Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Taith Llwybr 1 Symudedd Cyfranogwyr 2024

Ieuenctid Version 1.0, January 2024

3. Cymhwysedd

Llinell o bobl yn sefyll mewn eira i gael tynnu eu llun; maent yn gwenu at y camera. Ceir coed yn y cefndir hefyd.

Mae’r adran hon yn manylu ar yr holl wybodaeth am weithgareddau cymwys, hyd, cyfranogwyr a chostau ar gyfer y sector Ieuenctid. Ceir gwybodaeth am sectorau eraill yng Nghanllaw Llwybr 1 y sector perthnasol.  

3.1. Hyd prosiectau

Hyd prosiectau cymwys yw: 

 • 12 mis
 • 18 mis
 • 24 mis

Wrth ystyried hyd y symudedd, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymchwilio i ofynion fisa’r wlad( gwledydd) yr ydych yn bwriadu teithio iddi a chaniatáu digon o amser ar gyfer y broses ymgeisio am fisa (lle bo’n berthnasol). 

Nid yw Taith yn gallu rhoi cyngor ar fisas na darparu cymorth i sefydliadau neu unigolion sydd â cheisiadau am fisa. 

3.2. Sefydliadau cymwys

Dim ond un cais y gall sefydliadau ei gyflwyno fesul sector fesul galwad ariannu Llwybr penodol. Dylai ymgeiswyr sicrhau nad yw nifer o geisiadau i’r un galwad ariannu yn cael eu cyflwyno gan wahanol bartïon yn yr un sefydliad. Os yw sefydliadau’n gweithio ar draws mwy nag un sector, gallant gyflwyno un cais fesul sector, ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y sectorau hynny. 

Dylai sefydliadau cymwys wneud cais yn uniongyrchol i Taith am gyllid ar ran eu cyfranogwyr. Nid yw cyfranogwyr unigol yn gymwys i wneud cais yn uniongyrchol i Taith.

3.2.1 Sefydliadau cymwys sy’n gwneud cais:

Sefydliadau a grwpiau sy’n cael eu rheoleiddio neu eu cofrestru yng Nghymru, ac sy’n gweithredu o Gymru, sy’n gweithio ym maes ieuenctid gan gynnwys:

 • Cyrff cyhoeddus ar lefel leol, ranbarthol neu genedlaethol;
 • Sefydliadau anllywodraethol, mentrau cymdeithasol a sefydliadau dielw, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i elusennau cofrestredig a chymdeithasau corfforedig elusennol, cwmnïau budd cymunedol, cwmnïau cyfyngedig drwy warant;
 • Consortiwm o sefydliadau/darparwyr sy’n cynnwys un sefydliad arweiniol sy’n gwneud cais ar ran nifer o sefydliadau sy’n gweithio ym maes ieuenctid. Rhaid i bob aelod o gonsortiwm o’r fath gael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, ac gweithredu o Gymru. Rhaid cytuno ar bartneriaid consortiwm a’u henwi ar adeg y cais a ni chaniateir i sefydliadau sy’n gwneud cais godi ffi am gael eu cynnwys mewn cais gan gonsortiwm. 

Gall sefydliadau sy’n gweithio ym maes ieuenctid, nad ydynt wedi’u rheoleiddio neu eu cofrestru yng Nghymru ond sy’n gweithredu ledled y DU, ac sydd â phrofiad amlwg a diweddar o gyflwyno gweithgareddau yng Nghymru, hefyd fod yn gymwys i wneud cais ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf canlynol:

Cyflwynir tystiolaeth foddhaol i ddangos:

 • sut y bydd gweithgarwch arfaethedig y rhaglen o fudd i Gymru a
 • bod y cyfranogwyr arfaethedig naill ai (i) ar gyfer symudedd allanol, cyfranogwyr sy’n ymgymryd â gweithgarwch dysgu yng Nghymru, neu (ii) ar gyfer symudedd mewnol, bydd y cyfranogwyr yn ymgymryd â gweithgarwch dysgu yng Nghymru.

Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais feddu ar brofiad diweddar ac amlwg o ddarparu gweithgaredd yn y sector y maent yn gwneud cais ar ei gyfer.

