Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Taith Llwybr 1 Symudedd Cyfranogwyr 2024

Addysg Oedolion Version 1.0, January 2024

3. Cymhwysedd

Mae’r adran hon yn manylu ar yr holl wybodaeth am weithgareddau cymwys, hyd, cyfranogwyr a chostau ar gyfer y sector Addysg Oedolion. Ceir gwybodaeth am sectorau eraill yng Nghanllaw Llwybr 1 y sector perthnasol. 

3.1. Hyd

Hyd prosiectau cymwys yw

 • 12 mis
 • 18 mis
 • 24 mis

yr ydych yn bwriadu teithio iddi a chaniatáu digon o amser ar gyfer y broses ymgeisio am fisa (lle bo’n berthnasol).

 Nid yw Taith yn gallu rhoi cyngor ar fisas na darparu cymorth i sefydliadau neu unigolion sydd â cheisiadau am fisa.

3.2. Sefydliadau cymwys

Dim ond un cais y gall sefydliadau ei gyflwyno fesul sector fesul galwad ariannu Llwybr penodol. Dylai ymgeiswyr sicrhau nad yw nifer o geisiadau i’r un galwad ariannu yn cael eu cyflwyno gan wahanol bartïon yn yr un sefydliad. Os yw sefydliadau’n gweithio ar draws mwy nag un sector, gallant gyflwyno un cais fesul sector, ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y sectorau hynny.

Dylai sefydliadau cymwys wneud cais yn uniongyrchol i Taith am gyllid ar ran eu cyfranogwyr. Nid yw cyfranogwyr unigol yn gymwys i wneud cais yn uniongyrchol i Taith.

3.2.1 Sefydliadau cymwys i wneud cais:

Unrhyw sefydliad sy’n cael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, ac sy’n gweithredu o Gymru, sy’n darparu addysg ffurfiol ac heb fod yn ffurfiol i oedolion, gan gynnwys:

 • Awdurdodau cyhoeddus lleol a rhanbarthol, cyrff cydlynu a sefydliadau eraill sydd wedi’u cofrestru ac sy’n gweithredu o Gymru sydd â rôl ym maes addysg i oedolion. 
 • Sefydliadau anllywodraethol, mentrau cymdeithasol a sefydliadau dielw, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i elusennau cofrestredig a chymdeithasau corfforedig elusennol, cwmnïau budd cymunedol, cwmnïau cyfyngedig drwy warant;
 • Consortiwm o sefydliadau/darparwyr, sy’n cynnwys un sefydliad arweiniol sy’n gwneud cais ar ran dau neu ragor o ddarparwyr addysg i oedolion, ym maes addysg i oedolion. Rhaid i bob aelod o’r consortiwm gael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, a bod yn gweithredu o Gymru. Rhaid cytuno ar bartneriaid consortiwm a’u henwi ar adeg y cais a ni chaniateir i sefydliadau sy’n gwneud cais godi ffi am gael eu cynnwys mewn cais gan gonsortiwm.

Gall sefydliadau sy’n gweithio ym maes Addysg i Oedolion, nad ydynt wedi’u rheoleiddio neu eu cofrestru yng Nghymru ond sy’n gweithredu ledled y DU, ac sydd â phrofiad amlwg a diweddar o gyflwyno gweithgareddau yng Nghymru, hefyd fod yn gymwys i wneud cais ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf canlynol:

Cyflwynir tystiolaeth foddhaol i ddangos: 

 • sut y bydd gweithgarwch arfaethedig y rhaglen o fudd i Gymru a
 • bod y cyfranogwyr arfaethedig naill ai (i) ar gyfer symudedd allanol, cyfranogwyr sy’n ymgymryd â gweithgarwch dysgu yng Nghymru, neu (ii) ar gyfer symudedd mewnol, bydd y cyfranogwyr yn ymgymryd â gweithgarwch dysgu yng Nghymru.

Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais feddu ar brofiad diweddar ac amlwg o ddarparu gweithgaredd yn y sector y maent yn gwneud cais ar ei gyfer

Cynghorir pob sefydliad sydd yn dymuno ymgeisio i wirio eu bod yn gymwys i wneud cais cyn cyflwyno cais ac i gysylltu â thîm Taith os oes ganddynt unrhyw gwestiynau.

3.2.2 Sefydliadau derbyn cymwys:

Gall y sefydliadau sy’n gwneud cais yng Nghymru, fel y’u diffinnir uchod, anfon eu cyfranogwyr i’r sefydliadau derbyn canlynol y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain, neu (ar gyfer profiadau teithio cyflwyniadol yn unig) i sefydliadau derbyn yng Nghymru a gweddill y DU:

 • Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n darparu addysg i oedolion a gydnabyddir ac a reoleiddir gan awdurdodau cymwys y wlad y mae’r darparwr yn gweithredu ynddi ac wedi’i ymgorffori a/neu sefydlu ynddi;
 • Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n weithgar yn y farchnad lafur neu ym meysydd addysg, hyfforddiant a dysgu oedolion.

Nid yw cartrefi plant amddifad yn sefydliadau derbyn cymwys.

3.2.3 Sefydliadau anfon cymwys (symudedd mewnol):

Gall darparwyr addysg i oedolion sy’n cael eu rheoleiddio neu sydd wedi’u cofrestru ac sy’n gweithredu y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain anfon cyfranogwyr cymwys i’w cynnal yng Nghymru. 

Gall sefydliadau anfon fod yn:

 • Unrhyw sefydliad cyhoeddus, neu breifat, sydd wedi’i gofrestru gyda’r corff/cyrff rheoleiddio perthnasol, sy’n darparu addysg i oedolion; neu 
 • Gyrff cydlynu cenedlaethol neu ranbarthol sy’n goruchwylio’r addysg a ddarperir i oedolion.

3.3. Symudedd, cyfranogwyr a chostau cymwys

Pwrpas Taith yw creu cyfleoedd sy’n newid bywydau i ddysgwyr a phobl ifanc ledled Cymru, yn enwedig y rheini o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Rhaid i o leiaf 25% o ddysgwyr neu bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y prosiect arfaethedig ddod o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a bydd disgwyl i ymgeiswyr ddangos y bydd y targed hwn yn cael ei gyrraedd yn eu cais.

Os nad yw dysgwyr neu bobl ifanc yn cymryd rhan yn y prosiect, bydd angen i ymgeiswyr esbonio pam nad yw hyn yn ymarferol a sut y bydd y prosiect arfaethedig yn creu buddion uniongyrchol a pharhaol i ddysgwyr neu bobl ifanc, yn enwedig y rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Mae cyfraddau grant a chostau cymwys i’w gweld yn adran 4.

3.3.1 Gweithgareddau dysgwyr

Symudedd Grwpiau

Symudedd grŵp: Isafswm o 3 diwrnod – uchafswm o 1 mis.
Symudedd rhagarweiniol yn y DU: Isafswm o 3 diwrnod – uchafswm o 5 diwrnod.

Mae symudedd grwpiau yn gyfle i grwpiau o ddysgwyr sy’n oedolion brofi cyfnewid dysgu rhyngwladol, yng nghwmni staff sy’n gallu eu cefnogi a llywio’r profiad dysgu. Rhaid i staff y sefydliad fod yn bresennol gyda’r dysgwyr drwy gydol y gweithgaredd. Os oes angen, gall oedolion eraill hefyd fod yn bresenol i gefnogi’r staff sy’n rhan o’r grwp. Rhaid i weithgareddau fod â deilliannau dysgu wedi’u diffinio’n glir. Gall dysgu fod yn ffurfiol neu’n anffurfiol, ond rhaid cynnwys cyfnewid a chydweithrediad gyda chymheiriaid o sefydliad partner rhyngwladol, gan alluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau, cymwyseddau, ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ryngddiwylliannol.  

