Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Taith Llwybr 1 Symudedd Cyfranogwyr 2024

Ysgolion (CY)Version 1.0, January 2024

3. Cymhwysedd

Plant sy’n eistedd wrth ddesg ystafell ddosbarth. Mae'r rhan fwyaf yn gwisgo siwmper las a het. Mae merch ifanc mewn crys du yn eistedd wrth ochr un o'r bechgyn.

Mae’r adran hon yn manylu ar yr holl wybodaeth am weithgareddau cymwys, hyd, cyfranogwyr a chostau ar gyfer y sector Ysgolion. Ceir gwybodaeth am sectorau eraill yng Nghanllaw Llwybr 1 y sector perthnasol.

3.1. Hyd prosiectau

Hyd prosiectau cymwys yw:

 • 12 mis
 • 18 mis
 • 24 mis

Wrth ystyried hyd y symudedd, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymchwilio i ofynion fisa’r wlad( gwledydd) yr ydych yn bwriadu teithio iddi a chaniatáu digon o amser ar gyfer y broses ymgeisio am fisa (lle bo’n berthnasol).

Nid yw Taith yn gallu rhoi cyngor ar fisas na darparu cymorth i sefydliadau neu unigolion sydd â cheisiadau am fisa.

3.2. Sefydliadau cymwys

Dim ond un cais y gall sefydliadau ei gyflwyno fesul sector fesul galwad ariannu Llwybr penodol. Dylai ymgeiswyr sicrhau nad yw nifer o geisiadau i’r un galwad ariannu yn cael eu cyflwyno gan wahanol bartïon yn yr un sefydliad. Os yw sefydliadau’n gweithio ar draws mwy nag un sector, gallant gyflwyno un cais fesul sector, ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer y sectorau hynny.

Dylai sefydliadau cymwys wneud cais yn uniongyrchol i Taith am gyllid ar ran eu cyfranogwyr. Nid yw cyfranogwyr unigol yn gymwys i wneud cais yn uniongyrchol i Taith.

3.2.1 Sefydliadau cymwys i wneud cais:
 • Unrhyw ysgol sy’n cael ei hariannu neu ei chynnal gan awdurdod lleol ac sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru, ac sy’n gweithredu o Gymru, sy’n darparu addysg gyffredinol neu alwedigaethol i blant a phobl ifanc rhwng 4 a 19 oed ac a arolygir gan ESTYN; 
 • Unrhyw ysgol annibynnol lle mae pob disgybl yn cael ei dderbyn drwy atgyfeiriad gan awdurdod lleol, gweithiwr cymdeithasol, neu elusen berthnasol, ac sy’n gweithredu yng Nghymru, gan ddarparu addysg i blant a phobl ifanc 4 – 19 oed
 • Unrhyw un o 22 awdurdod lleol Cymru
 • Unrhyw un o’r 4 Consortiwm Addysg Rhanbarthol
 • Gonsortiwm sy’n cynnwys un sefydliad arweiniol sy’n gwneud cais ar ran dau neu ragor o sefydliadau ym maes addysg ysgolion. Rhaid i’r consortiwm gynnwys o leiaf un ysgol a enwir sy’n cael ei hariannu a’i chynnal gan awdurdod lleol ac sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru, ac sy’n gweithredu o Gymru, a gall hefyd gynnwys awdurdodau lleol neu ranbarthol, cyrff cydgysylltu ysgolion neu fenter gymdeithasol neu sefydliadau eraill sydd â rôl yn y maes addysg ysgol. Rhaid i bob aelod o’r consortiwm gael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, a gweithredu o Gymru, a rhaid i unrhyw ysgolion yn y consortiwm gael eu hariannu neu eu cynnal gan awdurdod lleol a’u cofrestru yng Nghymru, ac sy’n gweithredu ohoni. Rhaid cytuno ar bartneriaid consortiwm a’u henwi ar adeg y cais a ni chaniateir i sefydliadau sy’n gwneud cais godi ffi am gael eu cynnwys mewn cais gan gonsortiwm  

Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais feddu ar brofiad diweddar ac amlwg o ddarparu gweithgaredd yn y sector y maent yn gwneud cais ar ei gyfer.

Cynghorir pob sefydliad sydd yn dymuno ymgeisio i wirio eu bod yn gymwys i wneud cais cyn cyflwyno cais ac i gysylltu â thîm Taith os oes ganddynt unrhyw gwestiynau.

