Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Canllaw Rhaglen Llwybr 2 2023

Partneriaethau a Chydweithio Strategol Fersiwn 1.0, 5ed Hydref 2023

3. Gwybodaeth am y Llwybr

Ffurfiant craig mawr ac o’i amgylch mae nifer o goed gwahanol. Ceir awyr las.

3.1. Themâu

Rhaid i brosiectau Llwybr 2 gyd-fynd ag o leiaf un o themâu Taith. Mae’r themâu ar gyfer galwad cyllid Llwybr 2 (2023) i’w gweld isod

Gosodir y themâu’n flynyddol a gallant newid yn y dyfodol. 

Datblygiadau ym maes addysg

Dylai prosiectau dan y thema hon gyd-fynd â datblygiad perthnasol sy’n digwydd o fewn sector y sefydliad sy’n cyflwyno cais. Os yw prosiectau ar draws sectorau, gall ymgeiswyr ddewis cyd-fynd â pha un bynnag sydd fwyaf perthnasol ar gyfer eu prosiect:

 • Cwricwlwm i Gymru 
 • Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol Cymru (gan gynnwys gwaith y Bwrdd Gweithredu Gwaith Ieuenctid Strategol)
 • Y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (gan gynnwys y weledigaeth a’r dyletswyddau strategol ar gyfer y sector Addysg Oedolion)
Amrywiaeth a Chynhwysiant

Gallai enghreifftiau o fewn y thema hon gynnwys (ond heb eu cyfyngu i):

 • Dwyieithrwydd, amlieithrwydd a diwylliant Cymru
 • Hunaniaeth a pherthyn
 • Anghydraddoldeb, mynediad a chynhwysiant cymdeithasol 
Newid yn yr Hinsawdd

Gallai enghreifftiau o fewn y thema hon gynnwys (ond heb eu cyfyngu i):

 • Datblygiadau ym maes addysg newid yn yr hinsawdd
 • Datgarboneiddio
 • Addasu a Lliniaru

3.2. Allbynnau prosiectau

Ffocws Llwybr 2 yw creu allbynnau prosiect o ansawdd uchel, ardrawiadol, mesuradwy, ac sydd o werth i sefydliadau eraill a’r sector(au) ledled Cymru.

Mae Taith yn agored i arloesedd a syniadau newydd ac mae’n croesawu ac yn annog sefydliadau sy’n gwneud cais i gynnig yr allbynnau prosiect sy’n gweithio orau iddyn nhw a’u sector. Gall allbynnau prosiect ddod mewn fformatau amrywiol megis ysgrifenedig, gweledol, fideo, gweithdai ac ati. Gallai enghreifftiau o allbynnau prosiect gynnwys (ond heb eu cyfyngu i): 

 • Modelau neu ddulliau newydd 
 • Adnoddau/pecynnau cymorth
 • Deunyddiau hyfforddi/addysgu
 • Adnoddau/allbynnau digidol

3.3. Lledaenu

Agwedd allweddol ar Lwybr 2 yw’r gofyniad bod allbynnau prosiect yn cael eu rhannu a’u lledaenu. Bydd angen i sefydliadau sy’n gwneud cais ddangos yn glir sut maent yn bwriadu rhannu canlyniadau eu prosiect, a gyda phwy. Rhaid i’r gweithgaredd lledaenu fod yn briodol ac yn hygyrch i’r sector(au), ac yn berthnasol i fformat a bwriad allbwn y prosiect. Gallai enghreifftiau o weithgareddau lledaenu gynnwys (ond heb eu cyfyngu i):

 • Digwyddiad/cynhadledd/gweithdy
 • Rhannu adnoddau drwy blatfform ar-lein, neu drwy ap (*sylwch na all Taith dalu costau cynnal megis ffi blynyddol i gadw’r adnodd)
 • Sesiynau hyfforddi i unigolion/sefydliadau allu datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth