Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Canllaw Rhaglen Llwybr 2 2023

Partneriaethau a Chydweithio Strategol Fersiwn 1.0, 5ed Hydref 2023

2. Pwy all wneud cais / gymryd rhan yn Llwybr 2

Ffurfiant craig mawr ac o’i amgylch mae nifer o goed gwahanol. Ceir awyr las.

2.1. Sectorau cymwys

Mae cyllid Llwybr 2 ar gael i’r sectorau canlynol:

  • Ysgolion
  • Ieuenctid
  • Addysg Bellach (AB) ac Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol (AHG) 
  • Addysg i Oedolion 

Nid yw sefydliadau Addysg Uwch yn gymwys i geisio am gyllid ond gallant fod yn rhan o brosiect Llwybr 2 fel partner na chaiff ei gyllido.

Prosiectau traws-sector

Mae Taith yn deall beth yw gwerth gweithio ar draws sectorau a manteision dod â sefydliadau ar draws gwahanol sectorau ynghyd i weithio at nod cyffredin. Mae’r rhaglen felly’n cefnogi ac yn annog prosiectau gan sefydliadau mewn gwahanol sectorau yn gweithio mewn partneriaeth.

Ceir manylion am weithgareddau, costau, hyd a chyfranogwyr cymwys ar gyfer prosiectau Llwybr 2 yn adran 6.3.

2.2. Dwyochredd

Mae egwyddorion dwyochredd a dysgu ar y cyd yn ganolog i Taith. Gall sefydliadau sy’n gwneud cais am gyllid ar gyfer prosiectau Llwybr 2 Taith wneud cais am gyllid ychwanegol ar gyfer gweithgareddau partner rhyngwladol. Caiff hyn ei gyfrifo fel uchafswm o 30% o gyllideb y prosiect.

Ceir rhagor o fanylion am gyllid ar gyfer gweithgareddau partner rhyngwladol a’r hyn y gellir gwario’r cyllid hwn arno yn adran cymhwysedd y ddogfen hon.

Bydd cyllid ar gyfer symudedd mewnol yn cael ei gynnwys yn y dyfarniad grant i’r sefydliadau sy’n gwneud cais llwyddiannus yng Nghymru a’u cyfrifoldeb nhw fydd trosglwyddo’r cyllid dan sylw i’r sefydliad sy’n anfon, ac ar ran y sefydliad hwnnw.