3.2.2 Sefydliadau derbyn cymwys

Yn gyffredinol, gall y sefydliadau sy’n gwneud cais sy’n gweithio ym maes ieuenctid yng Nghymru, fel y’u diffinnir uchod, anfon eu cyfranogwyr i’r sefydliadau derbyn canlynol y tu allan i’r DU neu (ar gyfer [profiadau teithio rhagarweiniol yn unig), y tu allan i Gymru i sefydliadau sy’n derbyn yng ngweddill y DU (er mwyn sicrhau cynwysoldeb neu gyfranogiad):

Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n weithgar yn y farchnad lafur neu ym meysydd addysg, hyfforddiant ac ieuenctid, a gydnabyddir neu a reoleiddir gan awdurdodau cymwys y wlad y mae darparwr y sefydliad yn gweithredu ynddi ac yn cael ei hymgorffori a/neu’n byw ynddi.

3.2.3 Sefydliadau anfon cymwys (symudedd mewnol):

Gall sefydliadau ieuenctid sydd wedi’u cofrestru ac yn gweithredu y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain anfon cyfranogwyr cymwys i’w cynnal yng Nghymru. 

Gall sefydliadau anfon bod wedi’u cofrestru gyda’r corff/cyrff rheoleiddio perthnasol, sy’n gweithio ym maes ieuenctid gan gynnwys:

 • Cyrff cyhoeddus ar lefel leol, ranbarthol neu genedlaethol; a
 • Sefydliadau anllywodraethol, mentrau cymdeithasol a sefydliadau dielw.

Mae rhagor o wybodaeth am sefydliadau sy’n gymwys i dderbyn ac anfon ar gael yn yr adran cymhwysedd yng Nghanllaw Rhaglen Taith.

Nid yw cartrefi plant amddifad yn sefydliadau derbyn cymwys.

3.3. Symudedd, cyfranogwyr a chostau cymwys

Pwrpas Taith yw creu cyfleoedd sy’n newid bywydau i ddysgwyr a phobl ifanc ledled Cymru, yn enwedig y rheini o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Rhaid i o leiaf 25% o ddysgwyr neu bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y prosiect arfaethedig ddod o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a bydd disgwyl i ymgeiswyr ddangos y bydd y targed hwn yn cael ei gyrraedd yn eu cais. 

Os nad yw dysgwyr neu bobl ifanc yn cymryd rhan yn y prosiect, bydd angen i ymgeiswyr esbonio pam nad yw hyn yn ymarferol a sut y bydd y prosiect arfaethedig yn creu buddion uniongyrchol a pharhaol i ddysgwyr neu bobl ifanc, yn enwedig y rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. 

Mae cyfraddau grant a chostau cymwys i’w gweld yn adran 4. 

3.3.1 Gweithgareddau Symudedd i Bobl Ifanc

Symudedd Grwpiau

Symudedd grŵp: Isafswm o 3 diwrnod – uchafswm o 1 mis.
Symudedd rhagarweiniol yn y DU: Isafswm o 3 diwrnod – uchafswm o 5 diwrnod.

Mae symudedd grwpiau yn gyfle i bobl ifanc brofi cyfnewid dysgu rhyngwladol, yng nghwmni staff sy’n gallu eu cefnogi a llywio’r profiad dysgu. Rhaid i staff fod yn bresennol gyda’r pobl ifanc drwy gydol y gweithgaredd. Os oes angen, gall oedolion eraill hefyd fod yn bresennol i gefnogi’r staff cysylltiedig. Dylai gweithgareddau gael eu seilio ar bedwar diben Cwricwlwm i Gymru, a rhaid bod ganddynt ddeilliannau dysgu wedi’u diffinio’n glir. Gall dysgu fod yn ffurfiol neu’n anffurfiol, ond rhaid cynnwys cyfnewid a chydweithrediad gyda chymheiriaid o sefydliad partner rhyngwladol, gan alluogi bobl ifanc i ddatblygu sgiliau, cymwyseddau, ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ryngddiwylliannol.   

Nid yw gweithgareddau symudedd nad ydynt yn cynnwys gweithgaredd cyfnewid gyda chymheiriaid o wlad/wledydd eraill yn gymwys am gyllid.  

Profiad teithio rhagarweiniol  

Mae’r rhain yn weithgareddau symudedd rhagarweiniol byr yn y DU ac sy’n bosibl yn rhan o ddilyniant i weithgaredd symudedd rhyngwladol, lle mae sefydliadau sy’n gwneud cais yn teimlo na fyddai gweithgaredd symudedd rhyngwladol yn gyraeddadwy fel arall. Rhaid i geisiadau am symudedd grŵp rhagarweiniol hefyd gynnwys symudedd grŵp rhyngwladol ar gyfer yr un cyfranogwyr arfaethedig. Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais fod yn glir yn eu ceisiadau ynghylch pam mae gweithgareddau symudedd rhagarweiniol yn y DU yn hanfodol i alluogi eu disgyblion i ymgysylltu â chyfle gweithgareddau symudedd rhyngwladol. 

