Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Nodyn canllaw ar gyfer Archwiliad ar y Safle i brosiectau Llwybr 1

Rheolau ariannol

Bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth bod gwariant nad yw’n tâl sy’n gysylltiedig â’r prosiect hwn wedi’i godi’n briodol, h.y. cymeradwyo archebion prynu ac anfonebau ar gyfer taliad, a bod taliadau wedi’u gwneud yn brydlon i gyflenwyr.

Enghreifftiau o dystiolaeth dderbyniol: Gweithdrefnau Gweithredu Safonol; rhestrau o drafodion; datganiadau cyllideb; perfformiad yn erbyn côd ymarfer taliadau gwell (os yw’r sefydliad sy’n derbyn y grant yn sefydliad yn y sector cyhoeddus).

Gofynion penodol ar gyfer tystiolaeth / tystiolaeth ychwanegol a awgrymwyd: Os oes gan eich sefydliad swyddogaeth archwilio mewnol, gellir gofyn am ac adolygu adroddiadau archwiliad mewnol sy’n gysylltiedig â gwariant nad yw’n tâl.

Ar gyfer derbynyddion grant sy’n risg uchel, lle bydd prosiectau’n parhau, gwiriwch fod y sefydliad yn parhau i fod yn ddichonadwy’n ariannol er mwyn cyflwyno gweddill y prosiect.

Enghreifftiau o dystiolaeth dderbyniol: Datganiadau cyllideb; datganiadau banc, cyfrifon blynyddol diweddaraf.

Gofynion penodol ar gyfer tystiolaeth / tystiolaeth ychwanegol a awgrymwyd: Mae cyfrifon blynyddol dim ond yn dystiolaeth ddigonol os ydynt wedi’u dyddio yn ystod y tri mis diwethaf, oherwydd gall sefyllfa ariannol sefydliad newid dros amser.