, cyfranogwyr a chostau cymwys

Pwrpas Taith yw creu cyfleoedd sy’n newid bywydau i ddysgwyr a phobl ifanc ledled Cymru, yn enwedig y rheini o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Rhaid i o leiaf 25% o ddysgwyr neu bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y prosiect arfaethedig ddod o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a bydd disgwyl i ymgeiswyr ddangos y bydd y targed hwn yn cael ei gyrraedd yn eu cais.

Os nad yw dysgwyr neu bobl ifanc yn cymryd rhan yn y prosiect, bydd angen i ymgeiswyr esbonio pam nad yw hyn yn ymarferol a sut y bydd y prosiect arfaethedig yn creu buddion uniongyrchol a pharhaol i ddysgwyr neu bobl ifanc, yn enwedig y rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Mae cyfraddau grant a chostau cymwys i’w gweld yn adran 4.

3.3.1 Gweithgareddau Dysgwyr:

Symudedd Grwpiau

Symudedd grŵp: Isafswm o 3 diwrnod – uchafswm o 1 mis.
Symudedd rhagarweiniol yn y DU: Isafswm o 3 diwrnod – uchafswm o 5 diwrnod.

Mae symudedd grwpiau yn gyfle i ddysgwyr AH/AHG brofi cyfnewid dysgu rhyngwladol, yng nghwmni staff sy’n gallu eu cefnogi a llywio’r profiad dysgu. Rhaid i staff cymwysedig eraill o’r sefydliad fod yn bresennol gyda’r dysgwyr drwy gydol y gweithgaredd. Os oes angen, gall oedolion eraill hefyd fod yn bresenol i gefnogi’r staff cysylltiedig. Rhaid i weithgareddau fod â deilliannau dysgu wedi’u diffinio’n glir. Gall dysgu fod yn ffurfiol neu’n anffurfiol, ond rhaid cynnwys cyfnewid a chydweithrediad gyda chymheiriaid o’r sefydliad partner rhyngwladol, gan alluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau, cymwyseddau, ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ryngddiwylliannol.  

Nid yw gweithgareddau symudedd nad ydynt yn cynnwys gweithgaredd cyfnewid gyda chymheiriaid o wlad/wledydd eraill yn gymwys am gyllid. 

Profiad teithio rhagarweiniol 

Mae’r rhain yn weithgareddau symudedd rhagarweiniol byr yn y DU ac sy’n bosibl yn rhan o ddilyniant i weithgaredd symudedd rhyngwladol, lle mae sefydliadau sy’n gwneud cais yn teimlo na fyddai gweithgaredd symudedd rhyngwladol yn gyraeddadwy fel arall. Rhaid i geisiadau am symudedd grŵp rhagarweiniol hefyd gynnwys symudedd grŵp rhyngwladol ar gyfer yr un cyfranogwyr arfaethedig. Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais fod yn glir yn eu ceisiadau ynghylch pam mae gweithgareddau symudedd rhagarweiniol yn y DU yn hanfodol i alluogi eu disgyblion i ymgysylltu â chyfle gweithgareddau symudedd rhyngwladol.

Dim ond ar gyfer symudedd grŵp dysgwyr y mae symudedd rhagarweiniol yn gymwys.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig. 
 • 100% o’r costau gwirioneddol a nodwyd o ran cynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol. 
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Cyfranogwyr cymwys

 • Dysgwyr AB sy’n ymwneud â gweithgareddau dysgu ac wedi cofrestru ar raglen achrededig mewn coleg AB cymwys.  
 • Dysgwyr AHG sy’n ymwneud â gweithgareddau dysgu neu hyfforddi ac wedi cofrestru gyda darparwr AHG.

Pobl sy’n dod gyda’r dysgwyr: Rhaid i ddysgwyr ddod gyda staff a gyflogir gan y coleg AB/darparwr AHG- staff addysgu neu staff nad ydynt yn addysgu. Os oes angen, gall oedolion eraill hefyd weithredu fel personau hebrwng i gefnogi’r staff AB/VET sy’n dod gyda nhw.

Symudedd Unigolion

Isafswm o bythefnos – uchafswm o 12 mis.

Mae gweithgaredd symudedd i unigolyn yn gyfle i gyfranogwr unigol gael profiad dysgu annibynnol wedi’i deilwra’n bersonol drwy weithgaredd cyfnewid dysgu rhyngwladol. Nid oes angen unrhyw un i fynd gyda nhw ar y dysgwyr hyn. Dylai’r pedwar diben fod yn sail i’r gweithgareddau symudedd hyn a dylent ganolbwyntio ar brofiadau, gwybodaeth a sgiliau sy’n berthnasol i’r Cwricwlwm i Gymru. Gall dysgu fod yn ffurfiol neu’n anffurfiol, ond rhaid cynnwys cyfnewid a chydweithrediad, gyda dysgwyr yn gweithio ar y cyd â chymheiriaid o ysgol neu sefydliad partner rhyngwladol i ddatblygu sgiliau, cymwyseddau, ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ryngddiwylliannol. Gan na fydd unrhyw un yn mynd gyda’r dysgwyr ar y gweithgaredd symudedd, rhaid datblygu rhaglen ddysgu wedi’i theilwra ar gyfer pob dysgwr, rhaid darparu hyfforddiant cyn gadael, a rhaid gwneud trefniadau cymorth parhaol gyda’r sefydliad perthnasol sy’n derbyn ar gyfer hyd y gweithgaredd symudedd.  

Nid yw gweithgareddau symudedd nad ydynt yn cynnwys gweithgaredd cyfnewid gyda chymheiriaid o wlad/wledydd eraill yn gymwys am gyllid.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig.
 • 100% o’r costau gwirioneddol a nodwyd o ran cynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Cyfranogwyr cymwys

 • Dysgwyr AB sy’n ymwneud â gweithgareddau dysgu ac wedi cofrestru ar raglen achrededig mewn coleg AB cymwys.  
 • Dysgwyr AHG sy’n ymwneud â gweithgareddau dysgu neu hyfforddi ac wedi cofrestru gyda darparwr AHG.

Cyfnewidiadau Rhithwir Grwpiau

leiaf 35 awr o ymgysylltu rhithwir. Mae'r isafswm hwn wedi'i osod i alluogi ymgysylltu â'r ystod ehangaf bosibl o ddisgyblion. Lle bo’n bosibl byddai cynnal rhagor o oriau yn cael ei annog.

Gellir gwneud cais am gyfnewid grŵp rhithwir pan fo cyfiawnhad clir nad yw teithio ar gyfer y cyfranogwyr arfaethedig yn bosibl nac yn ymarferol. Ni ddylid defnyddio cyfnewidfeydd rhithwir ar gyfer y cyfranogwyr hynny sydd angen cymorth a chyllid ychwanegol i wneud symudedd corfforol. Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais fod yn glir yn eu cymwysiadau ynghylch pam mai symudedd cwbl rithwir, nad yw’n gorfforol, yw’r unig fformat sy’n addas ar gyfer eu dysgwyr.

Dylai’r cyfnewid rhithwir alluogi dysgwyr i brofi cyfnewid rhyngwladol, cyfathrebu â chyfoedion o sefydliad partner rhyngwladol a gweithio ochr yn ochr â nhw, ac i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth. Rhaid i staff o’r sefydliad hwyluso’r profiad dysgu trwy gydol y gweithgaredd ac arwain y broses ddysgu.

Pan fydd sefydliadau’n gweithio gyda grŵp o ddysgwyr gan gynnwys y rhai sy’n gallu teithio a’r rhai na allant deithio, gallant wneud cais am symudedd grŵp a rhith-symudedd i ddarparu ar gyfer holl gyfranogwyr y grŵp.

Anogir symudedd cyfunol (sy’n cynnwys symudedd corfforol ac elfennau rhithwir) ar gyfer cyfranogwyr sy’n gallu gwneud symudedd corfforol a phrofiadau rhithwir, ond na fyddant yn denu cyllid ychwanegol ar gyfer yr elfen rithwir. Dim ond lle nad oes unrhyw elfen o symudedd corfforol i’r cyfranogwr hwnnw y mae cyllid ar gyfer cyfnewidfeydd grŵp rhithwir ar gael.

Costau cymwys

Costau datblygu cyfnewid rhithwir:

Cyfraniad tuag at y gost o ddatblygu a chynnal cyfnewidiadau rhithwir o ansawdd uchel, gan gynnwys cyfraniad at ffioedd cyrsiau lle mae cyfnewidiadau rhithwir yn cael eu hwyluso gan ddarparwr trydydd parti. Cyllid o hyd at £1,200 fesul prosiect, yn seiliedig ar gostau gwirioneddol.

Cymorth Sefydliadol:

Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer hyd at 20 o gyfranogwyr fesul prosiect/Cytundeb Grant sy’n cwblhau’r isafswm o 35 awr o ymgysylltu rhithwir. Anogir cyfranogwyr ychwanegol yn gryf ond ni fydd hyn yn denu cymorth sefydliadol ychwanegol.

Cyfranogwyr cymwys

 • Dysgwyr AB sy’n ymwneud â gweithgareddau dysgu ac wedi cofrestru ar raglen achrededig mewn coleg AB cymwys.  
 • Dysgwyr AHG sy’n ymwneud â gweithgareddau dysgu neu hyfforddi ac wedi cofrestru gyda darparwr AHG.
3.3.2 Gweithgareddau Staff:

Dylai pob symudedd staff greu buddion uniongyrchol a pharhaol i ddysgwyr, yn enwedig y rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Disgwylir i ymgeiswyr ddarparu manylion ar sut y cyflawnir hyn o dan ‘Amcan 1 – Sicrhau bod Cyfnewidfeydd yn Darparu’r Effaith Fwyaf’ o feini prawf asesu Llwybr 1.

Cysgodi swyddi a lleoliadau addysgu

Cysgodi swydd: O leiaf 3 diwrnod – uchafswm o 2 fis
Lleoliadau addysgu: O leiaf 3 diwrnod – uchafswm o 12 mis.

Rhaid i leoliadau gynnwys o leiaf 10 awr o addysgu bob wythnos. Os yw'r gweithgaredd symudedd yn para’n llai/fwy nag wythnos, dylai'r isafswm o oriau addysgu ar gyfer wythnos anghyflawn fod yn gymesur â hyd y gweithgaredd.

Bydd cysgodi swyddi yn cynnwys cyfleoedd symudedd i staff i ymgymryd â symudedd cysgodi swydd, yn ymwneud â hwyluso arferion gorau, cyfnewid gwybodaeth, datblygu gyrfa a datblygiad proffesiynol. 

Mae Lleoliadau addysgu er mwyn i staff â phrofiad priodol dreulio cyfnod yn addysgu disgyblion mewn sefydliad partner dramor. Gall Lleoliadau addysgu gynnwys darparu hyfforddiant ar gyfer datblygu’r sefydliad partner. 

Gellir cyfuno Lleoliadau addysgu a Chysgodi swyddi yn ystod un cyfnod dramor.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig. 
 • 100% o’r costau gwirioneddol a nodwyd o ran cynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol. 
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Cyfranogwyr cymwys

Ar gyfer lleoliadau addysgu:

Arweinwyr neu staff addysgu â chymwysterau/profiad priodol sydd â chontract cyflogaeth gyda choleg cymwys

Ar gyfer cysgodi swydd:

 • Staff sy’n ymwneud â chyflwyno addysg bellach ac addysg a hyfforddiant galwedigaethol ac a gyflogir gan y darparwr addysg cymwys sy’n cymryd rhan.
 • Aelodau eraill o staff a gyflogir gan ddarparwr addysg bellach a galwedigaethol cymwys a hyfforddiant

Cyrsiau Hyfforddi a Datblygiad Proffesiynol

O leiaf 2 ddiwrnod – uchafswm o 4 wythnos (uchafswm o 10 diwrnod o ffi cwrs fesul cyfranogwr).

Cyllid i gyfranogwyr gael mynediad at gwrs strwythuredig neu fath tebyg o hyfforddiant a ddarperir gan weithwyr proffesiynol cymwysedig ac sy’n seiliedig ar raglen ddysgu a deilliannau dysgu a ddiffiniwyd ymlaen llaw. Rhaid i’r cwrs hyfforddi, neu ddatblygiad proffesiynol, fod â gwerth ychwanegol amlwg i swyddogaeth y cyfranogwyr a nodau strategol ehangach o fewn y sefydliad cymhwysol.

Rhaid i’r hyfforddiant gynnwys cyfranogwyr o ddwy wlad wahanol o leiaf ac mae’n rhaid i gyfranogwyr ryngweithio â dysgwyr eraill a chyda’r hyfforddwyr. Nid yw gweithgareddau sy’n oddefol gan bennaf yn gymwys, megis gwrando ar ddarlithoedd, areithiau neu fynd i gynadleddau.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • Cyfraniad at ffïoedd cyrsiau o hyd at uchafswm o £40 y cyfranogwr y dydd ac uchafswm o £400 yr un i’r un cyfranogwr fesul prosiect/Cytundeb Grant.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Costau anghymwys: 

 • Ffïoedd ar gyfer cynadleddau neu deithio i gynadleddau rhyngwladol.

Cyfranogwyr cymwys

 • Staff sy’n ymwneud â chyflwyno addysg bellach ac addysg a hyfforddiant galwedigaethol ac a gyflogir gan y darparwr addysg cymwys sy’n cymryd rhan. 
 • Aelodau eraill o staff a gyflogir gan ddarparwr addysg bellach a galwedigaethol cymwys a hyfforddiant.

Arfer gorau ac arloesedd

O leiaf 3 diwrnod – uchafswm o 2 fis

Cyllid ar gyfer gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar ansawdd, arloesedd a chydnabyddiaeth gwaith AB & AHG a dod â gwersi a ddysgwyd ac offer yn ôl i’r sefydliadau sy’n cymryd rhan yn y prosiect a thu hwnt.

Gallai gweithgareddau gynnwys gweithio gyda chyfranogwyr o sefydliadau partner dramor i ddatblygu agweddau neu gydweithio â phartneriaid rhyngwladol i ddwyn ynghyd enghreifftiau o arfer gorau o wahanol wledydd.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig. 
 • 100% o’r costau gwirioneddol a nodwyd o ran cynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol. 
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Cyfranogwyr cymwys

 • Staff sy’n ymwneud â chyflwyno addysg bellach ac addysg a hyfforddiant galwedigaethol ac a gyflogir gan y darparwr addysg cymwys sy’n cymryd rhan.
 • Aelodau eraill o staff a gyflogir gan ddarparwr addysg bellach ac addysg a hyfforddiant galwedigaethol cymwys.

Ymweliadau paratoadol

O leiaf 2 ddiwrnod – uchafswm pythefnos.

Ymweliadau wedi’u hariannu â phartneriaid rhyngwladol newydd neu bresennol at ddibenion cefnogi teithiau arfaethedig neu gyfredol y gwneir cais amdanynt o fewn yr un cais. Rhaid i bob ymweliad paratoadol fod â sail resymegol glir a rhaid iddo wella cynhwysiant, cwmpas ac ansawdd gweithgareddau symudedd. Er enghraifft, gellir trefnu ymweliadau paratoadol i baratoi’n well ar gyfer gweithgareddau symudedd i gyfranogwyr sydd ag anghenion ychwanegol, i ddechrau gweithio gyda sefydliad partner newydd, neu i baratoi gweithgareddau symudedd am gyfnod hwy. Gellir eu trefnu hefyd i roi cymorth i ddisgyblion sydd ar weithgaredd symudedd i unigolion sy’n para am gyfnod hwy. Gellir trefnu ymweliadau paratoadol i baratoi ar gyfer unrhyw fath o weithgareddau symudedd i ddisgyblion, ac ar gyfer gweithgareddau symudedd i staff lle mae sail resymegol glir ar gyfer gwneud hynny. 

Bydd Taith yn cyllido hyd at uchafswm o dri ymweliad paratoadol fesul cais a hyd at uchafswm o ddau gyfranogwr fesul ymweliad. Mewn amgylchiadau eithriadol, gall sefydliadau sy’n cyflwyno cais ofyn am fwy na dau gyfranogwr fesul ymweliad lle bo rhesymeg a chyfiawnhad clir yn cael eu darparu.   

Rhaid i’r gweithgaredd y bwriedir i’r ymweliad(au) paratoadol ei gefnogi gael ei gynnwys yn y cais hefyd.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol.

Ni fydd y gweithgaredd hwn yn cynhyrchu taliadau cymorth sefydliadol.

Cyfranogwyr cymwys

 • Staff sy’n ymwneud â chyflwyno addysg bellach ac addysg a hyfforddiant galwedigaethol ac a gyflogir gan y darparwr addysg cymwys sy’n cymryd rhan.
 • Aelodau eraill o staff a gyflogir gan ddarparwr addysg bellach a galwedigaethol cymwys a hyfforddiant.

3.4. Symudedd Mewnol

Gall ymgeiswyr ofyn am 30% ychwanegol o’r swm y gofynnir amdano ar gyfer gweithgareddau symudedd allanol i ddod â phobl i Gymru. Ceir gwybodaeth am sefydliadau anfon cymwys yn adran 3.2.3.

Cyfranogwyr cymwys

Dysgwyr:

 • Dysgwyr sydd wedi ymrestru/cofrestru gyda sefydliad cymwys ac yn dilyn cwrs ym maes AB neu AHG.

Staff: 

 • Staff sy’n gweithio ym maes AB neu AHG, sydd â chontract cyflogaeth gyda sefydliad anfon cymwys. 
 • Rhaid i staff fod o leiaf 18 oed. 
 • Staff â phrofiad priodol yn gweithio ym maes addysg bellach neu alwedigaethol ac yn meddu ar gymhwyster perthnasol lle bo’n briodol.
Gweithgareddau cymwys

Mae’r holl weithgareddau a ddiffinnir fel gweithgareddau cymwys ar gyfer gweithgareddau symudedd allanol hefyd yn gymwys at ddibenion symudedd mewnol. Mae’r holl gyfyngiadau a gofynion yr un fath ar gyfer symudedd mewnol ag sydd ar waith ar gyfer symudedd allanol.

Costau a thaliadau cymwys

Mae cyfranogwyr gweithgareddau symudedd mewnol yn gymwys i gael cyllid grant ar gyfer teithio a chynhaliaeth ar gyfer eu gweithgareddau symudedd i Gymru. Bydd y sefydliad yng Nghymru a wnaeth y cais llwyddiannus, ac yntau’n Dderbynnydd Grant Taith, yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr mewnol i Gymru. Telir y cyllid ar gyfer gweithgareddau symudedd newnol i’r sefydliad o Gymru a wnaeth y cais llwyddiannus, er mwyn iddo’i drosglwyddo’n briodol i’r sefydliad (anfon) partner.

Bydd disgwyl i’r sefydliad yng Nghymru a wnaeth y cais llwyddiannus, ac yntau’n Dderbynnydd Grant Taith a’r un sy’n croesawu’r cyfranogwyr mewnol, gyfleu telerau unrhyw gyfraniadau sydd i’w gwneud yn glir ac i nodi faint o gymorth ariannol a ddyrennir i’r cyfranogwr/cyfranogwyr mewnol. 

Bydd cyfranogwyr gweithgareddau symudedd mewnol yn cael cyfraddau cynhaliaeth Grŵp 1, a grant teithio ar yr un lefel â’r cyfraddau a ddiffinnir ar gyfer y gweithgareddau symudedd allanol cyfatebol. Ni chaiff taliadau i gyfranogwr mewnol fod yn uwch na chyfradd grant gyfatebol cyfranogwr allanol o Gymru i wlad Grŵp 1 am yr un cyfnod a math o weithgaredd symudedd.