3.2.2 Sefydliadau derbyn cymwys:

Gall y sefydliadau sy’n gwneud cais yng Nghymru, fel y’u diffinnir uchod, anfon eu cyfranogwyr i’r sefydliadau derbyn canlynol y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain, neu (ar gyfer profiadau teithio cyflwyniadol yn unig) i sefydliadau derbyn yng Nghymru a gweddill y DU:

 • Ysgol(ion) sy’n darparu addysg gyffredinol ar lefel cyn-gynradd, cynradd neu uwchradd, a gydnabyddir ac a reoleiddir gan awdurdodau cymwys y wlad y mae’r ysgol wedi’i chofrestru ynddi;
 • Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n weithgar yn y farchnad lafur neu ym meysydd addysg, hyfforddiant a gwaith ieuenctid

Nid yw cartrefi plant amddifad yn sefydliadau derbyn cymwys.

3.2.3 Sefydliadau anfon cymwys (symudedd mewnol):

Gall ysgolion a chonsortia sydd wedi’u cofrestru (ac yn gweithredu) y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain anfon cyfranogwyr cymwys i’w croesawu yng Nghymru. 

Gall sefydliadau anfon fod yn:

 • Ysgol(ion) sy’n darparu addysg gyffredinol neu alwedigaethol i blant a phobl ifanc rhwng 4 a 19 oed, a gydnabyddir gan awdurdodau cymwys y wlad y mae’r ysgol wedi’i chofrestru ynddi; neu 
 • Awdurdodau cyhoeddus lleol, rhanbarthol neu genedlaethol, cyrff cydgysylltu a sefydliadau eraill sydd â rôl ym maes addysg ysgol; neu
 • Consortiwm o sefydliadau/darparwyr, fel y’u diffinnir uchod, ym maes addysg ysgol. Rhaid i bob aelod o gonsortiwm o’r fath fod wedi’i gofrestru a’i weithredu y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain.

3.3. Symudedd, cyfranogwyr a chostau cymwys

Pwrpas Taith yw creu cyfleoedd sy’n newid bywydau i ddysgwyr a phobl ifanc ledled Cymru, yn enwedig y rheini o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Rhaid i o leiaf 25% o ddysgwyr neu bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y prosiect arfaethedig ddod o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a bydd disgwyl i ymgeiswyr ddangos y bydd y targed hwn yn cael ei gyrraedd yn eu cais.

Os nad yw dysgwyr neu bobl ifanc yn cymryd rhan yn y prosiect, bydd angen i ymgeiswyr esbonio pam nad yw hyn yn ymarferol a sut y bydd y prosiect arfaethedig yn creu buddion uniongyrchol a pharhaol i ddysgwyr neu bobl ifanc, yn enwedig y rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Mae cyfraddau grant a chostau cymwys i’w gweld yn adran 4.

3.3.1 Gweithgareddau dysgwyr

Symudedd Grwpiau

Symudedd grŵp: Isafswm o 3 diwrnod – uchafswm o 1 mis.
Symudedd rhagarweiniol yn y DU: Isafswm o 3 diwrnod – uchafswm o 5 diwrnod.

Mae symudedd grwpiau yn gyfle i ddysgwyr brofi cyfnewid dysgu rhyngwladol, yng nghwmni staff sy’n gallu eu cefnogi a llywio’r profiad dysgu. Rhaid i athrawon neu staff cymwysedig eraill o’r ysgol fod yn bresennol gyda’r dysgwyr drwy gydol y gweithgaredd. Os oes angen, gall oedolion eraill hefyd fod yn bresenol i gefnogi’r athrawon cysylltiedig. Dylai gweithgareddau gael eu seilio ar bedwar diben Cwricwlwm i Gymru, a rhaid bod ganddynt ddeilliannau dysgu wedi’u diffinio’n glir. Gall dysgu fod yn ffurfiol neu’n anffurfiol, ond rhaid cynnwys cyfnewid a chydweithrediad gyda chymheiriaid o ysgol neu sefydliad partner rhyngwladol, gan alluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau, cymwyseddau, ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ryngddiwylliannol.  

Nid yw gweithgareddau symudedd nad ydynt yn cynnwys gweithgaredd cyfnewid gyda chymheiriaid o wlad/wledydd eraill yn gymwys am gyllid. 