Dim ond ar gyfer symudedd grŵp pobl ifanc y mae symudedd rhagarweiniol yn gymwys. 

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig. 
 • 100% o’r costau gwirioneddol a nodwyd o ran cynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol. 
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Cyfranogwyr cymwys

Pobl ifanc 11-25 oed sy’n ymgysylltu’n weithredol â sefydliad cymwys sy’n gweithio yn y maes ieuenctid, fel y’i diffinnir fel y’i diffinnir yn yr adran sefydliadau ymgeisio cymwys uchod.

Pobl sy’n gwmni i gynnwys:

 • Staff sy’n ymwneud â darparu ymgysylltu a dysgu ieuenctid ac a gyflogir gan y sefydliad ieuenctid cymwys sy’n cymryd rhan.
 • Aelodau eraill o staff a gyflogir gan y sefydliad ieuenctid cymwys sy’n cymryd rhan.
 • Gwirfoddolwyr sy’n gweithio ym maes ieuenctid, gyda chytundeb gwirfoddoli ffurfiol yn ei le gyda sefydliad cymwys
 • Arbenigwyr sy’n gweithio ym maes ieuenctid.

Symudedd Unigolion

Isafswm o bythefnos – uchafswm o 12 mis.

Mae gweithgaredd symudedd i unigolyn yn gyfle i gyfranogwr unigol gael profiad dysgu annibynnol wedi’i deilwra’n bersonol drwy weithgaredd cyfnewid dysgu rhyngwladol. Nid oes angen unrhyw un i fynd gyda nhw ar y pobl ifanc hyn. Dylai’r pedwar diben fod yn sail i’r gweithgareddau symudedd hyn a dylent ganolbwyntio ar brofiadau, gwybodaeth a sgiliau sy’n berthnasol i’r Cwricwlwm i Gymru. Gall dysgu fod yn ffurfiol neu’n anffurfiol, ond rhaid cynnwys cyfnewid a chydweithrediad, gyda pobl ifanc yn gweithio ar y cyd â chymheiriaid o sefydliad partner rhyngwladol i ddatblygu sgiliau, cymwyseddau, ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ryngddiwylliannol. Gan na fydd unrhyw un yn mynd gyda’r pobl ifanc ar y gweithgaredd symudedd, rhaid datblygu rhaglen ddysgu wedi’i theilwra ar gyfer pob person ifanc, rhaid darparu hyfforddiant cyn gadael, a rhaid gwneud trefniadau cymorth parhaol gyda’r sefydliad perthnasol sy’n derbyn ar gyfer hyd y gweithgaredd symudedd.   

Nid yw gweithgareddau symudedd nad ydynt yn cynnwys gweithgaredd cyfnewid gyda chymheiriaid o wlad/wledydd eraill yn gymwys am gyllid. 

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig.
 • 100% o’r costau gwirioneddol a nodwyd o ran cynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Cyfranogwyr cymwys

Pobl ifanc 16-25 oed sy’n ymgysylltu’n weithredol â sefydliad cymwys sy’n gweithio yn y maes ieuenctid, fel y’i diffinnir yn yr adran sefydliadau ymgeisio cymwys uchod.

Cyfnewidiadau Rhithwir Grwpiau

O leiaf 20 awr o ymgysylltu rhithwir. Mae'r isafswm hwn wedi'i osod i alluogi ymgysylltu â'r ystod ehangaf bosibl o bobl ifanc a byddai'n cael ei annog, lle bo'n bosibl, i wneud mwy o oriau.

Gellir gwneud cais am gyfnewid grŵp rhithwir pan fo cyfiawnhad clir nad yw teithio ar gyfer y cyfranogwyr arfaethedig yn bosibl nac yn ymarferol. Ni ddylid defnyddio cyfnewidfeydd rhithwir ar gyfer y cyfranogwyr hynny sydd angen cymorth a chyllid ychwanegol i wneud symudedd corfforol. Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais fod yn glir yn eu cymwysiadau ynghylch pam mai symudedd cwbl rithwir, nad yw’n gorfforol, yw’r unig fformat sy’n addas ar gyfer eu pobl ifanc. 

Dylai’r cyfnewid rhithwir alluogi pobl ifanc i brofi cyfnewid rhyngwladol, cyfathrebu â chyfoedion o sefydliad partner rhyngwladol a gweithio ochr yn ochr â nhw, ac i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth. Rhaid i staff o’r sefydliad hwyluso’r profiad dysgu trwy gydol y gweithgaredd ac arwain y broses ddysgu. 

Pan fydd sefydliadau’n gweithio gyda grŵp o bobl ifanc gan gynnwys y rhai sy’n gallu teithio a’r rhai na allant deithio, gallant wneud cais am symudedd grŵp a rhith-symudedd i ddarparu ar gyfer holl gyfranogwyr y grŵp. 

Anogir symudedd cyfunol (sy’n cynnwys symudedd corfforol ac elfennau rhithwir) ar gyfer cyfranogwyr sy’n gallu gwneud symudedd corfforol a phrofiadau rhithwir, ond na fyddant yn denu cyllid ychwanegol ar gyfer yr elfen rithwir. Dim ond lle nad oes unrhyw elfen o symudedd corfforol i’r cyfranogwr hwnnw y mae cyllid ar gyfer cyfnewidfeydd grŵp rhithwir ar gael. 

Costau cymwys

Costau datblygu lleoliadau cyfnewid rhithwir:

Cyfraniad tuag at y gost o ddatblygu a chynnal cyfnewidiadau rhithwir o ansawdd uchel, gan gynnwys cyfraniad at ffioedd cyrsiau lle mae cyfnewidiadau rhithwir yn cael eu hwyluso gan ddarparwr trydydd parti. Mae 100% o’r costau gwirioneddol a hyd at £1,200 ar gael fesul prosiect.

Cymorth Sefydliadol:

Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer hyd at 20 o gyfranogwyr fesul prosiect sy’n cwblhau’r isafswm o 20 awr o ymgysylltu rhithwir. Anogir cyfranogwyr ychwanegol yn gryf ond ni fydd hyn yn denu cymorth sefydliadol ychwanegol.

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant i’w gweld yn adran 6.

Cyfranogwyr cymwys

Pobl ifanc 16-25 oed sy’n ymgysylltu’n weithredol â sefydliad cymwys sy’n gweithio yn y maes ieuenctid, fel y’i diffinnir yn yr adran sefydliadau ymgeisio cymwys uchod.

3.3.2 Gweithgareddau Symudedd i Staff

Dylai pob symudedd staff greu buddion uniongyrchol a pharhaol i bobl ifanc, yn enwedig y rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Disgwylir i ymgeiswyr ddarparu manylion ar sut y cyflawnir hyn o dan ‘Amcan 1 – Sicrhau bod Cyfnewidfeydd yn Darparu’r Effaith Fwyaf’ o feini prawf asesu Llwybr.

Cysgodi swyddi a Lleoliadau addysgu

Lleoliadau hyfforddi/hwyluso: O leiaf 3 diwrnod – uchafswm o 12 mis.
Cysgodi swyddi: O leiaf 3 diwrnod – uchafswm o 2 fis.

Rhaid i Leoliadau addysgu gynnwys o leiaf 10 awr o addysgu bob wythnos. Os yw'r gweithgaredd symudedd yn para’n llai/fwy nag wythnos, dylai'r isafswm o oriau addysgu ar gyfer wythnos anghyflawn fod yn gymesur â hyd y gweithgaredd.

Cyllid ar gyfer staff neu wirfoddolwyr sydd â phrofiad priodol i dreulio cyfnod o amser yn hyfforddi cyfranogwyr neu’n hwyluso gweithgareddau ar eu cyfer mewn sefydliad partner dramor. 

Bydd cysgodi swyddi yn cynnwys cyfleoedd i staff, gwirfoddolwyr ac arbenigwyr sy’n gweithio yn y maes ieuenctid ymgymryd â gweithgareddau cyfnewid yn cysgodi swydd, a bydd hyn yn hwyluso arferion gorau, cyfnewid gwybodaeth, datblygu gyrfa a datblygiad proffesiynol parhaus.  

Gellir cyfuno gweithgaredd cysgodi swydd â lleoliad hyfforddi/hwyluso yn ystod un cyfnod dramor.  

Gellir cyfuno Lleoliadau addysgu a Chysgodi swydd yn ystod un cyfnod dramor

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant i’w gweld yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer staff sydd ag anableddau ac anghenion ychwanegol. 
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer gwariant ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio e.e. fisâu, pasbortau, yswiriant teithio, bagiau (lle bo angen) ar gyfer staff o gefndiroedd difreintiedig.
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Cyfranogwyr cymwys

Staff neu wirfoddolwyr sydd â phrofiad priodol sy’n gweithio yn y maes ieuenctid, ac yn meddu ar gymhwyster perthnasol lle bo hynny’n briodol.

