Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Canllaw Craidd Rhaglen Taith 2023

Fersiwn 1.0, 5ed Hydref 2023

4. Cymhwysedd – pwy all wneud cais/cymryd rhan yn y rhaglen

Ffurfiant craig mawr ac o’i amgylch mae nifer o goed gwahanol. Ceir awyr las. A large rock formation with different trees surrounding it. There are blue skies.

Rhaid i sefydliadau sy’n gwneud cais feddu ar brofiad diweddar ac amlwg o ddarparu gweithgaredd yn y sector y maent yn gwneud cais ar ei gyfer.

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n derbyn

Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n weithgar yn y farchnad lafur neu ym meysydd addysg, hyfforddiant, addysg ieuenctid/oedolion/addysg a hyfforddiant galwedigaethol/addysg uwch.

Er enghraifft, gall sefydliad o’r fath fod yn:

 • fenter gyhoeddus neu breifat, menter fach, ganolig neu fawr (gan gynnwys mentrau cymdeithasol);
 • corff cyhoeddus ar lefel leol, ranbarthol neu genedlaethol;
 • partner cymdeithasol neu gynrychiolydd arall o fywyd gwaith, gan gynnwys siambrau masnach, cymdeithasau crefft/proffesiynol, ac undebau llafur;
 • sefydliad ymchwil;
 • sefydliad;
 • ysgol/sefydliad/canolfan addysgol (ar unrhyw lefel, o ysgol gynradd i addysg uwchradd uwch, a chan gynnwys addysg alwedigaethol);
 • sefydliad nid-er-elw, cymdeithas, sefydliad anllywodraethol (NGO);
 • corff sy’n darparu arweiniad gyrfa, cwnsela proffesiynol a gwasanaethau gwybodaeth (ysgolion, ieuenctid ac AU yn unig).

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n gwneud cais

 •  Unrhyw ysgol sy’n cael ei hariannu neu ei chynnal gan awdurdod lleol ac sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru, ac sy’n gweithredu o Gymru, sy’n darparu addysg gyffredinol neu alwedigaethol i blant a phobl ifanc rhwng 4 a 19 oed ac a arolygir gan ESTYN;
 • Unrhyw un o 22 awdurdod lleol Cymru; neu
 • Gonsortiwm sy’n cynnwys un sefydliad arweiniol sy’n gwneud cais ar ran nifer o ysgolion. Rhaid i’r consortiwm gynnwys o leiaf un ysgol a enwir sy’n cael ei hariannu a’i chynnal gan awdurdod lleol ac sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru, ac sy’n gweithredu o Gymru, a gall hefyd gynnwys awdurdodau lleol neu ranbarthol, cyrff cydgysylltu ysgolion neu fenter gymdeithasol neu sefydliadau eraill sydd â rôl yn y maes addysg ysgol. Rhaid i bob aelod o’r consortiwm gael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, a gweithredu o Gymru, a rhaid i unrhyw ysgolion yn y consortiwm gael eu hariannu neu eu cynnal gan awdurdod lleol a’u cofrestru yng Nghymru, ac sy’n gweithredu ohoni. Rhaid cytuno ar bartneriaid consortiwm a’u henwi ar adeg y cais.

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n derbyn

Ysgol(ion) sy’n darparu addysg gyffredinol ar lefel cyn-gynradd, cynradd neu uwchradd, a gydnabyddir ac a reoleiddir gan awdurdodau cymwys y wlad y mae’r ysgol wedi’i chofrestru ynddi;

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n anfon (lleoliad cyfnewid mewnol).

Gall ysgolion a chonsortia sydd wedi’u cofrestru a’u gweithredu y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain anfon cyfranogwyr cymwys i’w cynnal yng Nghymru.

Gall sefydliadau anfon fod yn:

 •  Ysgol(ion) sy’n darparu addysg gyffredinol neu alwedigaethol i blant a phobl ifanc rhwng 4 a 19 oed, a gydnabyddir gan awdurdodau cymwys y wlad y mae’r ysgol wedi’i chofrestru ynddi; neu
 • Awdurdodau cyhoeddus lleol, rhanbarthol neu genedlaethol, cyrff cydgysylltu a sefydliadau eraill sydd â rôl ym maes addysg ysgol; neu
 • Consortiwm o sefydliadau/darparwyr, fel y’u diffinnir uchod, ym maes addysg ysgol. Rhaid i bob aelod o gonsortiwm o’r fath fod wedi’i gofrestru a’i weithredu y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain.

