Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Taith Llwybr 1 Symudedd Cyfranogwyr 2024

Addysg Uwch Version 1.0, January 2024

3. Cymhwysedd

Mae'r llun yn dangos pum myfyriwr yn gwenu ar y camera mewn ystafell aros maes awyr gydag awyren i'w gweld trwy ffenestr yn y cefndir. Five students smiling at the camera in an airport waiting room with an airplane visible through a window in the background.

Mae’r adran hon yn manylu ar yr holl wybodaeth am weithgareddau cymwys, hyd, cyfranogwyr a chostau ar gyfer y sector Addysg Uwch. Ceir gwybodaeth am sectorau eraill yng Nghanllaw Llwybr 1 y sector perthnasol.

3.1. Hyd prosiect

Hyd prosiectau cymwys yw:

 • 12 mis
 • 18 mis
 • 24 mis

Wrth ystyried hyd y symudedd, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymchwilio i ofynion fisa’r wlad( gwledydd) yr ydych yn bwriadu teithio iddi a chaniatáu digon o amser ar gyfer y broses ymgeisio am fisa (lle bo’n berthnasol).

Nid yw Taith yn gallu rhoi cyngor ar fisas na darparu cymorth i sefydliadau neu unigolion sydd â cheisiadau am fisa.

3.2. Sefydliadau cymwys

Dim ond un cais y gall sefydliadau ei gyflwyno fesul sector fesul galwad ariannu Llwybr penodol. Dylai ymgeiswyr sicrhau nad yw nifer o geisiadau i’r un galwad ariannu yn cael eu cyflwyno gan wahanol bartïon yn yr un sefydliad. Os yw sefydliadau’n gweithio ar draws mwy nag un sector, gallant gyflwyno un cais fesul sector, ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y sectorau hynny.

Dylai sefydliadau cymwys wneud cais yn uniongyrchol i Taith am gyllid ar ran eu cyfranogwyr. Nid yw cyfranogwyr unigol yn gymwys i wneud cais yn uniongyrchol i Taith.

3.2.1 Sefydliadau cymwys i wneud cais:
 • Unrhyw sefydliad addysg uwch (SAU) yng Nghymru, a reoleiddir neu a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC); 
 • Darparwr addysg uwch, y mae ei gyrsiau wedi’u dynodi’n benodol at ddibenion bod yn gymwys i gael cymorth i fyfyrwyr, ac sy’n gweithredu yng Nghymru.
3.2.2 Sefydliadau derbyn cymwys:

Gall sefydliadau cymwys sy’n gwneud cais yng Nghymru anfon cyfranogwyr cymwys i’r sefydliadau derbyn canlynol sydd y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain: 

 •  Darparwr AU sy’n cael ei gydnabod neu ei reoleiddio gan yr awdurdodau cymwys cenedlaethol perthnasol neu gorff/cyrff rheoleiddio’r wlad y mae’r darparwr AU yn gweithredu ynddi ac wedi’i hymgorffori a/neu’n byw ynddi (gan gynnwys campysau tramor a weithredir gan SAU yng Nghymru); 
 • Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n weithgar yn y farchnad lafur neu ym meysydd addysg, hyfforddiant ac ieuenctid.  

Nid yw cartrefi plant amddifad yn sefydliadau derbyn cymwys.

3.2.3 Sefydliadau anfon cymwys (symudedd mewnol):

Gall darparwyr Addysg Uwch sydd wedi’u cofrestru gyda’r corff/cyrff rheoleiddio perthnasol ac sy’n gweithredu y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain anfon cyfranogwyr cymwys i’w cynnal yng Nghymru. 

Disgwylir i gyfranogwyr cymwys gael eu cynnal yn y sefydliad sy’n gwneud cais yng Nghymru. Gall y sefydliad sy’n gwneud cais drefnu i’r cyfranogwr gael ei gynnal gan drydydd parti, mewn amgylchiadau eithriadol. 

Further information on eligible receiving and sending organisations can be found in the eligibility section of the Taith Programme Guide (link).

3.3. Symudedd, cyfranogwyr a chostau cymwys

Pwrpas Taith yw creu cyfleoedd sy’n newid bywydau i ddysgwyr a phobl ifanc ledled Cymru, yn enwedig y rheini o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Rhaid i o leiaf 25% o ddysgwyr neu bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y prosiect arfaethedig ddod o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a bydd disgwyl i ymgeiswyr ddangos y bydd y targed hwn yn cael ei gyrraedd yn eu cais.

Os nad yw dysgwyr neu bobl ifanc yn cymryd rhan yn y prosiect, bydd angen i ymgeiswyr esbonio pam nad yw hyn yn ymarferol a sut y bydd y prosiect arfaethedig yn creu buddion uniongyrchol a pharhaol i ddysgwyr neu bobl ifanc, yn enwedig y rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Mae cyfraddau grant a chostau cymwys i’w gweld yn adran 4

Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais gael hepgoriadau ffïoedd dysgu ar gyfer symudedd allanol a mewnol sy’n dwyn credyd, lle byddai cyfranogwyr fel arall yn agored i dalu ffïoedd dysgu. Nid yw hyn yn ofynnol ar gyfer gweithgareddau heb gredyd neu ysgolion haf sy’n dwyn credydau.

Gall cyfranogwyr fod yn derbyn nifer o ffynonellau cyllid i gefnogi eu symudedd, fodd bynnag, os yw unrhyw rai o’r rhain yn cael eu hystyried yn arian cyhoeddus a’r bwriad yw eu defnyddio i dalu’r un costau symudedd a fyddai hefyd yn cael eu talu gan Taith (fel teithio , costau cynhaliaeth a chostau ychwanegol cymwys), byddai hyn yn cael ei ddiffinio fel cyllid dwbl a rhaid ei osgoi, lle bo modd.

Cyllid myfyrwyr

Teithio

Cyllid ychwanegol i gyfranogwyr Anabl neu ag anghenion dysgu ychwanegol 

Os yw cyfranogwr yn gymwys i gael Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA) drwy’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr, dylid ceisio cyllid ychwanegol sydd ei angen i’w helpu i gymryd rhan yn Taith drwy’r llwybr hwn yn gyntaf. Er mwyn caniatáu digon o amser i unrhyw hawliadau LMA gael eu prosesu, rhaid i sefydliadau Derbynwyr Grant sicrhau eu bod yn hysbysu cyfranogwyr cyn gynted â phosibl bod eu symudedd yn digwydd a dylent ddarparu digon o gefnogaeth/cyfeirio i’r tîm sefydliadol perthnasol i’w galluogi i symud ymlaen â’r hawliad. Gellir cael gwybodaeth am gynhyrchion cyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr o Gymru, Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon ar wefan pob corff cyllid myfyrwyr.

Lle nad yw’r LMA yn talu am y cyllid ychwanegol sydd ei angen i gefnogi cyfranogwr i fanteisio ar gyfle Taith, gall y sefydliad Derbynydd Grant wneud cais i Taith am arian ychwanegol i dalu’r costau hyn. Ceir rhagor o wybodaeth am gyllid ychwanegol ar gyfer cyfranogwyr ag anableddau a/neu anghenion dysgu ychwanegol yn Atodiad 1.

Cyfranogwyr cymwys

Dim ond o dan y categorïau Symudedd Grŵp neu Symudedd Rhithwir y gall myfyrwyr nad ydynt wedi cwblhau eu blwyddyn gyntaf ar lefel israddedig gymryd rhan.

Mae’n bosibl i unigolyn fynd trwy symudedd lluosog (e.e. symudedd unigol 6 mis yn Sbaen, ac yna symudedd 6 mis yn Ffrainc yn uniongyrchol), ar gyfer lleoliadau blwyddyn o hyd. Fodd bynnag, mae cyfranogwyr wedi’u cyfyngu i uchafswm o 12 mis o gyfranogiad ar gyfer pob rhaglen astudio benodol sy’n arwain at gymhwyster/gradd gydnabyddedig.

Yn achos symudedd hirdymor, cyfrifir y cyfnod symudedd o’r diwrnod cyntaf y cynhelir y gweithgaredd cyfnewid dysgu a’r dyddiad gorffen yw dyddiad olaf y gweithgaredd cyfnewid dysgu. Os yw’r cyfnod symudedd yn cynnwys seibiannau hir fel gwyliau’r haf neu’r gaeaf pan nad oes darpariaeth ar gyfer myfyrwyr yn y sefydliad cynnal, bydd y dyddiau hynny’n cael eu hystyried yn ddiwrnodau heb eu hariannu. Nid yw hyn yn berthnasol i benwythnosau neu wyliau cyhoeddus sy’n torri ar draws y cyfnod symudedd.

Rhaid i gyfranogwyr fod yn gofrestredig ar gampws yng Nghymru i gael eu hystyried yn gymwys ar gyfer cyllid Taith, gangynnwys yr achosion ble bydd gan SAUau o Gymru gampysau y tu allan i Gymru (DU neu ryngwladol).

3.3.1 Gweithgareddau dysgwyr

Symudedd Grwpiau

Isafswm pythefnos – uchafswm 1 mis.

Mae symudedd grwpiau yn gyfle i grwpiau o fyfyrwyr brofi cyfnewid dysgu rhyngwladol, yng nghwmni staff sy’n gallu eu cefnogi a llywio’r profiad dysgu. Rhaid i ddarlithwyr neu staff cymwysedig eraill o’r sefydliad fod yn bresennol gyda’r myfyrwyr drwy gydol y gweithgaredd. Os oes angen, gall oedolion eraill hefyd fod yn bresenol i gefnogi’r staff cysylltiedig. Rhaid i weithgareddau fod â deilliannau dysgu wedi’u diffinio’n glir a dylen nhw fod yn seiliedig ar brofiadau, gwybodaeth a sgiliau’r cwricwlwm academaidd. Gall dysgu fod yn ffurfiol neu’n anffurfiol, ond rhaid cynnwys cyfnewid a chydweithrediad gyda chymheiriaid o’r sefydliad partner rhyngwladol, gan alluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau, cymwyseddau, ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ryngddiwylliannol.   

Nid yw gweithgareddau symudedd nad ydynt yn cynnwys gweithgaredd cyfnewid gyda chymheiriaid o wlad/wledydd eraill yn gymwys am gyllid. 

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig. 
 • 100% o’r costau gwirioneddol a nodwyd o ran cynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol. 
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Ar gyfer myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig

 • 50% ychwanegol i’r grant cynhaliaeth. 
 • 50% ychwanegol i’r grant teithio ar gyfer cyrchfannau sydd y tu hwnt i 4,000km. 

Cyfranogwyr cymwys

 • Pob myfyriwr sydd wedi cofrestru mewn SAU ac wedi cofrestru ar raglen israddedig neu ôl-raddedig a addysgir sy’n arwain at radd gydnabyddedig. 
 • Pob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar gwrs Gradd Sylfaen, Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) neu Dystysgrif Addysg Uwch. 
 • Pobl sy’n dod gyda’r dysgwyr: Rhaid i ddysgwyr ddod gyda staff a gyflogir gan y SAU – staff addysgu neu staff nad ydynt yn addysgu. Os oes angen, caiff oedolion eraill a gymeradwyir gan y SAU hefyd weithredu fel personau hebrwng i gefnogi’r staff sy’n dod gyda nhw

Symudedd Unigolion

Isafswm pythefnos – uchafswm 12 mis.

Mae gweithgaredd symudedd i unigolyn (yn dwyn credyd neu heb ddwyn credyd) yn gyfle i gyfranogwr unigol gael profiad dysgu annibynnol wedi’i deilwra’n bersonol drwy weithgaredd cyfnewid dysgu rhyngwladol. Nid oes angen unrhyw un i fynd gyda nhw ar y dysgwyr hyn. Dylai’r gweithgareddau fod yn seiliedig ar brofiadau, gwybodaeth a sgiliau’r cwricwlwm academaidd. Gall dysgu fod yn ffurfiol neu’n anffurfiol, ond rhaid cynnwys cyfnewid a chydweithrediad, gyda dysgwyr yn gweithio ar y cyd â chymheiriaid o sefydliad partner rhyngwladol i ddatblygu sgiliau, cymwyseddau, ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ryngddiwylliannol. Gan na fydd unrhyw un yn mynd gyda’r dysgwyr ar y gweithgaredd symudedd, rhaid datblygu rhaglen ddysgu wedi’i theilwra ar gyfer pob dysgwr, rhaid darparu hyfforddiant cyn gadael, a rhaid gwneud trefniadau cymorth parhaol gyda’r sefydliad perthnasol sy’n derbyn ar gyfer hyd y gweithgaredd symudedd.  

Nid yw gweithgareddau symudedd nad ydynt yn cynnwys gweithgaredd cyfnewid gyda chymheiriaid o wlad/wledydd eraill yn gymwys am gyllid.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig.
 • 100% o’r costau gwirioneddol a nodwyd o ran cynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Ar gyfer myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig

 • 50% ychwanegol i’r grant cynhaliaeth. 
 • 50% ychwanegol i’r grant teithio ar gyfer cyrchfannau sydd y tu hwnt i 4,000km. 

Cyfranogwyr cymwys

 • Pob myfyriwr sydd wedi cofrestru mewn SAU ac wedi cofrestru ar raglen israddedig neu ôl-raddedig a addysgir sy’n arwain at radd gydnabyddedig. 
 • Pob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar gwrs Gradd Sylfaen, Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) neu Dystysgrif Addysg Uwch.

Cyfnewidiadau Rhithwir Grwpiau

O leiaf 70 awr o ymgysylltu rhithwir. Mae’r isafswm hwn wedi’i osod i alluogi ymgysylltu â’r ystod ehangaf posibl o ddysgwyr, a byddai’n cael ei annog, lle bo modd, i ymgymryd â nifer fwy o oriau.

Gellir gwneud cais am gyfnewid grŵp rhithwir pan fo cyfiawnhad clir nad yw teithio ar gyfer y cyfranogwyr arfaethedig yn bosibl nac yn ymarferol. Ni ddylid defnyddio cyfnewidfeydd rhithwir ar gyfer y cyfranogwyr hynny sydd angen cymorth a chyllid ychwanegol i wneud symudedd corfforol. Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais fod yn glir yn eu cymwysiadau ynghylch pam mai symudedd cwbl rithwir, nad yw’n gorfforol, yw’r unig fformat sy’n addas ar gyfer eu dysgwyr.

Dylai’r cyfnewid rhithwir alluogi dysgwyr i brofi cyfnewid rhyngwladol, cyfathrebu â chyfoedion o sefydliad partner rhyngwladol a gweithio ochr yn ochr â nhw, ac i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth. Rhaid i staff o’r sefydliad hwyluso’r profiad dysgu trwy gydol y gweithgaredd ac arwain y broses ddysgu.

Pan fydd sefydliadau’n gweithio gyda grŵp o ddysgwyr gan gynnwys y rhai sy’n gallu teithio a’r rhai na allant deithio, gallant wneud cais am symudedd grŵp a rhith-symudedd i ddarparu ar gyfer holl gyfranogwyr y grŵp.

Anogir symudedd cyfunol (sy’n cynnwys symudedd corfforol ac elfennau rhithwir) ar gyfer cyfranogwyr sy’n gallu gwneud symudedd corfforol a phrofiadau rhithwir, ond na fyddant yn denu cyllid ychwanegol ar gyfer yr elfen rithwir. Dim ond lle nad oes unrhyw elfen o symudedd corfforol i’r cyfranogwr hwnnw y mae cyllid ar gyfer cyfnewidfeydd grŵp rhithwir ar gael.

Costau cymwys

Costau datblygu cyfnewid rhithwir:

Cyfraniad tuag at y gost o ddatblygu a chynnal cyfnewidiadau rhithwir o ansawdd uchel, gan gynnwys cyfraniad at ffïoedd cyrsiau lle mae cyfnewidiadau rhithwir yn cael eu hwyluso gan ddarparwr trydydd parti. Cyllid o hyd at £1,200 fesul prosiect.

Cymorth Sefydliadol:

Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer hyd at 20 o gyfranogwyr fesul prosiect/Cytundeb Grant sy’n cwblhau’r isafswm o 70 awr o ymgysylltu rhithwir. Anogir cyfranogwyr ychwanegol yn gryf ond ni fydd hyn yn denu cymorth sefydliadol ychwanegol.

Cyfranogwyr cymwys

 • Pob myfyriwr sydd wedi cofrestru mewn SAU ac wedi cofrestru ar raglen israddedig neu ôl-raddedig a addysgir sy’n arwain at radd gydnabyddedig. 
 • Pob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar gwrs Gradd Sylfaen, Diploma Cenedlaethol Uwch (HND) neu Dystysgrif Addysg Uwch.
3.3.2 Gweithgareddau Staff:

Dylai pob symudedd staff greu buddion uniongyrchol a pharhaol i ddysgwyr, yn enwedig y rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Disgwylir i ymgeiswyr ddarparu manylion ar sut y cyflawnir hyn o dan ‘Amcan 1 – Sicrhau bod Cyfnewidfeydd yn Darparu’r Effaith Fwyaf’ o feini prawf asesu Llwybr 1.

Ni chaniateir gweithgareddau staff cymwys i/o gampysau tramor a weithredir gan SAU yng Nghymru.

Cysgodi swyddi a lleoliadau addysgu

Isafswm 3 diwrnod – uchafswm 2 fis.
Rhaid i symudedd addysgu gynnwys o leiaf 8 awr o addysgu yr wythnos (5 diwrnod gwaith). Os yw’r symudedd yn fwy nag wythnos, neu yn achos wythnos anghyflawn, dylai isafswm yr oriau addysgu fod yn gymesur â hyd y symudedd (heb gynnwys diwrnodau teithio ac eithrio mewn achosion o deithio gyda’r nos ar y diwrnod addysgu olaf ). Bydd symudedd addysgu 3 diwrnod (heb gynnwys teithio) yn golygu rhwymedigaeth i addysgu am gyfanswm o 4 awr. Bydd symudedd addysgu 4 diwrnod (heb gynnwys teithio) yn golygu rhwymedigaeth i addysgu am gyfanswm o 6 awr.

Bydd cysgodi swyddi yn cynnwys cyfleoedd symudedd i staff gwasanaethau academaidd neu broffesiynol gael swydd yn cysgodi symudedd, hwyluso arfer gorau, cyfnewid gwybodaeth, datblygiad gyrfa a datblygiad proffesiynol parhaus

Mae Lleoliadau addysgu er mwyn i staff â phrofiad priodol dreulio cyfnod yn addysgu disgyblion mewn sefydliad partner dramor. Gall Lleoliadau addysgu gynnwys darparu hyfforddiant ar gyfer datblygu’r sefydliad partner. 

Gellir cyfuno Lleoliadau addysgu a Chysgodi swydd yn ystod un cyfnod dramor.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig. 
 • 100% o’r costau gwirioneddol a nodwyd o ran cynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol. 
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Cyfranogwyr cymwys

Ar gyfer lleoliadau addysgu academaidd:

 • Yr holl staff sydd â chontract addysgu neu addysgu ac ymchwil gweithredol (tymor penodol neu benagored) gyda’r sefydliad sy’n gwneud cais.

Pob gweithgaredd staff arall: 

 • Yr holl staff sydd â chontract cyflogaeth gweithredol (cyfnod penodol neu benagored) gyda’r sefydliad sy’n gwneud cais.

Eligible staff activities (staff mobilities outlined below) are not permitted to/from overseas campuses operated by a Welsh HEI.

Cyrsiau Hyfforddi a Datblygiad Proffesiynol

Isafswm 2 ddiwrnod – uchafswm o bythefnos (uchafswm o 10 diwrnod o ffi cwrs fesul cyfranogwr).

Cyllid i gyfranogwyr gael mynediad at gwrs strwythuredig neu fath tebyg o hyfforddiant a ddarperir gan weithwyr proffesiynol cymwysedig ac sy’n seiliedig ar raglen ddysgu a deilliannau dysgu a ddiffiniwyd ymlaen llaw. Rhaid i’r cwrs hyfforddi, neu ddatblygiad proffesiynol, fod â gwerth ychwanegol amlwg i swyddogaeth y cyfranogwyr a nodau strategol ehangach o fewn y sefydliad cymhwysol.

Rhaid i’r hyfforddiant gynnwys cyfranogwyr o ddwy wlad wahanol o leiaf ac mae’n rhaid i gyfranogwyr ryngweithio â dysgwyr eraill a chyda’r hyfforddwyr. Nid yw gweithgareddau sy’n oddefol gan bennaf megis gwrando ar ddarlithoedd, areithiau neu fynd i gynadleddau yn gymwys.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • Cyfraniad at ffïoedd cyrsiau o hyd at uchafswm o £40 y cyfranogwr y dydd ac uchafswm o £400 yr un i’r un cyfranogwr fesul prosiect/Cytundeb Grant.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Costau anghymwys:

Ffïoedd ar gyfer cynadleddau neu deithio i gynadleddau rhyngwladol.