Profiad teithio rhagarweiniol

Mae’r rhain yn weithgareddau symudedd rhagarweiniol byr yn y DU ac sy’n bosibl yn rhan o ddilyniant i weithgaredd symudedd rhyngwladol, lle mae sefydliadau sy’n gwneud cais yn teimlo na fyddai gweithgaredd symudedd rhyngwladol yn gyraeddadwy fel arall. Rhaid i geisiadau am symudedd grŵp rhagarweiniol hefyd gynnwys symudedd grŵp rhyngwladol ar gyfer yr un cyfranogwyr arfaethedig. Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais fod yn glir yn eu ceisiadau ynghylch pam mae gweithgareddau symudedd rhagarweiniol yn y DU yn hanfodol i alluogi eu disgyblion i ymgysylltu â chyfle gweithgareddau symudedd rhyngwladol.

Dim ond ar gyfer symudedd grŵp dysgwyr y mae symudedd rhagarweiniol yn gymwys.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig.
 • 100% o’r costau gwirioneddol a nodwyd o ran cynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Cyfranogwyr cymwys

Pob disgybl 4 – 19 oed, wedi cofrestru mewn ysgol yng Nghymru fel y’i diffinnir yn yr adran sefydliadau ymgeisio cymwys uchod.

Unigolion sy’n mynd gyda dysgwyr: Rhaid i ddysgwyr fynd gyda staff a gyflogir gan yr ysgol – staff addysgu neu staff nad ydynt yn addysgu. Os oes angen, gall oedolion eraill a gymeradwyir gan yr ysgol hefyd weithredu fel perso nau hebrwng i gefnogi’r staff ysgol sy’n dod gyda nhw.

Symudedd Unigolion

Isafswm o bythefnos – uchafswm o 12 mis.

Mae gweithgaredd symudedd i unigolyn yn gyfle i gyfranogwr unigol gael profiad dysgu annibynnol wedi’i deilwra’n bersonol drwy weithgaredd cyfnewid dysgu rhyngwladol. Nid oes angen unrhyw un i fynd gyda nhw ar y dysgwyr hyn. Dylai’r pedwar diben fod yn sail i’r gweithgareddau symudedd hyn a dylent ganolbwyntio ar brofiadau, gwybodaeth a sgiliau sy’n berthnasol i’r Cwricwlwm i Gymru. Gall dysgu fod yn ffurfiol neu’n anffurfiol, ond rhaid cynnwys cyfnewid a chydweithrediad, gyda dysgwyr yn gweithio ar y cyd â chymheiriaid o ysgol neu sefydliad partner rhyngwladol i ddatblygu sgiliau, cymwyseddau, ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ryngddiwylliannol. Gan na fydd unrhyw un yn mynd gyda’r dysgwyr ar y gweithgaredd symudedd, rhaid datblygu rhaglen ddysgu wedi’i theilwra ar gyfer pob dysgwr, rhaid darparu hyfforddiant cyn gadael, a rhaid gwneud trefniadau cymorth parhaol gyda’r sefydliad perthnasol sy’n derbyn ar gyfer hyd y gweithgaredd symudedd.  

Nid yw gweithgareddau symudedd nad ydynt yn cynnwys gweithgaredd cyfnewid gyda chymheiriaid o wlad/wledydd eraill yn gymwys am gyllid.   

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau gwirioneddol ar gyfer costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â theithio i gyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig.
 • 100% o’r costau gwirioneddol a nodwyd o ran cynhwysiant ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Cyfranogwyr cymwys

Disgyblion 16 – 19 oed sydd wedi’u cofrestru mewn ysgol yng Nghymru, fel y’i diffinnir yn yr adran sefydliadau ymgeisio cymwys uchod.

Cyfnewidiadau Rhithwir Grwpiau

leiaf 20 awr o ymgysylltu rhithwir. Mae'r isafswm hwn wedi'i osod i alluogi ymgysylltu â'r ystod ehangaf bosibl o ddisgyblion. Lle bo’n bosibl byddai cynnal rhagor o oriau yn cael ei annog.

Gellir gwneud cais am gyfnewid grŵp rhithwir pan fo cyfiawnhad clir nad yw teithio ar gyfer y cyfranogwyr arfaethedig yn bosibl nac yn ymarferol. Ni ddylid defnyddio cyfnewidfeydd rhithwir ar gyfer y cyfranogwyr hynny sydd angen cymorth a chyllid ychwanegol i wneud symudedd corfforol. Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais fod yn glir yn eu cymwysiadau ynghylch pam mai symudedd cwbl rithwir, nad yw’n gorfforol, yw’r unig fformat sy’n addas ar gyfer eu dysgwyr.

