Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Canllaw Rhaglen Taith 2024

Version 1.0, January 2024

Atodiad 2 – Cymorth Cynhwysiant Taith

Mae Taith wedi ymrwymo i wella mynediad at weithgareddau cyfnewid rhyngwladol i bobl o gefndiroedd difreintiedig, pobl Anabl a phobl ag anghenion dysgu ychwanegol. Rydym yn deall y gall mynediad at gyllid digonol i dalu am gost lleoliad cyfnewid fod yn rhwystr mawr rhag cymryd rhan mewn cyfleoedd rhyngwladol, felly mae model grant Taith hefyd yn cynnwys cymorth ariannol ychwanegol i gyfranogwyr o’r grwpiau hynny. Ceir gwybodaeth am gyfraddau grant a’r cyllid sydd ar gael yn y Canllawiau Llwybr perthnasol.

1. Cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig

Mae cyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig wedi’u diffinio fesul sector perthnasol isod. 

Bydd cyfranogwyr sy’n bodloni un neu fwy o’r meini prawf canlynol yn cael eu hystyried yn gyfranogwyr dan anfantais ac yn gymwys i gael cymorth ariannol ychwanegol:

Ysgolion:

 • Disgyblion a staff lle mae incwm blynyddol y cartref yn £26,225 neu’n llai.
 • Staff sy’n cael Credyd Cynhwysol neu fudd-daliadau sy’n seiliedig ar incwm, gan eu bod yn cynnal eu hunain yn ariannol neu’n cynnal eu hunain a rhywun arall sy’n dibynnu arnynt ac yn byw gyda nhw, fel plentyn neu bartner, yn ariannol.
 • Disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim. 
 • Disgyblion sydd â phrofiad o fod mewn gofal.1
 • Disgyblion sydd â chyfrifoldebau gofalu.
 • Ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

Ieuenctid

 • Pobl ifanc a staff lle mae incwm blynyddol y cartref yn £26,225 neu’n llai.
 • Pobl ifanc a staff sy’n cael Credyd Cynhwysol neu fudd-daliadau sy’n seiliedig ar incwm, gan eu bod yn cynnal eu hunain yn ariannol neu’n cynnal eu hunain a rhywun arall sy’n dibynnu arnynt ac yn byw gyda nhw, fel plentyn neu bartner, yn ariannol.
 • Disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim 
 • Pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal.1
 • Pobl ifanc sydd â chyfrifoldebau gofalu.
 • Ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

Addysg i Oedolion:

 • Dysgwyr a staff lle mae incwm blynyddol y cartref yn £26,225 neu’n llai.
 • Dysgwyr a staff sy’n cael Credyd Cynhwysol neu fudd-daliadau sy’n seiliedig ar incwm, gan eu bod yn cynnal eu hunain yn ariannol neu’n cynnal eu hunain a rhywun arall sy’n dibynnu arnynt ac yn byw gyda nhw, fel plentyn neu bartner, yn ariannol.
 • Dysgwyr sydd â phrofiad o fod mewn gofal.1
 • Dysgwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu.
 • Ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

Addysg Bellach ac  Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol:

 • Dysgwyr a staff lle mae incwm blynyddol y cartref yn £26,225 neu’n llai.
 • Dysgwyr a staff sy’n cael Credyd Cynhwysol neu fudd-daliadau sy’n seiliedig ar incwm, gan eu bod yn cynnal eu hunain yn ariannol neu’n cynnal eu hunain a rhywun arall sy’n dibynnu arnynt ac yn byw gyda nhw, fel plentyn neu bartner, yn ariannol.
 • Disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim 
 • Dysgwyr sydd â phrofiad o fod mewn gofal.1
 • Dysgwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu.
 • Ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

Addysg Uwch:

 • Myfyrwyr a staff lle mae incwm blynyddol y cartref yn £26,225 neu’n llai.
 • Myfyrwyr a staff sy’n cael Credyd Cynhwysol neu fudd-daliadau sy’n seiliedig ar incwm, gan eu bod yn cynnal eu hunain yn ariannol neu’n cynnal eu hunain a rhywun arall sy’n dibynnu arnynt ac yn byw gyda nhw, megis plentyn neu bartner, yn ariannol.
 • Myfyrwyr sydd â phrofiad o fod mewn gofal. 
 • Myfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu. 
 • Myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio (fel y’u diffinnir gan Cyllid Myfyrwyr Cymru).
 • Ffoaduriaid a cheiswyr lloches.
2. Pobl Anabl a phobl ag anghenion dysgu ychwanegol

Mae Taith wedi ymrwymo i fod yn gynhwysol a helpu’r rhai sydd â chyflyrau iechyd, boed yn rhai corfforol neu feddyliol, i gymryd rhan. Felly, bydd Taith yn cynnig grant i unigolion Anabl a’r rhai ag anghenion dysgu ychwanegol i hyd at 100% o gostau gwirioneddol cymorth sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’u hanghenion ychwanegol. 

Gall cymorth o’r fath gynnwys gwneud asesiadau risg yn rhan o ymweliad paratoadol a sicrhau bod y cymorth sydd ei angen ar gyfer ymgymryd â’r symudedd ar gael, cyllido aelodau ychwanegol o staff i gefnogi’r unigolyn a / neu dalu am offer / addasiadau / adnoddau sydd eu hangen ar yr unigolyn i allu cymryd rhan. Mae rhagor o wybodaeth am ymweliadau paratoadol ar gael yn adran gweithgareddau cymwys y Canllaw Llwybr.

1 Mae hyn yn cyfeirio at unrhyw un sydd wedi bod mewn gofal yn y gorffennol, sydd mewn gofal ar hyn o bryd neu sydd wedi derbyn gofal, am faint bynnag o amser, ar unrhyw adeg yn ystod eu bywyd, gan gynnwys unrhyw un a gafodd ei fabwysiadu a oedd yn derbyn gofal gynt neu sy’n cael bwrsari i fyfyrwyr â phrofiad o fod mewn gofal mewn rhannau eraill o’r DU.