Cyfranogwyr cymwys

Yr holl staff sydd â chontract cyflogaeth gweithredol (cyfnod penodol neu benagored) gyda’r sefydliad sy’n gwneud cais.

Ymweliadau paratoadol

Isafswm 2 days – uchafswm 7 diwrnod.
Rhaid i gyfranogwr gwrdd ag o leiaf 3 phartner ar bob ymweliad.

Ymweliadau wedi’u hariannu â phartneriaid rhyngwladol newydd neu bresennol at ddibenion cefnogi teithiau arfaethedig neu barhaus Taith y gwneir cais amdanynt o fewn yr un cais. Rhaid i bob ymweliad paratoadol fod â sail resymegol glir a rhaid iddo wella cynhwysiant, cwmpas ac ansawdd gweithgareddau symudedd. Er enghraifft, gellir trefnu ymweliadau paratoadol i baratoi’n well ar gyfer symudedd cyfranogwyr ag anghenion ychwanegol, i ddechrau gweithio gyda sefydliad partner newydd neu i baratoi gweithgareddau symudedd am gyfnod hwy. Gellir eu trefnu hefyd i ddarparu cymorth i ddysgwyr ar symudedd unigol tymor hwy. Gellir trefnu ymweliadau paratoadol i baratoi ar gyfer unrhyw fath o symudedd dysgwyr, ac ar gyfer symudedd staff lle mae sail resymegol glir.

Bydd Taith yn cyllido hyd at uchafswm o dri ymweliad paratoadol fesul cais a hyd at uchafswm o ddau gyfranogwr fesul ymweliad. Mewn amgylchiadau eithriadol, gall sefydliadau sy’n cyflwyno cais ofyn am fwy na dau gyfranogwr fesul ymweliad lle bo rhesymeg a chyfiawnhad clir yn cael eu darparu.   

Rhaid i’r gweithgaredd y bwriedir i’r ymweliad(au) paratoadol ei gefnogi gael ei gynnwys yn y cais hefyd.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol.

Ni fydd y gweithgaredd hwn yn cynhyrchu taliadau cymorth sefydliadol.

Cyfranogwyr cymwys

Yr holl staff sydd â chontract cyflogaeth gweithredol (cyfnod penodol neu benagored) gyda’r sefydliad sy’n gwneud cais.

Lleoliadau ymchwil, partneriaethau a chydweithio

Isafswm 2 diwrnod – uchafswm 1 mis.

Bydd y gweithgaredd hwn yn cefnogi symudedd staff cymwys sy’n canolbwyntio ar ymchwil gan gynnwys myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, ymchwilwyr ôl-ddoethurol a gyrfa gynnar, ymchwilwyr sefydledig a staff cymorth ymchwil.

Bydd y gweithgaredd hwn yn hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth, creu partneriaethau newydd a chryfhau cysylltiadau ymchwil rhwng staff ymchwil Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru a’u cymheiriaid rhyngwladol.

Gall cyfranogwyr:

 • gydweithio ar gynigion neu bapurau ymchwil ar y cyd ag ymchwilwyr mewn sefydliadau partner dramor
 • fynd ar leoliadau ymchwil a secondiadau
 • sefydlu cyfleoedd newydd ar gyfer cydweithio.
 • gymryd rhan mewn gweithgareddau cydweithredol a/neu waith maes, gan gynnwys cael mynediad i gyfleusterau, seilwaith ac offer arbenigol.
 • gymryd rhan mewn cyfleoedd rhwydweithio a datblygu ymchwil gan gynnwys trwy gyflwyno seminarau cydweithredol, gweithdai a hyfforddiant ymchwil.

Anogir sefydliadau yn arbennig i hyrwyddo’r gweithgaredd hwn ymhlith myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • Cyfraniad at ffïoedd cyrsiau o hyd at uchafswm o £40 y cyfranogwr y dydd ac uchafswm o £400 yr un i’r un cyfranogwr fesul prosiect/Cytundeb Grant.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Costau anghymwys:  

 • Ffïoedd ar gyfer cynadleddau neu deithio i gynadleddau rhyngwladol. 
 • Cyflogau neu daliadau ymchwilwyr; 
 • Costau sy’n gysylltiedig ag ymchwil, gan gynnwys defnyddiau traul, ffioedd mainc, gorbenion neu gostau ategol eraill.

