Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Canllaw Rhaglen Taith 2024

Version 1.0, January 2024

7. Beth sy’n digwydd os bydd eich cais yn llwyddiannus

A line of four women, two are wearing Basotho (mokorotlo) hats.

7.1. Cyfnewid Llythyr Cytundeb Grant

Bydd sefydliadau sy’n gwneud cais llwyddiannus yn cael llythyr Cytundeb Grant gan Taith fydd yn rhoi manylion telerau ac amodau’r dyfarniad cyllid. Bydd llythyrau Cytundeb Grant a’r atodiadau cysylltiedig yn cael eu dosbarthu a’u llofnodi gan Gynrychiolydd Cyfreithiol y sefydliad sy’n gwneud cais yn ogystal â’r Prif Swyddog Ariannol (neu swyddog cyfatebol).

Pan fydd y llythyr Cytundeb Grant wedi’i lofnodi gan y ddwy ochr, bydd y sefydliad sy’n gwneud cais yn dod yn ‘Dderbynnydd Grant’. Mae hyn yn golygu y gall gweithgareddau’r prosiect gychwyn a bod modd gwario’r grant a ddyfarnwyd.

Nid yw dyfarnu grant mewn galwad ariannu benodol yn gosod hawl ar gyfer rowndiau’r dyfodol.

7.2. Talu cyllid grant

Yn dibynnu ar y Llwybr Taith a hyd y prosiect, efallai y bydd gan brosiectau a ddyfernir amserlenni talu gwahanol. Ar wahân i’r taliad rhag-ariannu cychwynnol, bydd taliadau neu adenillion pellach yn cael eu gwneud yn amodol ar gymeradwyaeth Taith i’r adroddiadau interim a’r adroddiadau terfynol y gofynnir amdanynt, fel y nodir yn y Cytundeb Grant.

Bydd taliad rhag-ariannu cychwynnol yn cael ei drosglwyddo i’r Derbynnydd Grant o fewn 30 diwrnod busnes i ddyddiad cydlofnodi’r llythyr cytundeb grant (yn amodol ar wiriadau capasiti ariannol boddhaol). Bwriad y cyllid cychwynnol yw rhoi’r llif arian i’r Derbynnydd Grant ddechrau gweithgareddau.

Ni ellir defnyddio cyllid Taith i greu elw i’r Derbynnydd Grant, ac ni all hynny fod yn un o’i ddibenion, a dim ond ar gyfer y gweithgareddau cymwys sy’n benodol i’r prosiect y dylid ei ddefnyddio, fel y nodwyd yn y llythyr Cytundeb Grant. Felly ni ddylid defnyddio grant gan Taith i ariannu costau rhedeg craidd sefydliad, lle nad yw’r rhain yn uniongyrchol gysylltiedig â chyflwyno cyfnewidfeydd dysgu rhyngwladol.

7.3. Rheoli prosiectau ac adrodd arnynt

Y Derbynnydd Grant sy’n gyfrifol am sut mae’r prosiect yn cael ei gyflawni a sut mae’r grant a gafwyd gan Taith yn cael ei ddefnyddio. Dylai Derbynnydd Grant felly sicrhau bod gweithdrefnau rheoli prosiect ar waith sy’n eu galluogi i reoli’r prosiect a’r cyllid yn briodol. I gefnogi Derbynwyr Grant yn hyn o beth, bydd Taith yn darparu adnoddau a chefnogaeth i alluogi buddiolwyr i dracio, rheoli ac adrodd ar eu prosiect a’u cyllid.

Adroddiadau Derbynwyr Grant

Bydd angen i bob Derbynnydd Grant adrodd ar weithgareddau eu prosiect a’u cyllid. Bydd yn ofynnol i bob prosiect ddiweddaru gwybodaeth am y cyfranogwyr bob mis, er mwyn galluogi Taith i fonitro cynnydd. Bydd yna ofynion ychwanegol ar gyfer adroddiadau interim ac adroddiadau diwedd prosiect. Bydd pob Derbynnydd Grant yn cael manylion llawn am ddisgwyliadau adrodd cyn unrhyw geisiadau adrodd.