Dylai’r cyfnewid rhithwir alluogi dysgwyr i brofi cyfnewid rhyngwladol, cyfathrebu â chyfoedion o sefydliad partner rhyngwladol a gweithio ochr yn ochr â nhw, ac i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth. Rhaid i staff o’r sefydliad hwyluso’r profiad dysgu trwy gydol y gweithgaredd ac arwain y broses ddysgu.

Pan fydd sefydliadau’n gweithio gyda grŵp o ddysgwyr gan gynnwys y rhai sy’n gallu teithio a’r rhai na allant deithio, gallant wneud cais am symudedd grŵp a rhith-symudedd i ddarparu ar gyfer holl gyfranogwyr y grŵp.

Anogir symudedd cyfunol (sy’n cynnwys symudedd corfforol ac elfennau rhithwir) ar gyfer cyfranogwyr sy’n gallu gwneud symudedd corfforol a phrofiadau rhithwir, ond na fyddant yn denu cyllid ychwanegol ar gyfer yr elfen rithwir. Dim ond lle nad oes unrhyw elfen o symudedd corfforol i’r cyfranogwr hwnnw y mae cyllid ar gyfer cyfnewidfeydd grŵp rhithwir ar gael.

Costau cymwys

Costau datblygu cyfnewid rhithwir:

Cyfraniad tuag at y gost o ddatblygu a chynnal cyfnewidiadau rhithwir o ansawdd uchel, gan gynnwys cyfraniad at ffioedd cyrsiau lle mae cyfnewidiadau rhithwir yn cael eu hwyluso gan ddarparwr trydydd parti. Cyllid o hyd at £1,200 fesul prosiect.

Cymorth Sefydliadol:

Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer hyd at 20 o gyfranogwyr fesul prosiect/Cytundeb Grant sy’n cwblhau’r isafswm o 20 awr o ymgysylltu rhithwir. Anogir cyfranogwyr ychwanegol yn gryf ond ni fydd hyn yn denu cymorth sefydliadol ychwanegol.

Cyfranogwyr cymwys

Disgyblion 4 – 19 oed sydd wedi’u cofrestru mewn ysgol yng Nghymru, fel y’i diffinnir yn yr adran sefydliadau ymgeisio cymwys uchod.

3.3.2 Gweithgareddau Staff:

Dylai pob symudedd staff greu buddion uniongyrchol a pharhaol i ddysgwyr, yn enwedig y rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Disgwylir i ymgeiswyr ddarparu manylion ar sut y cyflawnir hyn o dan ‘Amcan 1 – Sicrhau bod Cyfnewidfeydd yn Darparu’r Effaith Fwyaf’ o feini prawf asesu Llwybr 1.

Cysgodi swyddi a Lleoliadau addysgu

Cysgodi swydd: O leiaf 3 diwrnod – uchafswm o 2 fis
Lleoliadau addysgu: O leiaf 3 diwrnod – uchafswm o 12 mis.

Rhaid i Leoliadau addysgu gynnwys o leiaf 10 awr o addysgu bob wythnos. Os yw'r gweithgaredd symudedd yn para’n llai/fwy nag wythnos, dylai'r isafswm o oriau addysgu ar gyfer wythnos anghyflawn fod yn gymesur â hyd y gweithgaredd.

Bydd cysgodi swyddi yn cynnwys cyfleoedd symudedd i staff addysgu a staff nad ydynt yn addysgu, arweinwyr ysgolion ac arbenigwyr eraill sy’n gweithio ym maes addysg ysgol i ymgymryd â symudedd cysgodi swydd, yn ymwneud â hwyluso arferion gorau, cyfnewid gwybodaeth, datblygu gyrfa a datblygiad proffesiynol, a fydd yn rhoi hwb i ymarferwyr i wireddu’r Cwricwlwm ar gyfer Cymru yn eu hysgolion. 

Mae Lleoliadau addysgu er mwyn i athrawon cymwysedig dreulio cyfnod yn addysgu disgyblion mewn ysgol bartner dramor. Gall Lleoliadau addysgu gynnwys darparu hyfforddiant ar gyfer datblygu’r sefydliad partner. 

Gellir cyfuno Lleoliadau addysgu a Chysgodi swydd yn ystod un cyfnod dramor. 

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol ar gyfer cyfranogwyr o gefndir difreintiedig
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol)

Cyfranogwyr cymwys

Ar gyfer Lleoliadau addysgu: Staff addysgu cymwysedig neu arweinwyr ysgol sydd â chontract cyflogaeth gydag ysgol gymwys.