Nid yw gweithgareddau symudedd nad ydynt yn cynnwys gweithgaredd cyfnewid gyda chymheiriaid o wlad/wledydd eraill yn gymwys am gyllid. 

Profiad teithio rhagarweiniol

Mae’r rhain yn weithgareddau symudedd rhagarweiniol byr yn y DU ac sy’n bosibl yn rhan o ddilyniant i weithgaredd symudedd rhyngwladol, lle mae sefydliadau sy’n gwneud cais yn teimlo na fyddai gweithgaredd symudedd rhyngwladol yn gyraeddadwy fel arall. Rhaid i geisiadau am symudedd grŵp rhagarweiniol hefyd gynnwys symudedd grŵp rhyngwladol ar gyfer yr un cyfranogwyr arfaethedig. Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais fod yn glir yn eu ceisiadau ynghylch pam mae gweithgareddau symudedd rhagarweiniol yn y DU yn hanfodol i alluogi eu disgyblion i ymgysylltu â gweithgareddau symudedd rhyngwladol.

Dim ond ar gyfer symudedd grŵp dysgwyr y mae symudedd rhagarweiniol yn gymwys.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig. 
 • 100% o’r costau gwirioneddol a nodwyd o ran cynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol. 
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Cyfranogwyr cymwys

Dysgwyr addysg oedolion sy’n ymwneud yn weithredol â gweithgareddau dysgu yng Nghymru ac sydd eisoes wedi cofrestru ar gwrs, neu’n cymryd rhan mewn profiadau dysgu anffurfiol neu heb fod yn ffurfiol mewn sefydliad darparwr addysg oedolion cymwys ar adeg gwneud cais (efallai y bydd angen tystiolaeth o hyn).

Gall pobl sy’n mynd gyda nhw gynnwys:

 • Staff sy’n ymwneud â darparu dysgu addysg i oedolion ac a gyflogir gan y darparwr addysg cymwys sy’n cymryd rhan.
 • Aelodau staff eraill a gyflogir gan sefydliad cymwys sy’n cymryd rhan sy’n darparu addysg i oedolion 
 • Gwirfoddolwyr sy’n gweithio ym maes addysg oedolion, gyda chytundeb gwirfoddoli ffurfiol yn ei le gyda sefydliad cymwys.
 • Arbenigwyr yn gweithio ym maes addysg oedolion.

Symudedd Unigolion

Isafswm o bythefnos – uchafswm o 12 mis.

Mae gweithgaredd symudedd i unigolyn yn gyfle i gyfranogwr unigol gael profiad dysgu annibynnol wedi’i deilwra’n bersonol drwy weithgaredd cyfnewid dysgu rhyngwladol. Nid oes angen unrhyw un i fynd gyda nhw ar y dysgwyr hyn. Dylai’r gweithgareddau symudedd hyn ganolbwyntio ar brofiadau, gwybodaeth a sgiliau. Gall dysgu fod yn ffurfiol neu’n anffurfiol, ond rhaid cynnwys cyfnewid a chydweithrediad, gyda dysgwyr yn gweithio ar y cyd â chymheiriaid o sefydliad partner rhyngwladol i ddatblygu sgiliau, cymwyseddau, ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ryngddiwylliannol. Gan na fydd unrhyw un yn mynd gyda’r dysgwyr ar y gweithgaredd symudedd, rhaid datblygu rhaglen ddysgu wedi’i theilwra ar gyfer pob dysgwr, rhaid darparu hyfforddiant cyn gadael, a rhaid gwneud trefniadau cymorth parhaol gyda’r sefydliad perthnasol sy’n derbyn ar gyfer hyd y gweithgaredd symudedd.  

Nid yw gweithgareddau symudedd nad ydynt yn cynnwys gweithgaredd cyfnewid gyda chymheiriaid o wlad/wledydd eraill yn gymwys am gyllid

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig.
 • 100% o’r costau gwirioneddol a nodwyd o ran cynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Cyfranogwyr cymwys

 • Dysgwyr addysg oedolion sy’n ymwneud yn weithredol â gweithgareddau dysgu yng Nghymru ac sydd eisoes wedi cofrestru ar gwrs, neu’n cymryd rhan mewn profiadau dysgu anffurfiol neu heb fod yn ffurfiol mewn sefydliad darparwr addysg oedolion cymwys ar adeg gwneud cais (efallai y bydd angen tystiolaeth o hyn).

Cyfnewidiadau Rhithwir Grwpiau

O leiaf 35 awr o ymgysylltu rhithwir. Mae'r isafswm hwn wedi'i osod i alluogi ymgysylltu â'r ystod ehangaf bosibl o ddisgyblion. Lle bo’n bosibl byddai cynnal rhagor o oriau yn cael ei annog.

Gellir gwneud cais am gyfnewid grŵp rhithwir pan fo cyfiawnhad clir nad yw teithio ar gyfer y cyfranogwyr arfaethedig yn bosibl nac yn ymarferol. Ni ddylid defnyddio cyfnewidfeydd rhithwir ar gyfer y cyfranogwyr hynny sydd angen cymorth a chyllid ychwanegol i wneud symudedd corfforol. Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais fod yn glir yn eu cymwysiadau ynghylch pam mai symudedd cwbl rithwir, nad yw’n gorfforol, yw’r unig fformat sy’n addas ar gyfer eu dysgwyr.

Dylai’r cyfnewid rhithwir alluogi dysgwyr i brofi cyfnewid rhyngwladol, cyfathrebu â chyfoedion o sefydliad partner rhyngwladol a gweithio ochr yn ochr â nhw, ac i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth. Rhaid i staff o’r sefydliad hwyluso’r profiad dysgu trwy gydol y gweithgaredd ac arwain y broses ddysgu.

Pan fydd sefydliadau’n gweithio gyda grŵp o ddysgwyr gan gynnwys y rhai sy’n gallu teithio a’r rhai na allant deithio, gallant wneud cais am symudedd grŵp a rhith-symudedd i ddarparu ar gyfer holl gyfranogwyr y grŵp.

Anogir symudedd cyfunol (sy’n cynnwys symudedd corfforol ac elfennau rhithwir) ar gyfer cyfranogwyr sy’n gallu gwneud symudedd corfforol a phrofiadau rhithwir, ond na fyddant yn denu cyllid ychwanegol ar gyfer yr elfen rithwir. Dim ond lle nad oes unrhyw elfen o symudedd corfforol i’r cyfranogwr hwnnw y mae cyllid ar gyfer cyfnewidfeydd grŵp rhithwir ar gael.

Costau cymwys

Costau datblygu cyfnewid rhithwir:

Cyfraniad tuag at y gost o ddatblygu a chynnal cyfnewidiadau rhithwir o ansawdd uchel, gan gynnwys cyfraniad at ffïoedd cyrsiau lle mae cyfnewidiadau rhithwir yn cael eu hwyluso gan ddarparwr trydydd parti. Cyllid o hyd at £1,200 fesul prosiect.

Cymorth Sefydliadol:

Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer hyd at 20 o gyfranogwyr fesul prosiect/Cytundeb Grant sy’n cwblhau’r isafswm o 35 awr o ymgysylltu rhithwir. Anogir cyfranogwyr ychwanegol yn gryf ond ni fydd hyn yn denu cymorth sefydliadol ychwanegol.

Cyfranogwyr cymwys

Dysgwyr addysg oedolion sy’n ymwneud yn weithredol â gweithgareddau dysgu yng Nghymru ac sydd eisoes wedi cofrestru ar gwrs, neu’n cymryd rhan mewn profiadau dysgu anffurfiol neu heb fod yn ffurfiol mewn sefydliad darparwr addysg oedolion cymwys ar adeg gwneud cais (efallai y bydd angen tystiolaeth o hyn).

