Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch

Cyfryngau Cymdeithasol Taith

Sut rydyn ni’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol:

Rydym yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gefnogi ein nodau, ac rydym yn defnyddio pob sianel yn wahanol i weddu i’n cynulleidfaoedd a natur y platfform.

Rydym yn defnyddio ein prif sianeli cyfryngau cymdeithasol i wneud y canlynol:

 • cyfleu ein negeseuon allweddol – gan gynnwys atgyfnerthu pwysigrwydd dysgu a chynhwysiant –   i gynulleidfa eang, gan feithrin ein henw da a’n brand, a’u hatgyfnerthu
 • cadw mewn cysylltiad â’n cymuned a chyrraedd Rydym am ddatblygu ac ehangu’r gynulleidfa sy’n ymgysylltu â ni
 • ymgysylltu ac ysbrydoli ein cynulleidfaoedd mewn ffyrdd newydd a diddorol
 • adrodd y straeon sy’n adlewyrchu ein gwerthoedd craidd, yn enwedig drwy
 • diogelu ein henw da os bydd gwybodaeth anghywir neu gynnwys negyddol.

 

Nod ein cynnwys yw:

 • hyrwyddo ein gweithgarwch cyfnewid dysgu rhyngwladol drwy straeon y rheiny sy’n derbyn grant gennym
 • ysbrydoli ein sectorau drwy rannu syniadau ac enghreifftiau o’r hyn y gellir ei gyflawni gyda chyllid Taith
 • rhannu negeseuon cadarnhaol am ymgysylltu â sefydliadau partner rhyngwladol
 • arddangos yr ystod amrywiol o bobl a sefydliadau sy’n gymwys ac yr ydym yn ceisio eu cyrraedd
 • annog a chefnogi cynulleidfaoedd anodd eu cyrraedd o gefndiroedd difreintiedig, pobl ag anableddau a’r rheiny ag Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • tynnu sylw at ein themâu trawsbynciol a’n hymrwymiad i’r Gymraeg
 • hyrwyddo cyfleoedd ariannu (e.e. pan fydd galwadau cyllid ar agor ar gyfer ein Llwybrau).

 

Sianeli:

Ein prif sianeli cyfryngau cymdeithasol y mae ein cynulleidfaoedd yn ymgysylltu â nhw yw Twitter ac Instagram. Mae gennym hefyd bresenoldeb ar Facebook, LinkedIn a YouTube.

 

Rydym yn annog ac yn croesawu pawb sy’n elwa brofiadau a ariennir gan Taith i’w rhannu ar ein prif sianeli’r cyfryngau cymdeithasol. Cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr (unrhyw gynnwys – testun, fideos, delweddau, adolygiadau ac ati – a grëwyd gan bobl, yn hytrach na brandiau) yw’r ffordd fwyaf effeithiol a phwerus i ni arddangos effaith cyllid Taith.

 

Canllawiau:

Wrth rannu eich profiadau gyda ni drwy’r cyfryngau cymdeithasol, cofiwch y canlynol:

 • tagiwch ni yn eich negeseuon bob amser @TaithWales
 • defnyddiwch #Taith a #TaithStories. Gallai hashnodau eraill (gallwch ddefnyddio mwy nag un) fod yn berthnasol i’ch sector, cyrchfan neu brosiect. Gallai enghreifftiau gynnwys: #VoluntaryWork #CurriculumForWales #AdultEducation #Wales #ClimateChange. Efallai y byddwch hefyd yn cysylltu eich swyddi ag wythnos ymwybyddiaeth benodol neu ddigwyddiad cenedlaethol sy’n berthnasol i’ch sector sy’n ffordd wych o sicrhau’r cyrhaeddiad mwyaf posibl
 • Mae Twitter yn wych ar gyfer diweddariadau byr a rheolaidd. Er gwaethaf nifer y cymeriadau a ganiateir, mae Twitter yn blatfform gwych ar gyfer rhannu delwedd/fideo
 • Ap rhannu lluniau a fideos yw Instagram. Dyma le gwych ar gyfer rhannu cynnwys fideo llawn a straeon am eich profiad a ariennir gan Taith
 • os ydych chi ar symudedd, mae croeso i chi bostio yn rheolaidd drwy gydol eich taith gan dynnu sylw at yr hyn yr ydych yn ei wneud/ble rydych yn ymweld ag ef
 • er ein bod eisiau gweld elfennau eich taith a fydd yn cynnwys profi lleoedd, diwylliannau, bwyd, gweithgareddau hwyliog newydd ac ati, cofiwch mai elfen ddysgu’r profiad yw sail hyn i gyd, ac mae’n bwysig cyfleu hyn yn eich negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol
 • ein nod yw ymgysylltu â chymaint o gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr ag y gallwn, ond ni fyddwn yn rhyngweithio ag unrhyw negeseuon amhriodol, e.e. sôn am alcohol
 • gan fod y cynnwys hwn yn cael ei greu gennych chi – y bobl sy’n derbyn ein grant – nid ydym yn disgwyl cynnwys hynod broffesiynol neu orffenedig. Po fwyaf naturiol a ‘real’ yw’r tôn y gorau
 • Mae’n rhaid i unigolyn neu grŵp o unigolion roi ei gydsyniad priodol yn achos pob delwedd/fideo. Bydd gan bob ysgol a mwyafrif y sefydliadau dysgu eu gweithdrefnau caniatâd/cydsyniad eu hunain a byddwch yn glynu wrth y rhain wrth rannu cynnwys â’ch sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol. Bydd Taith yn darparu ffurflenni caniatâd ychwanegol lle bo angen

 

Defnyddiwch y canllawiau hyn ochr yn ochr â’n canllawiau ffotograffiaeth a fideo a chanllawiau astudiaeth achos.

 

Cysylltwch â:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cyfryngau cymdeithasol mewn perthynas â’ch prosiect neu’ch symudedd a ariennir gan Taith, ebostiwch: cefnogaeth@taith.cymru

Templedi cyfryngau a chanllawiau brandio

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.