Cyfranogwyr cymwys

 • Ymchwilwyr a gyflogir gan y sefydliad anfon sydd ar gontract academaidd (‘Addysgu ac Ymchwil’ neu ‘Ymchwil’) o 0.2 FTE neu fwy (cyfnod penodol neu benagored). 
 • Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i fyfyrwyr PhD, sydd wedi ymrestru a chofrestru yn y sefydliad sy’n anfon.  
 • Staff sy’n cefnogi gweithgareddau ymchwil, megis technegwyr, neu staff gwasanaethau proffesiynol ymchwil penodol eraill a gyflogir gan y sefydliad sy’n gwneud cais.

Ni ddylai cyfranogwyr unigol ymgymryd â mwy na chyfanswm o 12 mis o symudedd ar draws y gweithgareddau cymwys fesul prosiect/Cytundeb Grant.

Ni chaniateir symudedd ymchwil i gampysau tramor a weithredir gan SAU Cymreig.

3.4. Symudedd Mewnol

Gall ymgeiswyr ofyn am 30% ychwanegol o’r swm y gofynnir amdano ar gyfer gweithgareddau symudedd allanol i ddod â phobl i Gymru. Ceir gwybodaeth am sefydliadau anfon cymwys yn adran 3.2.3.

Cyfranogwyr cymwys:

Dysgwyr

Pob myfyriwr wedi’i gofrestru mewn SAU ac wedi cofrestru ar raglen israddedig neu ôl-raddedig a addysgi sy’n arwain at radd gydnabyddedig.

Staff

Lleoliadau addysgu: Yr holl staff sydd â chontract cyflogaeth gweithredol gyda’r sefydliad anfon cymwys. 

Pob gweithgaredd arall: Yr holl staff sydd â chontract cyflogaeth gweithredol gyda’r sefydliad anfon cymwys.

Gweithgareddau cymwys

Mae’r holl weithgareddau a ddiffinnir fel gweithgareddau cymwys ar gyfer gweithgareddau symudedd allanol hefyd yn gymwys at ddibenion symudedd mewnol. Mae’r holl gyfyngiadau a gofynion yr un fath ar gyfer symudedd mewnol ag sydd ar waith ar gyfer symudedd allanol.

Costau a thaliadau cymwys

Mae cyfranogwyr gweithgareddau symudedd mewnol yn gymwys i gael cyllid grant ar gyfer teithio a chynhaliaeth ar gyfer eu gweithgareddau symudedd i Gymru. Bydd y sefydliad yng Nghymru a wnaeth y cais llwyddiannus, ac yntau’n Dderbynnydd Grant Taith, yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr mewnol i Gymru. Telir y cyllid ar gyfer gweithgareddau symudedd newnol i’r sefydliad o Gymru a wnaeth y cais llwyddiannus, er mwyn iddo’i drosglwyddo’n briodol i’r sefydliad (anfon) partner.

Bydd disgwyl i’r sefydliad yng Nghymru a wnaeth y cais llwyddiannus, ac yntau’n Dderbynnydd Grant Taith a’r un sy’n croesawu’r cyfranogwyr mewnol, gyfleu telerau unrhyw gyfraniadau sydd i’w gwneud yn glir ac i nodi faint o gymorth ariannol a ddyrennir i’r cyfranogwr/cyfranogwyr mewnol. 

Bydd cyfranogwyr gweithgareddau symudedd mewnol yn cael cyfraddau cynhaliaeth Grŵp 1, a grant teithio ar yr un lefel â’r cyfraddau a ddiffinnir ar gyfer y gweithgareddau symudedd allanol cyfatebol. Ni chaiff taliadau i gyfranogwr mewnol fod yn uwch na chyfradd grant gyfatebol cyfranogwr allanol o Gymru i wlad Grŵp 1 am yr un cyfnod a math o weithgaredd symudedd. Nid oes gan fuddiolwyr y disgresiwn i weithredu model cyfradd unffurf o daliadau i gyfranogwyr symudedd mewnol.