Adroddiadau ar Gyfranogwyr/Derbynwyr Grant

Efallai y bydd gofyn i gyfranogwyr/Derbynwyr Grant sy’n ymgymryd â gweithgarwch symudedd unigol/grŵp o dan Lwybr 1 gwblhau arolwg cyn gadael a chwblhau a chyflwyno arolwg terfynol ar ddiwedd eu gweithgaredd symudedd.

7.4. Diogelu

Mae gan bob Derbynnydd Grant gyfrifoldeb i ddiogelu lles cyfranogwyr sydd o dan 18 oed ac oedolion sy’n wynebu risg, yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (a’r canllawiau diogelu cysylltiedig, Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl), a Cadw Dysgwyr yn Ddiogel (Canllaw i awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ar drefniadau ar gyfer diogelu plant). Gall Gweithdrefnau Diogelu Cymru helpu sefydliadau i ddeall a chymhwyso’r dyletswyddau a nodir yn y ddeddfwriaeth a’r canllawiau. Mae gan bob lleoliad addysg yng Nghymru ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau bod plant yn cael mynediad i amgylchedd dysgu diogel. Mae’n bwysig bod lleoliadau addysg yn glir o ran sut y maent yn parhau i gyflawni eu dyletswyddau statudol ar gyfer diogelu plant a phobl ifanc wrth wneud trefniadau ar gyfer ymweliadau cyfnewid tramor.

Mae angen i sefydliadau hefyd ystyried y ddeddfwriaeth ddiogelu berthnasol yn y wlad / tiriogaeth y byddant yn anfon unrhyw unigolion iddi a sicrhau bod eu prosesau / gweithdrefnau’n rhoi sylw i ddeddfwriaeth o’r fath, lle bo’n briodol.

Mae’n ofynnol i bob sefydliad sy’n cymryd rhan yn y rhaglen Taith gael y canlynol:

  • Polisi diogelu cyfredol sy’n dangos ymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant a bod gan bob oedolyn a phlentyn sy’n agored i niwed/mewn perygl hawl i amddiffyniad cyfartal rhag niwed, wedi’i ysgrifennu neu ei adolygu yn ystod y 12 mis diwethaf, ac wedi’i gytuno a’i gymeradwyo gan yr awdurdod cyfrifol perthnasol.
  • Côd ymddygiad
  • Proses glir ar gyfer rhoi gwybod am unrhyw bryderon sy’n ymwneud â diogelu
  • Uwch arweinydd penodedig ac unigolyn sy’n gyfrifol am ddiogelu

Bydd gofyn i sefydliadau sy’n gwneud cais ac sy’n cynllunio gweithgareddau (gan gynnwys lleoliadau cyfnewid rhithwir) ar gyfer unigolion dan 18 oed neu oedolion mewn perygl gwblhau rhestr wirio diogelwch a chael cynlluniau a gweithdrefnau i sicrhau diogelwch y gweithgareddau hyn. Bydd y rhestr wirio diogelwch yn cael ei darparu fel rhan o’r broses dyfarnu grant. Cewch ragor o fanylion yn Atodiad 3.

7.5. Gwiriadau ac archwiliadau

Efallai y bydd Derbynwyr Grant Taith yn cael eu dewis ar gyfer archwiliadau gwirio sicrwydd a gynhelir gan Weithrediaeth Rhaglen Taith. Bydd archwiliadau sicrwydd yn amrywio o ran eu cwmpas a’u maint yn ôl y math o sicrwydd sydd ei angen, a byddant yn cael eu cynnal er mwyn sicrhau bod y defnydd o’r grant yn cydymffurfio â thelerau ac amodau’r Cytundeb Grant a rheolau Taith.