Cysylltwch
Cyhoeddi Digidol

Nodyn canllaw ar gyfer Archwiliad Bwrdd Gwaith Llwybr 1

Cymhwysedd Dysgwr

Bydd gofyn i chi gadarnhau pa brosesau sydd ar waith yn eich sefydliad i wirio bod y cyfranogwyr yn gymwys ar gyfer y rhaglen yn unol â’r meini prawf a amlinellir yn y Canllaw Rhaglen Llwybr Taith perthnasol, er enghraifft os ydynt wedi’u cofrestru gyda sefydliad addysgol ar gwrs perthnasol o astudio.

Enghreifftiau o dystiolaeth dderbyniol: gweithdrefn(au) gweithredu safonol er mwyn dethol cyfranogwyr; taenlenni sy’n cael eu cynnal gan y sefydliad sy’n derbyn y grant, cofnod o dystiolaeth a dderbyniwyd a gwiriadau priodol ar waith i sicrhau bod y dystiolaeth yn bodloni meini prawf Taith. 

Gofynion penodol ar gyfer tystiolaeth: Dylai fod gan dderbynnydd y grant drefniadau cadarn i ddiogelu data cyfrinachol a sensitif am gyfranogwyr unigol a gesglir yn ystod gwiriadau cymhwysedd – gofynnwch am ddisgrifiad ysgrifenedig am y prosesau maent yn eu defnyddio.