Ar gyfer Cysgodi swyddi: Staff addysgu a staff nad ydynt yn addysgu, arweinwyr ysgolion ac arbenigwyr eraill sy’n gweithio ym maes addysg ysgolion yng Nghymru (er enghraifft staff sy’n gweithio i gonsortiwm addysg neu awdurdod lleol).

Cyrsiau hyfforddi a Datblygiad proffesiynol

O leiaf 2 ddiwrnod – uchafswm o 4 wythnos (uchafswm o 10 diwrnod o ffi cwrs fesul cyfranogwr).

Cyllid i gyfranogwyr gael mynediad at gwrs strwythuredig neu fath tebyg o hyfforddiant a ddarperir gan weithwyr proffesiynol cymwysedig ac sy’n seiliedig ar raglen ddysgu a deilliannau dysgu a ddiffiniwyd ymlaen llaw. Rhaid i’r cwrs hyfforddi, neu ddatblygiad proffesiynol, fod â gwerth ychwanegol amlwg i swyddogaeth y cyfranogwyr a nodau strategol ehangach o fewn y sefydliad cymhwysol.

Rhaid i’r hyfforddiant gynnwys cyfranogwyr o ddwy wlad wahanol o leiaf ac mae’n rhaid i gyfranogwyr ryngweithio â dysgwyr eraill a chyda’r hyfforddwyr. Nid yw gweithgareddau sy’n oddefol gan bennaf yn gymwys, megis gwrando ar ddarlithoedd, areithiau neu fynd i gynadleddau.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • Cyfraniad at ffïoedd cyrsiau o hyd at uchafswm o £40 y cyfranogwr y dydd ac uchafswm o £400 yr un i’r un cyfranogwr fesul prosiect/Cytundeb Grant.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol.

Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Costau anghymwys:

 • Ffïoedd ar gyfer cynadleddau neu deithio i gynadleddau rhyngwladol.

Cyfranogwyr cymwys

Staff addysgu a staff nad ydynt yn addysgu, arweinwyr ysgol ac arbenigwyr eraill sy’n gweithio ym maes addysg ysgolion yng Nghymru (er enghraifft staff sy’n gweithio i gonsortiwm addysg neu awdurdod lleol).

Arfer gorau ac arloesedd

O leiaf 3 diwrnod – uchafswm o 2 fis

Cyllid ar gyfer gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar ansawdd ac arloesedd mewn addysg ysgol a dod â gwersi a ddysgwyd ac offer yn ôl i’r ysgolion sy’n cymryd rhan yn y prosiect a thu hwnt.

Gallai gweithgareddau gynnwys gweithio gyda chyfranogwyr o sefydliadau partner dramor i ddatblygu agweddau ar Gwricwlwm i Gymru ar lefel ysgol, clwstwr, rhanbarthol neu genedlaethol, neu gydweithio â phartneriaid rhyngwladol i ddwyn ynghyd enghreifftiau o arfer gorau o wahanol wledydd.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Bydd y sefydliad(au) sy’n gwneud cais llwyddiannus yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr allanol (a mewnol).

Cyfranogwyr cymwys

Staff addysgu a staff nad ydynt yn addysgu, arweinwyr ysgol ac arbenigwyr eraill sy’n gweithio ym maes addysg ysgolion yng Nghymru (er enghraifft staff sy’n gweithio i gonsortiwm addysg neu awdurdod lleol).

Ymweliadau paratoadol

O leiaf 2 ddiwrnod – uchafswm o 7 diwrnod

Ymweliadau wedi’u hariannu â phartneriaid rhyngwladol newydd neu bresennol at ddibenion cefnogi teithiau arfaethedig neu gyfredol y gwneir cais amdanynt o fewn yr un cais. Rhaid i bob ymweliad paratoadol fod â sail resymegol glir a rhaid iddo wella cynhwysiant, cwmpas ac ansawdd gweithgareddau symudedd. Er enghraifft, gellir trefnu ymweliadau paratoadol i baratoi’n well ar gyfer gweithgareddau symudedd i gyfranogwyr sydd ag anghenion ychwanegol, i ddechrau gweithio gyda sefydliad partner newydd, neu i baratoi gweithgareddau symudedd am gyfnod hwy. Gellir eu trefnu hefyd i roi cymorth i ddisgyblion sydd ar weithgaredd symudedd i unigolion sy’n para am gyfnod hwy. Gellir trefnu ymweliadau paratoadol i baratoi ar gyfer unrhyw fath o weithgareddau symudedd i ddisgyblion, ac ar gyfer gweithgareddau symudedd i staff lle mae sail resymegol glir ar gyfer gwneud hynny. 

