Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Nodyn canllaw ar gyfer Archwiliad ar y Safle i brosiectau Llwybr 2

Cynlluniwyd y nodyn canllaw hwn i’ch cefnogi wrth baratoi am yr archwiliad ar y safle ar gyfer eich prosiect Llwybr 2 i’w gynnal gan Weithredydd y Rhaglen Taith. Darparwch yr wybodaeth a’r dogfennau a restrir isod hyd eithaf eich gallu. Sylwer y gellir gofyn am wybodaeth ychwanegol yn ystod yr archwiliad ar y safle. 

Bydd tîm Grantiau a Chyllid Taith yn cynnal yr archwiliad, a byddant yn dod i’ch swyddfeydd i gwrdd â chynrychiolwyr eich sefydliad.  

Mae’r archwiliad ar y safle yn archwiliad mwy manwl na’r archwiliadau bwrdd gwaith sy’n cael eu cynnal o bell, a chânt eu cynnal ar gyfer derbynyddion grantiau y nodwyd eu bod yn risg uchel neu risg uchel iawn neu le mae pryder am gydymffurfiaeth wedi’i godi. 

Gwiriadau

Sylwer efallai na fydd yr holl wiriadau’n berthnasol i’r archwiliadau ar y safle, gan ddibynnu ar gwmpas y prosiect. Cewch eich hysbysu o flaen llaw am eich archwiliad a’r meysydd i’w hadolygu ynddo. 

Maint y sampl

Bydd yr archwiliad fel arfer yn gweithio ar sail sampl gan na fydd fel arfer yn ymarferol dilysu’r holl wariant neu weithgaredd o fewn yr amser sydd ar gael i gwblhau’r archwiliad. Yn gyffredinol, bydd y sampl a ddewisir yn cyfateb i o leiaf 10% o werth y prosiect ar gyfer prosiectau mawr (neu 10% o’r cyllid a dynnir hyd yma os yw’r prosiect yn dal i barhau) a 30 – 40% ar gyfer prosiectau llai. Gellir cynyddu maint y sampl ar gyfer pob prosiect yn dibynnu ar ganfyddiadau’r archwiliad.