3.3.2 Gweithgareddau Staff:

Dylai pob symudedd staff greu buddion uniongyrchol a pharhaol i ddysgwyr, yn enwedig y rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Disgwylir i ymgeiswyr ddarparu manylion ar sut y cyflawnir hyn o dan ‘Amcan 1 – Sicrhau bod Cyfnewidfeydd yn Darparu’r Effaith Fwyaf’ o feini prawf asesu Llwybr 1

Cysgodi swyddi a Lleoliadau addysgu

Cysgodi swyddi: O leiaf 3 diwrnod – uchafswm o 2 fis
Lleoliadau addysgu: O leiaf 3 diwrnod – uchafswm o 12 mis.

Rhaid i Leoliadau addysgu gynnwys o leiaf 10 awr o addysgu bob wythnos. Os yw'r gweithgaredd symudedd yn para’n llai/fwy nag wythnos, dylai'r isafswm o oriau addysgu ar gyfer wythnos anghyflawn fod yn gymesur â hyd y gweithgaredd.

Bydd cysgodi swyddi yn cynnwys cyfleoedd symudedd i staff sy’n gweithio ym maes addysg oedolion i ymgymryd â symudedd cysgodi swydd, yn ymwneud â hwyluso arferion gorau, cyfnewid gwybodaeth, datblygu gyrfa a datblygiad proffesiynol.

Mae symudedd lleoliad yn gyfle i staff â phrofiad priodol hyfforddi neu hwyluso gweithgareddau ar gyfer cyfranogwyr mewn sefydliad partner rhyngwladol dramor

Gellir cyfuno Lleoliadau addysgu a Chysgodi swyddi yn ystod un cyfnod dramor.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig. 
 • 100% o’r costau gwirioneddol a nodwyd o ran cynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol. 
 • Bydd y sefydliad(au) a wnaeth gais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Cyfranogwyr cymwys

Staff neu wirfoddolwyr â phrofiad priodol sy’n gweithio ym maes addysg oedolion, ac yn meddu ar gymhwyster perthnasol, lle bo’n briodol

Cyrsiau Hyfforddi a Datblygiad Proffesiynol

O leiaf 2 ddiwrnod – uchafswm o 4 wythnos (uchafswm o 10 diwrnod o ffi cwrs fesul cyfranogwr).

Cyllid i gyfranogwyr gael mynediad at gwrs strwythuredig neu fath tebyg o hyfforddiant a ddarperir gan weithwyr proffesiynol cymwysedig ac sy’n seiliedig ar raglen ddysgu a deilliannau dysgu a ddiffiniwyd ymlaen llaw. Rhaid i’r cwrs hyfforddi, neu ddatblygiad proffesiynol, fod â gwerth ychwanegol amlwg i swyddogaeth y cyfranogwyr a nodau strategol ehangach o fewn y sefydliad cymhwysol.

Rhaid i’r hyfforddiant gynnwys cyfranogwyr o ddwy wlad wahanol o leiaf ac mae’n rhaid i gyfranogwyr ryngweithio â dysgwyr eraill a chyda’r hyfforddwyr. Nid yw gweithgareddau sy’n oddefol gan bennaf yn gymwys, megis gwrando ar ddarlithoedd, areithiau neu fynd i gynadleddau.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • Cyfraniad at ffïoedd cwrs hyd at uchafswm o £40 fesul cyfranogwr y dydd ac uchafswm o £400 yr un cyfranogwr fesul prosiect/Cytundeb Grant.
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig. 
 • 100% o’r costau gwirioneddol a nodwyd o ran cynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol. 
 • Bydd y sefydliad(au) a wnaeth gais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol)

Costau anghymwys:

 • Ffïoedd ar gyfer cynadleddau neu deithio i gynadleddau rhyngwladol.