 

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n gwneud cais

Sefydliadau a grwpiau sy’n cael eu rheoleiddio neu eu cofrestru yng Nghymru, ac sy’n gweithredu o Gymru, sy’n gweithio ym maes ieuenctid gan gynnwys:

 • Cyrff cyhoeddus ar lefel leol, ranbarthol neu genedlaethol;
 • Sefydliadau anllywodraethol, mentrau cymdeithasol a sefydliadau nid-er-elw, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i elusennau cofrestredig a chymdeithasau corfforedig elusennol, cwmnïau budd cymunedol, cwmnïau cyfyngedig drwy warant;
 • Consortiwm o sefydliadau/darparwyr sy’n cynnwys un sefydliad arweiniol sy’n gwneud cais ar ran dau neu ragor o ddarparwyr gwasanaethau ieuenctid ym maes ieuenctid. Rhaid i bob aelod o gonsortiwm o’r fath gael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, ac gweithredu o Gymru. Rhaid cytuno ar bartneriaid consortiwm a’u henwi ar adeg y cais.

Gall sefydliadau sy’n gweithio ym maes ieuenctid, nad ydynt wedi’u rheoleiddio neu eu cofrestru yng Nghymru ond sy’n gweithredu ledled y DU, ac sydd â phrofiad amlwg a diweddar o gyflwyno gweithgareddau yng Nghymru, hefyd fod yn gymwys i wneud cais ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf canlynol:

Cyflwynir tystiolaeth foddhaol i ddangos:

 • sut bydd gweithgarwch arfaethedig y rhaglen o fudd i Gymru a
 • bod y cyfranogwyr a fwriedir naill ai (i) ar gyfer gweithgareddau symudedd o’r tu allan, cyfranogwyr sy’n ymgymryd â gweithgarwch dysgu yng Nghymru, neu (ii) ar gyfer symudedd mewnol, bydd y cyfranogwyr yn ymgymryd â gweithgarwch dysgu yng Nghymru.

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n derbyn

Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n weithgar yn y farchnad lafur neu ym meysydd addysg, hyfforddiant ac ieuenctid, a gydnabyddir neu a reoleiddir gan awdurdodau cymwys y wlad y mae darparwr y sefydliad yn gweithredu ynddi ac yn cael ei hymgorffori a/neu’n byw ynddi.

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n anfon (lleoliad cyfnewid mewnol).

Gall sefydliadau ieuenctid sydd wedi’u cofrestru ac yn gweithredu y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain anfon cyfranogwyr cymwys i’w cynnal yng Nghymru.

Gall sefydliadau anfon fod yn sefydliadau, wedi’u cofrestru gyda’r corff/cyrff rheoleiddio perthnasol, sy’n gweithio ym maes ieuenctid gan gynnwys:

 • Cyrff cyhoeddus ar lefel leol, ranbarthol neu genedlaethol; a
 • Sefydliadau anllywodraethol, mentrau cymdeithasol a sefydliadau nid-er-elw.

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n gwneud cais

Unrhyw sefydliad sy’n cael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, ac sy’n gweithredu o Gymru, sy’n darparu addysg ffurfiol ac heb fod yn ffurfiol i oedolion, gan gynnwys:

 • Awdurdodau cyhoeddus lleol a rhanbarthol, cyrff cydgysylltu a sefydliadau eraill sydd wedi’u cofrestru ac sy’n gweithredu o Gymru sydd â rôl ym maes addysg i oedolion.
 • Sefydliadau anllywodraethol, mentrau cymdeithasol a sefydliadau nid-er-elw, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i elusennau cofrestredig a chymdeithasau corfforedig elusennol, cwmnïau budd cymunedol, cwmnïau cyfyngedig drwy warant;
 • Consortiwm o sefydliadau/darparwyr, sy’n cynnwys un sefydliad arweiniol sy’n gwneud cais ar ran dau neu ragor o ddarparwyr addysg i oedolion, ym maes addysg i oedolion. Rhaid i bob aelod o’r consortiwm gael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, a bod yn gweithredu o Gymru. Rhaid cytuno ar bartneriaid consortiwm a’u henwi ar adeg y cais.

Gall sefydliadau sy’n gweithio ym maes Addysg i Oedolion, nad ydynt wedi’u rheoleiddio neu eu cofrestru yng Nghymru ond sy’n gweithredu ledled y DU, ac sydd â phrofiad amlwg a diweddar o gyflwyno gweithgareddau yng Nghymru, hefyd fod yn gymwys i wneud cais ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf canlynol:

Cyflwynir tystiolaeth foddhaol i ddangos: 

 • sut bydd gweithgarwch arfaethedig y rhaglen o fudd i Gymru a
 • bod y cyfranogwyr a fwriedir naill ai (i) ar gyfer gweithgareddau symudedd o’r tu allan, cyfranogwyr sy’n ymgymryd â gweithgarwch dysgu yng Nghymru, neu (ii) ar gyfer symudedd mewnol, bydd y cyfranogwyr yn ymgymryd â gweithgarwch dysgu yng Nghymru.

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n derbyn

Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n darparu addysg i oedolion a gydnabyddir ac a reoleiddir gan awdurdodau cymwys y wlad y mae’r darparwr yn gweithredu ynddi ac wedi’i ymgorffori a/neu sefydlu ynddi;

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n anfon (lleoliad cyfnewid mewnol).

Gall darparwyr addysg i oedolion sy’n cael eu rheoleiddio neu sydd wedi’u cofrestru ac sy’n gweithredu y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain anfon cyfranogwyr cymwys i’w cynnal yng Nghymru.

Gall sefydliadau anfon fod yn:

 • Unrhyw sefydliad cyhoeddus, neu breifat, sydd wedi’i gofrestru gyda’r corff/cyrff rheoleiddio perthnasol, sy’n darparu addysg i oedolion; neu
 • Cyrff cydgysylltu cenedlaethol neu ranbarthol sy’n goruchwylio’r ddarpariaeth addysg i oedolion.

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n gwneud cais

 • Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n cael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, ac sy’n gweithredu o Gymru sy’n weithgar ym maes addysg bellach, ac sy’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau ar wahanol lefelau o fewn Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru, gan arwain at gymwysterau achrededig;
 • Cyrff cydgysylltu cenedlaethol, rhanbarthol neu leol sy’n gweithredu yng Nghymru ac yn goruchwylio darpariaeth addysg bellach;
 • Consortiwm o sefydliadau/darparwyr, sy’n cynnwys un sefydliad arweiniol sy’n gwneud cais ar ran dau neu ragor o ddarparwyr addysg bellach, ym maes addysg bellach. Rhaid i bob aelod o’r consortiwm gael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, a bod yn gweithredu o Gymru. Rhaid cytuno ar bartneriaid consortiwm a’u henwi ar adeg y cais.

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n derbyn

Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n darparu addysg bellach, a gydnabyddir ac a reoleiddir gan awdurdodau cymwys y wlad y mae’r darparwr yn gweithredu ynddi ac wedi’i ymgorffori a/neu sefydlu ynddi;

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n anfon (lleoliad cyfnewid mewnol).

Gall darparwyr Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol sydd wedi’u cofrestru ac yn gweithredu y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain anfon cyfranogwyr cymwys i’w cynnal yng Nghymru. 

Gall sefydliadau anfon fod yn:

 • Unrhyw sefydliad cyhoeddus, neu breifat, sydd wedi’i gofrestru gyda’r corff/cyrff rheoleiddio perthnasol, sy’n darparu addysg a hyfforddiant galwedigaethol; neu
 • Cyrff cydlynu cenedlaethol neu ranbarthol sy’n goruchwylio’r ddarpariaeth addysg neu hyfforddiant ym maes addysg a hyfforddiant galwedigaethol.

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n gwneud cais

Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n cael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, ac sy’n gweithredu o Gymru sy’n weithgar ym maes addysg a hyfforddiant galwedigaethol, sy’n cynnig amrywiaeth o gyrsiau, gan arwain at gymwysterau achrededig, gan gynnwys:

 • Cyrff cydgysylltu cenedlaethol sy’n gweithredu yng Nghymru ac yn goruchwylio’r ddarpariaeth addysg neu hyfforddiant ym maes addysg a hyfforddiant galwedigaethol;
 • Cwmnïau a sefydliadau cyhoeddus neu breifat eraill sy’n cynnal, hyfforddi neu fel arall yn gweithio gyda dysgwyr a phrentisiaid mewn addysg a hyfforddiant galwedigaethol; 
 • Consortiwm o sefydliadau, sy’n cynnwys un sefydliad arweiniol sy’n gwneud cais ar ran nifer o ddarparwyr addysg a hyfforddiant galwedigaethol, ym maes addysg a hyfforddiant galwedigaethol. Rhaid i bob aelod o’r consortiwm gael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, a bod yn gweithredu o Gymru. Rhaid cytuno ar bartneriaid consortiwm a’u henwi ar adeg y cais.

Gall sefydliadau sy’n gweithio ym maes Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol sy’n cynnig ystod o gyrsiau sy’n arwain at gymwysterau achrededig, nad ydynt wedi’u rheoleiddio neu eu cofrestru yng Nghymru ond sy’n gweithredu ledled y DU, ac sydd â phrofiad amlwg a diweddar o gyflwyno gweithgareddau yng Nghymru, hefyd fod yn gymwys i wneud cais ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf canlynol:

Cyflwynir tystiolaeth foddhaol i ddangos:

 •  sut bydd gweithgarwch arfaethedig y rhaglen o fudd i Gymru; a
 • bod y cyfranogwyr a fwriedir naill ai (i) ar gyfer gweithgareddau symudedd o’r tu allan, cyfranogwyr sy’n ymgymryd â gweithgarwch dysgu yng Nghymru, neu (ii) ar gyfer symudedd mewnol, bydd y cyfranogwyr yn ymgymryd â gweithgarwch dysgu yng Nghymru.

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n derbyn

Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat sy’n weithgar ym maes addysg a hyfforddiant galwedigaethol a gydnabyddir ac a reoleiddir gan awdurdodau cymwys y wlad y mae’r darparwr yn gweithredu ynddi ac sydd wedi’i ymgorffori a/neu sefydlu ynddi; 

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n anfon (lleoliad cyfnewid mewnol).

Gall darparwyr Addysg Bellach ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol sydd wedi’u cofrestru ac yn gweithredu y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain anfon cyfranogwyr cymwys i’w cynnal yng Nghymru. 

Gall sefydliadau anfon fod yn: 

 • Unrhyw sefydliad cyhoeddus, neu breifat, sydd wedi’i gofrestru gyda’r corff/cyrff rheoleiddio perthnasol, sy’n darparu addysg a hyfforddiant galwedigaethol; neu 
 • Cyrff cydlynu cenedlaethol neu ranbarthol sy’n goruchwylio’r ddarpariaeth addysg neu hyfforddiant ym maes addysg a hyfforddiant galwedigaethol.

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n gwneud cais

 • Unrhyw sefydliad addysg uwch (SAU) yng Nghymru, a reoleiddir neu a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC);
 • Darparwr addysg uwch, y mae ei gyrsiau wedi’u dynodi’n benodol at ddibenion bod yn gymwys i gael cymorth i fyfyrwyr, ac sy’n gweithredu yng Nghymru.

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n derbyn

Darparwr AU sy’n cael ei gydnabod neu ei reoleiddio gan yr awdurdodau cymwys cenedlaethol perthnasol neu gorff/cyrff rheoleiddio’r wlad y mae’r darparwr AU yn gweithredu ynddi ac wedi’i hymgorffori a/neu’n byw ynddi (gan gynnwys campysau tramor a weithredir gan SAU yng Nghymru);

Meini prawf i sefydliadau cymwys sy’n anfon (lleoliad cyfnewid mewnol).

Gall darparwyr Addysg Uwch sydd wedi’u cofrestru gyda’r corff/cyrff rheoleiddio perthnasol ac sy’n gweithredu y tu allan i’r DU a Thiriogaethau Tramor Prydain anfon cyfranogwyr cymwys i’w cynnal yng Nghymru.

Disgwylir i gyfranogwyr cymwys gael eu cynnal yn y sefydliad sy’n gwneud cais yng Nghymru. Gall y sefydliad sy’n gwneud cais drefnu i’r cyfranogwr gael ei gynnal gan drydydd parti, mewn amgylchiadau eithriadol.