Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Canllaw Rhaglen Taith 2024

Version 1.0, January 2024

8. Apeliadau a chwynion

A line of four women, two are wearing Basotho (mokorotlo) hats.

8.1. Apeliadau

Diffinnir apêl yn gais i adolygu penderfyniad a wnaed gan Taith os bydd ymgeisydd yr apêl yn ystyried nad yw gweithdrefnau’r rhaglen gyhoeddedig wedi cael eu dilyn. 

Dim ond sefydliad sy’n gwneud cais (y person neu’r sefydliad sy’n cyflwyno cais am grant i Taith) all gyflwyno apêl, os bydd ymgeisydd yr apêl yn gallu rhoi tystiolaeth o gamgymeriad gweinyddol gan Taith neu os na chadwyd at weithdrefnau cyhoeddedig. Os nad yw’r amgylchiadau hyn yn berthnasol, cyfeiriwch at Weithdrefn Gwyno Taith.

Ni ellir ystyried gwybodaeth na chafodd ei chynnwys yn y cais gwreiddiol ar gyfer apêl.  

I gael rhagor o wybodaeth am apeliadau gweler y tudalennau perthnasol ar wefan Taith.

8.2. Cwynion

Diffinnir cwyn fel anfodlonrwydd â gwasanaeth y bydd Taith yn ei roi’n uniongyrchol. Os bydd y gŵyn yn ymwneud â gwasanaeth gan Dderbynnydd Grant neu’n gyd-Dderbynnydd Grant ac sydd wedi cael ei ariannu gan Taith, dilynwch weithdrefn gwyno’r sefydliad sy’n fuddiolwr neu’n gyd-fuddiolwr cyn cyflwyno cwyn i Taith. Gallwch gyflwyno cwyn i Taith unrhyw bryd yn ystod y broses o wneud cais neu ar bob cam o broses y prosiect.  

I gael rhagor o wybodaeth am weithdrefn gwyno Taith gweler y tudalennau perthnasol ar wefan Taith. Gellir gwneud cwyn i Taith unrhyw bryd yn ystod y cais neu ar bob cam o broses y prosiect.