Cyrsiau hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus

O leiaf 2 ddiwrnod – uchafswm o 4 wythnos (uchafswm o 10 diwrnod o ffi cwrs fesul cyfranogwr).

Cyllid i gyfranogwyr gael mynediad at gwrs strwythuredig neu fath tebyg o hyfforddiant a ddarperir gan weithwyr proffesiynol cymwysedig ac sy’n seiliedig ar raglen ddysgu a deilliannau dysgu a ddiffiniwyd ymlaen llaw.  Rhaid i’r cwrs hyfforddi, neu ddatblygiad proffesiynol, fod â gwerth ychwanegol amlwg i swyddogaeth y cyfranogwyr a nodau strategol ehangach o fewn y sefydliad cymhwysol.

Rhaid i’r hyfforddiant gynnwys cyfranogwyr o ddwy wlad wahanol o leiaf ac mae’n rhaid i gyfranogwyr ryngweithio â pobl ifanc eraill a chyda’r hyfforddwyr. Nid yw gweithgareddau sy’n oddefol gan bennaf yn gymwys, megis gwrando ar ddarlithoedd, areithiau neu fynd i gynadleddau. 

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant i’w gweld yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • Cyfraniad at ffioedd cyrsiau o hyd at uchafswm o £40 y cyfranogwr y dydd ac uchafswm o £400 yr un i’r un cyfranogwr fesul prosiect/Cytundeb Grant.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig. 
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer staff sydd ag anableddau ac anghenion ychwanegol. 
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Costau anghymwys:

 • Ffioedd ar gyfer cynadleddau neu deithio i gynadleddau rhyngwladol.

Cyfranogwyr cymwys

 • Staff sy’n gweithio yn y maes ieuenctid, sydd â chontract cyflogaeth gyda sefydliad cymwys.
 • Gwirfoddolwyr sy’n gweithio yn y maes ieuenctid, a chanddynt gytundeb gwirfoddoli ffurfiol ar waith gyda sefydliad cymwys.
 • Arbenigwyr sy’n gweithio yn y maes ieuenctid.

Arfer gorau ac arloesedd

O leiaf 3 diwrnod – uchafswm o 2 fis

Gallai gweithgareddau gynnwys gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar ansawdd, arloesedd a chydnabyddiaeth o waith yn y maes ieuenctid. Mae hefyd yn rhannu’r cyfarpar a’r gwersi a ddysgwyd â’r sefydliadau sy’n ymwneud â’r prosiectau a thu hwnt.  

Gallai gweithgareddau gynnwys gweithio gyda chyfranogwyr o sefydliadau partner dramor i ddatblygu dulliau newydd o ymdrin â gwaith ieuenctid neu gydweithio â phartneriaid er mwyn casglu enghreifftiau o arfer gorau o wahanol wledydd.  

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant i’w gweld yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig. 
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer staff sydd ag anableddau ac anghenion ychwanegol. 
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Cyfranogwyr cymwys

Staff neu wirfoddolwyr sydd â phrofiad priodol sy’n gweithio yn y maes ieuenctid, ac yn meddu ar gymhwyster perthnasol lle bo hynny’n briodol.

Ymweliadau paratoadol

O leiaf 2 ddiwrnod – uchafswm o 2 wythnos.

Ymweliadau wedi’u hariannu â phartneriaid rhyngwladol newydd neu bresennol at ddibenion cefnogi teithiau arfaethedig neu gyfredol y gwneir cais amdanynt o fewn yr un cais. Rhaid i bob ymweliad paratoadol fod â sail resymegol glir a rhaid iddo wella cynhwysiant, cwmpas ac ansawdd gweithgareddau symudedd. Er enghraifft, gellir trefnu ymweliadau paratoadol i baratoi’n well ar gyfer gweithgareddau symudedd i gyfranogwyr sydd ag anghenion ychwanegol, i ddechrau gweithio gyda sefydliad partner newydd, neu i baratoi gweithgareddau symudedd am gyfnod hwy. Gellir eu trefnu hefyd i roi cymorth i ddisgyblion sydd ar weithgaredd symudedd i unigolion sy’n para am gyfnod hwy. Gellir trefnu ymweliadau paratoadol i baratoi ar gyfer unrhyw fath o weithgareddau symudedd i ddisgyblion, ac ar gyfer gweithgareddau symudedd i staff lle mae sail resymegol glir ar gyfer gwneud hynny.  

Bydd Taith yn cyllido hyd at uchafswm o dri ymweliad paratoadol fesul cais a hyd at uchafswm o ddau gyfranogwr fesul ymweliad. Mewn amgylchiadau eithriadol, gall sefydliadau sy’n cyflwyno cais ofyn am fwy na dau gyfranogwr fesul ymweliad lle bo rhesymeg a chyfiawnhad clir yn cael eu darparu.    

Rhaid i’r gweithgaredd y bwriedir i’r ymweliad(au) paratoadol ei gefnogi gael ei gynnwys yn y cais hefyd

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4. 

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig 
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer staff sydd ag anableddau ac anghenion ychwanegol. 
 • Bydd Taith yn ariannu hyd at dri ymweliad paratoadol fesul sefydliad sy’n ymgeisio fesul prosiect/Cytundeb Grant.

Ni fydd y gweithgaredd hwn yn cynhyrchu taliadau cymorth sefydliadol.

Cyfranogwyr cymwys

Staff neu wirfoddolwyr sydd â phrofiad priodol sy’n gweithio yn y maes ieuenctid, ac yn meddu ar gymhwyster perthnasol lle bo hynny’n briodol.

3.4. Symudedd Mewnol

Gall ymgeiswyr ofyn am 30% ychwanegol o’r swm y gofynnir amdano ar gyfer gweithgareddau symudedd allanol i ddod â phobl i Gymru. Ceir gwybodaeth am sefydliadau anfon cymwys yn adran 3.2.3.

Cyfranogwyr cymwys

Pobl ifanc

Pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sy’n ymwneud yn weithredol â sefydliad cymwys sy’n gweithio yn y maes ieuenctid.

Staff

 • Staff sy’n gweithio yn y maes ieuenctid, sydd â chontract cyflogaeth gyda sefydliad anfon cymwys.
 • Gwirfoddolwyr sy’n gweithio yn y maes ieuenctid, a chanddynt gytundeb gwirfoddoli ffurfiol ar waith gyda sefydliad cymwys.
 • Rhaid i staff a gwirfoddolwyr fod yn 18 oed o leiaf.

Lleoliadau hyfforddi/hwyluso

Staff neu wirfoddolwyr sydd â phrofiad priodol sy’n gweithio yn y maes ieuenctid, ac yn meddu ar gymhwyster perthnasol lle bo hynny’n briodol..

Gweithgareddau cymwys

Mae’r holl weithgareddau a ddiffinnir fel gweithgareddau cymwys ar gyfer gweithgareddau symudedd allanol hefyd yn gymwys at ddibenion symudedd mewnol.

Costau a thaliadau cymwys

Mae cyfranogwyr gweithgareddau symudedd mewnol yn gymwys i gael cyllid grant ar gyfer teithio a chynhaliaeth ar gyfer eu gweithgareddau symudedd i Gymru. Bydd y sefydliad yng Nghymru a wnaeth y cais llwyddiannus, ac yntau’n Fuddiolwr Taith, yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr mewnol i Gymru.  Telir y cyllid ar gyfer gweithgareddau symudedd newnol i’r sefydliad o Gymru a wnaeth y cais llwyddiannus, er mwyn iddo’i drosglwyddo’n briodol i’r sefydliad (anfon) partner.

Bydd disgwyl i’r sefydliad yng Nghymru a wnaeth y cais llwyddiannus, ac yntau’n fuddiolwr Taith a’r un sy’n croesawu’r cyfranogwyr mewnol, gyfleu telerau unrhyw gyfraniadau sydd i’w gwneud yn glir ac i nodi faint o gymorth ariannol a ddyrennir i’r cyfranogwr/cyfranogwyr mewnol. 

Yn gyffredinol, disgwylir y bydd cyfranogwyr gweithgareddau symudedd mewnol yn cael cyfraddau cynhaliaeth Grŵp 1, a grant teithio ar yr un lefel â’r cyfraddau a ddiffinnir ar gyfer y gweithgareddau symudedd allanol cyfatebol. Ni chaiff taliadau i gyfranogwr mewnol fod yn uwch na chyfradd grant gyfatebol cyfranogwr allanol o Gymru i wlad Grŵp 1 am yr un cyfnod a math o weithgaredd symudedd.