Cyfranogwyr cymwys

 • Staff sy’n ymwneud â darparu dysgu addysg i oedolion ac a gyflogir gan y darparwr addysg cymwys sy’n cymryd rhan.
 • Aelodau staff eraill a gyflogir gan sefydliad cymwys sy’n cymryd rhan sy’n darparu addysg i oedolion 
 • Gwirfoddolwyr sy’n gweithio ym maes addysg oedolion, gyda chytundeb gwirfoddoli ffurfiol yn ei le gyda sefydliad cymwys.
 • Arbenigwyr yn gweithio ym maes addysg oedolion.

Arfer gorau ac arloesedd

O leiaf 3 diwrnod – uchafswm o 2 fis

Cyllid ar gyfer gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar ansawdd ac arloesedd mewn addysg oedolion a dod â gwersi a ddysgwyd ac offer yn ôl i’r darparwyr addysg oedolion sy’n cymryd rhan yn y prosiect a thu hwnt.

Gallai gweithgareddau gynnwys gweithio gyda chyfranogwyr o sefydliadau partner dramor i ddatblygu agweddau ar addysg oedolion neu gydweithio â phartneriaid rhyngwladol i ddwyn ynghyd enghreifftiau o arfer gorau o wahanol wledydd.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig.
 • 100% o’r costau gwirioneddol a nodwyd o ran cynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol. 
 • Bydd y sefydliad(au) a wnaeth gais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Cyfranogwyr cymwys

 • Staff sy’n ymwneud â darparu dysgu addysg i oedolion ac a gyflogir gan y darparwr addysg cymwys sy’n cymryd rhan.
 • Aelodau staff eraill a gyflogir gan sefydliad cymwys sy’n cymryd rhan sy’n darparu addysg i oedolion 
 • Gwirfoddolwyr sy’n gweithio ym maes addysg oedolion, gyda chytundeb gwirfoddoli ffurfiol yn ei le gyda sefydliad cymwys.
 • Arbenigwyr yn gweithio ym maes addysg oedolion.

Ymweliadau paratoadol

O leiaf 2 ddiwrnod – uchafswm o 7 diwrnod.

Ymweliadau wedi’u hariannu â phartneriaid rhyngwladol newydd neu bresennol at ddibenion cefnogi teithiau arfaethedig neu gyfredol y gwneir cais amdanynt o fewn yr un cais. Rhaid i bob ymweliad paratoadol fod â sail resymegol glir a rhaid iddo wella cynhwysiant, cwmpas ac ansawdd gweithgareddau symudedd. Er enghraifft, gellir trefnu ymweliadau paratoadol i baratoi’n well ar gyfer gweithgareddau symudedd i gyfranogwyr sydd ag anghenion ychwanegol, i ddechrau gweithio gyda sefydliad partner newydd, neu i baratoi gweithgareddau symudedd am gyfnod hwy. Gellir eu trefnu hefyd i roi cymorth i ddisgyblion sydd ar weithgaredd symudedd i unigolion sy’n para am gyfnod hwy. Gellir trefnu ymweliadau paratoadol i baratoi ar gyfer unrhyw fath o weithgareddau symudedd i ddisgyblion, ac ar gyfer gweithgareddau symudedd i staff lle mae sail resymegol glir ar gyfer gwneud hynny.

Bydd Taith yn cyllido hyd at uchafswm o dri ymweliad paratoadol fesul cais a hyd at uchafswm o ddau gyfranogwr fesul ymweliad. Mewn amgylchiadau eithriadol, gall sefydliadau sy’n cyflwyno cais ofyn am fwy na dau gyfranogwr fesul ymweliad lle bo rhesymeg a chyfiawnhad clir yn cael eu darparu.   

Rhaid i’r gweithgaredd y bwriedir i’r ymweliad(au) paratoadol ei gefnogi gael ei gynnwys yn y cais hefyd.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol.

Ni fydd y gweithgaredd hwn yn cynhyrchu taliadau cymorth sefydliadol.

Cyfranogwyr cymwys

 • Staff sy’n ymwneud â darparu dysgu addysg i oedolion ac a gyflogir gan y darparwr addysg cymwys sy’n cymryd rhan.
 • Aelodau staff eraill a gyflogir gan sefydliad cymwys sy’n cymryd rhan sy’n darparu addysg i oedolion 
 • Gwirfoddolwyr sy’n gweithio ym maes addysg oedolion, gyda chytundeb gwirfoddoli ffurfiol yn ei le gyda sefydliad cymwys.

3.4. Symudedd Mewnol

Gall ymgeiswyr ofyn am 30% ychwanegol o’r swm y gofynnir amdano ar gyfer gweithgareddau symudedd allanol i ddod â phobl i Gymru. Ceir gwybodaeth am sefydliadau anfon cymwys yn adran 3.2.3.

Cyfranogwyr cymwys

Oedolion sy’n ddysgwyr:

 • Dysgwyr sydd wedi ymrestru/cofrestru gyda sefydliad anfon cymwys ac sy’n dysgu ym maes addysg i oedolion.

Staff sy’n ymwneud ag addysg i oedolion:

 • Staff sy’n gweithio ym maes addysg i oedolion, sydd â chontract cyflogaeth gyda sefydliad anfon cymwys.  
 • Rhaid i staff fod yn 18 oed o leiaf.
 • Gwirfoddolwyr sy’n gweithio ym maes addysg oedolion, gyda chytundeb gwirfoddoli ffurfiol yn ei le gyda sefydliad cymwys.
 • Arbenigwyr yn gweithio ym maes addysg oedolion.
Gweithgareddau cymwys:

Mae’r holl weithgareddau a ddiffinnir fel gweithgareddau cymwys ar gyfer gweithgareddau symudedd allanol hefyd yn gymwys at ddibenion symudedd mewnol. Mae’r holl gyfyngiadau a gofynion yr un fath ar gyfer symudedd mewnol ag sydd ar waith ar gyfer symudedd allanol.

Costau a thaliadau cymwys:

Mae cyfranogwyr gweithgareddau symudedd mewnol yn gymwys i gael cyllid grant ar gyfer teithio a chynhaliaeth ar gyfer eu gweithgareddau symudedd i Gymru. Bydd y sefydliad yng Nghymru a wnaeth y cais llwyddiannus, ac yntau’n Dderbynnydd Grant Taith, yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr mewnol i Gymru. Telir y cyllid ar gyfer gweithgareddau symudedd newnol i’r sefydliad o Gymru a wnaeth y cais llwyddiannus, er mwyn iddo’i drosglwyddo’n briodol i’r sefydliad (anfon) partner.

Bydd disgwyl i’r sefydliad yng Nghymru a wnaeth y cais llwyddiannus, ac yntau’n Dderbynnydd Grant Taith a’r un sy’n croesawu’r cyfranogwyr mewnol, gyfleu telerau unrhyw gyfraniadau sydd i’w gwneud yn glir ac i nodi faint o gymorth ariannol a ddyrennir i’r cyfranogwr/cyfranogwyr mewnol. 

Bydd cyfranogwyr gweithgareddau symudedd mewnol yn cael cyfraddau cynhaliaeth Grŵp 1, a grant teithio ar yr un lefel â’r cyfraddau a ddiffinnir ar gyfer y gweithgareddau symudedd allanol cyfatebol. Ni chaiff taliadau i gyfranogwr mewnol fod yn uwch na chyfradd grant gyfatebol cyfranogwr allanol o Gymru i wlad Grŵp 1 am yr un cyfnod a math o weithgaredd symudedd.