Bydd Taith yn cyllido hyd at uchafswm o dri ymweliad paratoadol fesul cais a hyd at uchafswm o ddau gyfranogwr fesul ymweliad. Mewn amgylchiadau eithriadol, gall sefydliadau sy’n cyflwyno cais ofyn am fwy na dau gyfranogwr fesul ymweliad lle bo rhesymeg a chyfiawnhad clir yn cael eu darparu.   

Rhaid i’r gweithgaredd y bwriedir i’r ymweliad(au) paratoadol ei gefnogi gael ei gynnwys yn y cais hefyd.

Costau cymwys

Mae gwybodaeth fanwl am gostau cymwys a chyfraddau grant yn adran 4.

 • Grant cynhaliaeth.
 • Grant teithio.
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig
 • 100% o’r costau cynhwysiant gwirioneddol a nodwyd ar gyfer Pobl Anabl neu bobl ag anghenion dysgu ychwanegol. 

Ni fydd y gweithgaredd hwn yn cynhyrchu taliadau cymorth sefydliadol

Cyfranogwyr cymwys

Staff addysgu a staff nad ydynt yn addysgu, arweinwyr ysgol ac arbenigwyr eraill sy’n gweithio ym maes addysg ysgolion yng Nghymru (er enghraifft staff sy’n gweithio i gonsortiwm addysg neu awdurdod lleol).

3.4. Symudedd Mewnol

Gall ymgeiswyr ofyn am 30% ychwanegol o’r swm y gofynnir amdano ar gyfer gweithgareddau symudedd allanol i ddod â phobl i Gymru. Ceir gwybodaeth am sefydliadau anfon cymwys yn adran 3.2.3.

Cyfranogwyr cymwys

Dysgwyr

Pob dysgwr 4 – 19 oed sydd wedi’u hymrestru a’u cofrestru mewn ysgol gymwys, a gydnabyddir gan yr awdurdodau cymwys cenedlaethol perthnasol neu’r corff/cyrff rheoleiddio.

Staff

Lleoliadau addysgu: Yr holl staff sydd â chontract addysgu gweithredol gyda’r sefydliad anfon cymwys.

Gweithgareddau eraill: Yr holl staff sydd â chontract cyflogaeth gweithredol gyda’r sefydliad anfon cymwys.

Gweithgareddau cymwys:

Mae’r holl weithgareddau a ddiffinnir fel gweithgareddau cymwys ar gyfer gweithgareddau symudedd allanol hefyd yn gymwys at ddibenion symudedd mewnol. Mae’r holl gyfyngiadau a gofynion yr un fath ar gyfer symudedd mewnol ag sydd ar waith ar gyfer symudedd allanol.

Costau a thaliadau cymwys:

Mae cyfranogwyr gweithgareddau symudedd mewnol yn gymwys i gael cyllid grant ar gyfer teithio a chynhaliaeth ar gyfer eu gweithgareddau symudedd i Gymru. Bydd y sefydliad yng Nghymru a wnaeth y cais llwyddiannus, ac yntau’n Dderbynnydd Grant Taith, yn derbyn grant cymorth sefydliadol ar gyfer pob cyfranogwr mewnol i Gymru. Telir y cyllid ar gyfer gweithgareddau symudedd mewnol i’r sefydliad o Gymru a wnaeth y cais llwyddiannus, er mwyn iddo’i drosglwyddo’n briodol i’r sefydliad (anfon) partner.

Bydd disgwyl i’r sefydliad yng Nghymru a wnaeth y cais llwyddiannus, ac yntau’n Dderbynnydd Grant Taith a’r un sy’n croesawu’r cyfranogwyr mewnol, gyfleu telerau unrhyw gyfraniadau sydd i’w gwneud yn glir ac i nodi faint o gymorth ariannol a ddyrennir i’r cyfranogwr/cyfranogwyr mewnol. 

Bydd cyfranogwyr gweithgareddau symudedd mewnol yn cael cyfraddau cynhaliaeth Grŵp 1, a grant teithio ar yr un lefel â’r cyfraddau a ddiffinnir ar gyfer y gweithgareddau symudedd allanol cyfatebol. Ni chaiff taliadau i gyfranogwr mewnol fod yn uwch na chyfradd grant gyfatebol cyfranogwr allanol o Gymru i wlad Grŵp 1 am yr un cyfnod a math o weithgaredd symudedd.