Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Taith Llwybr 1 Symudedd Cyfranogwyr 2024

Ieuenctid Version 1.0, January 2024

4. Cyfraddau Grant a Chostau Cymwys Llwybr 1

Llinell o bobl yn sefyll mewn eira i gael tynnu eu llun; maent yn gwenu at y camera. Ceir coed yn y cefndir hefyd.

4.1. Teithio, Cynhaliaeth a Chymorth Sefydliadol

Mae’r holl gyfranogwyr (mewnol ac allanol) sy’n ymgymryd â symudedd corfforol yn gymwys i gael grant ar gyfer teithio a chynhaliaeth.

Bydd Derbynwyr Grant hefyd yn derbyn swm safonol fesul cyfranogwr ar gyfer cymorth sefydliadol.

Mae grantiau teithio, cynhaliaeth a chymorth sefydliadol yn symiau sefydlog a elwir yn gostau uned ac yn cael eu cyfrifo ar sail pellter a deithiwyd, hyd symudedd a nifer y cyfranogwyr.

4.1.1 Teithio

Mae’r grant teithio yn gyfraniad at gost uniongyrchol teithio ar gyfer symudedd. Bydd cyfranogwyr yn cael swm penodol yn dibynnu ar y pellter a deithiwyd rhwng Cymru a’r wlad bartner ryngwladol.

Pellter

Cyfradd grant fesul cyfranogwr (£)

10 – 99km

20

100 – 499km

150

500 to 1,999km

230

2,000 to 2,999km

300

3,000 to 3,999km

450

4,000 to 7,999km

700

8,000 to 12,000km

1200

12,000km+

1400

4.1.2 Cynhaliaeth

Grant am gostau byw yw hyn, sy’n gallu cynnwys llety, bwyd a chludiant lleol, yn ystod gweithgaredd symudedd corfforol. Cyfrifir cyllid fel cyfradd ddyddiol fesul cyfranogwr. Caiff gwledydd derbyn eu categoreiddio mewn tri grŵp o wledydd ar sail y gost o fyw yno. Mae rhestr o wledydd a’r grwpiau gwahanol ar gael yn Atodiad 1 o Ganllaw’r Rhaglen.

Am hyd y gweithgaredd symudedd, bydd cyfranogwyr yn derbyn y swm cynhaliaeth perthnasol (wedi’i gyfrifo ar gyfradd ddyddiol), gan ddibynnu ar gyfanswm hyd y gweithgaredd symudedd a’r wlad gyrchfan.

Bydd y gyfradd ddyddiol yn lleihau po hiraf y gweithgaredd symudedd, gyda chyfraddau gwahanol yn berthnasol am y pythefnos cyntaf, 2 – 8 wythnos a thros 8 wythnos. 7 diwrnod yw wythnos a 28 diwrnod yw mis. Ni fydd cyfranogwyr yn derbyn cyllid cynhaliaeth ar gyfer gweithgareddau symudedd rhithwir.

Pobl ifanc

Cyfradd ddyddiol fesul cyfranogwr i grwpiau gwlad 1 / 2 / 3

Pythefnos cyntaf

2 – 8 wythnos

8 wythnos – 12 mis

75 / 65 / 55

50 / 40 / 35

35 / 30 / 25

Staff a phobl sy’n gwmni

Cyfradd ddyddiol fesul cyfranogwr i grwpiau gwlad 1 / 2 / 3

Pythefnos cyntaf

2 – 8 wythnos

8 wythnos – 12 mis

85 / 75 / 65

60 / 50 / 40

35 / 30 / 25

4.1.3 Cymorth Sefydliadol

Bydd Derbynwyr Grant yn derbyn Grant Cymorth Sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr ar y prosiect. Mae Cymorth Sefydliadol yn gyfraniad at unrhyw gost a godir gan y sefydliad(au) mewn perthynas â gweithgareddau i gefnogi gweithgaredd symudedd corfforol neu rithwir pobl ifanc a staff, yn allanol ac yn fewnol. Caiff Cymorth Sefydliadol ei gyfrifo yn seiliedig ar nifer y cyfranogwyr allanol a mewnol fesul prosiect. Mae cyfraddau yn dechrau ar £500 fesul cyfranogwr ar gyfer y 10 cyfranogwr cyntaf, gan leihau wrth i nifer y cyfranogwyr gynyddu. Mae terfyn ar gymorth sefydliadol ar gyfer gweithgareddau symudedd rhithwir o 20 o gyfranogwyr.

Gellir rhoi cyllid cymorth sefydliadol yn uniongyrchol i’r cyfranogwr (neu ei ddefnyddio ar ei ran) i gyfrannu at ei gyfranogiad mewn gweithgareddau diwylliannol, arian gwario, ar gyfer fisâu/pasbortau (lle nad yw’r rhain wedi’u cynnwys mewn costau cynhwysiant) ac ati. Gall Derbynwyr Grantiau hefyd ddefnyddio’r cyllid hwn wrth weinyddu’r prosiect, gan gynnwys costau staff, gorbenion ac ati.

Mae sefydliadau’n gymwys i dderbyn £25 o gyllid CS ychwanegol fesul cyfranogwr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Gellir hawlio hyn yn y cam adrodd terfynol ar gyfer cyfranogwyr o‘r categori heb gynrychiolaeth ddigonol yr adroddir arnyn nhw.

Nifer y cyfranogwyr

Cyfradd fesul cyfranogwr (£)

0 – 10
11 – 30
31 – 60
61 – 100
101 – 150
151 – 200
201+

500
400
330
250
125
100
80

4.2. Costau cyrsiau/ hyfforddiant

Costau sy’n cwmpasu ffioedd cyrsiau a hyfforddiant mewn cysylltiad â hyfforddiant rhyngwladol/gweithgareddau symudedd Datblygiad Proffesiynol i staff yn unig.

Hyd at uchafswm o £40 y cyfranogwr y dydd ac uchafswm o £400 yr un i’r un cyfranogwr fesul Prosiect/Cytundeb Grant.

4.3. Cyfnewidiadau Grwpiau Rhithwir: Costau datblygu

Dyma gyfraniad at y gost o ddatblygu a / neu gynnig cyfnewid rhithwir o ansawdd uchel ar gyfer pobl ifanc.

Hyd at £1,200 fesul prosiect / Cytundeb Grant.

4.4. Cymorth cynhwysiant

Mae cyllid ychwanegol ar gael i gefnogi cyfranogwyr sy’n wynebu rhwystrau ariannol i gyfranogiad. Mae dau fath o gymorth cynhwysiant ar gael – ar gyfer pobl Anabl a’r rhai ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY), a’r rhai o gefndiroedd difreintiedig. Mae’r cyllid hwn yn seiliedig ar gostau gwirioneddol, gyda’r bwriad o dalu’r gost lawn sy’n ymwneud â dileu’r rhwystr i gyfranogiad. Fel y cyfryw, disgwylir i Dderbynwyr Grant ddod o hyd i opsiynau sy’n cynnig y gwerth gorau am arian.

Bydd cyllid yn cael ei gadw’n ganolog gan Taith a’i weinyddu unwaith y bydd cyfranogwyr wedi’u nodi. Bydd yn ofynnol i Dderbynwyr Grant wneud cais am gyllid drwy lenwi ffurflen gais yn manylu ar y costau gwirioneddol fesul cyfranogwr a chyfiawnhad.

 

Cyfranogwyr dan anfantais – (Sector ieuenctid)

Bydd cyfranogwyr sy’n bodloni un neu fwy o’r meini prawf canlynol yn cael eu hystyried fel rhai difreintiedig a byddant yn gymwys i gael cyllid ychwanegol ar gyfer costau sy’n gysylltiedig â theithio i gefnogi eu hymwneud â symudedd corfforol.

  • Cyfranogwyr sydd â chyfanswm incwm y cartref o dan £26,225.
  • Cyfranogwyr sy’n cael Credyd Cynhwysol neu fudd-daliadau cysylltiedig ag incwm yn eu hunain.
  • Pobl ifanc sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ar sail prawf modd.
  • Pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal. Mae hyn yn cyfeirio at unrhyw un sydd wedi bod neu sydd ar hyn o bryd mewn gofal neu o gefndir derbyn gofal ar unrhyw adeg o’u bywyd, ni waeth pa mor fyr, gan gynnwys plant mabwysiedig a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol neu’r rhai sy’n defnyddio Bwrsariaeth Profiadol o Ofal mewn rhannau eraill o y Deyrnas Unedig.
  • Cyfranogwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu am blentyn anabl, neu oedolyn sydd, oherwydd y salwch, anabledd, problemau iechyd meddwl neu gaethiwed, yn methu ymdopi heb eu cefnogaeth.
  • Ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

 

Mae costau eithriadol sy’n gysylltiedig â theithio yn cynnwys costau fisas, pasbortau, brechiadau, yswiriant iechyd, dillad a bagiau priodol, yn ôl yr angen. Yn berthnasol i gostau teithio o/i ardal anghysbell hefyd.

 

Pobl Anabl a phobl ag anghenion dysgu ychwanegol

Mae cyllid ychwanegol ar gael i gyfranogwyr Anabl a’r rhai ag anghenion dysgu ychwanegol o hyd at 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer cymorth sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’u hanghenion ychwanegol.

Gall hyn gynnwys agweddau megis: ymweliadau paratoadol i gynnal asesiadau risg a sicrhau bod gan y lleoliad y mynediad a’r gefnogaeth angenrheidiol; ariannu aelodau staff ychwanegol i gefnogi cyfranogwyr; a/neu i dalu am offer/addasiadau/adnoddau angenrheidiol ar gyfer cyfranogiad. Ceir rhagor o fanylion am ymweliadau paratoadol yn yr adran gweithgareddau cymwys yn y canllaw Llwybr 1 hwn.

4.5. Costau cymwys ychwanegol

Unwaith y byddant yn llwyddiannus ac yn y broses o gynllunio prosiectau, gall Derbynwyr Grant wneud cais am gyllid ychwanegol ar gyfer y canlynol:

4.5.1 Teithio i ganolbwynt trafnidiaeth yn y DU

Cyfraniad at gost teithio i ganolfan drafnidiaeth yn y DU fel rhan o symudedd rhyngwladol. Mae Taith yn diffinio canolbwynt trafnidiaeth yn y DU fel man ymadael y mae’r symudedd yn gadael i’w gyrchfan ryngwladol. Er enghraifft maes awyr, gorsaf drenau, porthladd neu orsaf fysiau.

Mae cyllid ar gael ar gyfer grwpiau symudol ac ar gyfer symudedd unigol i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig.

Symudedd Grwpiau: £500 fesul symudedd, hyd at uchafswm o £1500 fesul prosiect, yn seiliedig ar gostau gwirioneddol.

Symudedd Unigol: Mae cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig yn gymwys i gael hyd at £100 fesul cyfranogwr fesul symudedd, yn seiliedig ar gostau gwirioneddol, ac ar gyfer symudedd unigol i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig.

4.5.2 Costau teithio gwyrdd

I gydnabod y posibilrwydd o wynebu costau uwch, gall cyfranogwyr sy’n defnyddio opsiynau teithio gwyrdd am y daith gyfan (i’r gyrchfan ac oddi yno) gyflwyno cais am wir gostau’r teithio (lle bo’r costau’n uwch na’r gyfradd deithio ddynodedig). Bydd angen tystiolaeth o’r gwerth gorau am arian fel rhan o’r cais ariannu ychwanegol.

Mae costau teithio gwyrdd ar gael ar gyfer pellteroedd rhwng 100km a 3999km.