Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch

Galwad Ariannu Pencampwyr Taith 2023

Trosolwg

Yn ystod datblygiad cychwynnol rhaglen Taith, cydnabuwyd nad oes gan bob sefydliad sy’n gweithio gyda phobl ifanc, dysgwyr a staff yr un profiad a gallu i ymgysylltu â’r cyfleoedd a gynigir gan gyfnewidfeydd rhyngwladol. Ariannodd blwyddyn beilot Corff Trefnu Sector yn 2022-2023 nifer fach o sefydliadau a weithiodd i feithrin gallu yn eu sector, i hyrwyddo Taith ac i hwyluso sefydlu a chyflawni prosiectau’n llwyddiannus. Helpodd hyn i adnabod pa fath o ofynion cymorth ac ymgysylltu oedd gan sefydliadau ar draws y sectorau perthnasol. Gyda’r profiad hwn, adborth gan randdeiliaid ar draws y sectorau, a data o’r ceisiadau (llwyddiannus ac aflwyddiannus) hyd yn hyn, mae Taith yn lansio Pencampwyr Taith – ail alwad ariannu am geisiadau gan sefydliadau i gefnogi darpariaeth y Rhaglen yn sectorau Ysgol, Ieuenctid ac Oedolion.

Pwy sy’n gallu ymgeisio

Mae Taith yn gwahodd ceisiadau gan sefydliadau cymwys sydd â chyrhaeddiad/ rhwydweithiau ledled Cymru a phrofiad amlwg o ymgysylltu â’r sector perthnasol a’i gefnogi, i helpu Gweithrediaeth Rhaglen Taith i gyflawni egwyddorion craidd y rhaglen o gynhwysiant a hygyrchedd. Mae cyllid ar gael i sefydliadau yn y sectorau canlynol:

  • Ysgolion
  • Ieuenctid
  • Addysg Oedolion

Beth yw amcanion yr alwad ariannu hon?

Bydd yr alwad ariannu 12 mis hon gan Pencampwyr Taith yn canolbwyntio ar ddau brif faes: ‘Allgymorth’ i adnabod sefydliadau sy’n gweithio gyda’r rhai mwyaf difreintiedig ac anodd eu cyrraedd, y rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a’r rhai ag anableddau a/neu Anghenion Dysgu Ychwanegol, a ‘Chefnogaeth’ ar gyfer sefydliadau sydd ag ychydig neu ddim profiad o gyfnewid rhyngwladol.

Y prif egwyddorion sydd yn sail i fodel Newydd Pencampwyr Taith yw:

Beth fyddwn ni’n ei ariannu?

Bydd Pencampwyr Taith yn derbyn £60,000 i ariannu gweithgareddau am 12 mis. Bydd prosiectau’n dechrau ar 01 Medi 2023 ac yn dod i ben ar 31 Awst 2024, gydag estyniad posibl o 6 mis ychwanegol.

Mae rhai o’r gweithgareddau y gellir eu hariannu o dan fodel Hyrwyddwyr Taith yn cynnwys:

  • Allgymorth wedi’i dargedu i sefydliadau sy’n gweithio gyda chyfranogwyr o gefndiroedd difreintiedig, lleiafrifoedd ethnig a’r rhai ag anableddau a/neu ADY;
  • Cefnogaeth wedi’i theilwra i sefydliadau ddatblygu syniadau prosiect, a chynllunio cylch oes y prosiect;
  • Cefnogaeth wedi’i theilwra i sefydliadau gwblhau ceisiadau;
  • Mentora unigolion o fewn sefydliadau targed i gefnogi eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth o gyfnewid rhyngwladol, Taith a’r cyfleoedd sydd ar gael;
  • Cefnogaeth grŵp ac unigol ar sut i ysgrifennu cais da;
  • Cefnogaeth, cyngor ac arweiniad ymarferol ar ofynion logistaidd neu weinyddol gweithredu a rheoli prosiect cyfnewid rhyngwladol.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn y Canllawiau Galwad Ariannu isod.

Llinell amser

Agor galwad Pencampwyr Taith: ddydd Mercher 26 Ebrill

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: ddydd Mawrth 30 Mai, 12yp

Cyfnod asesu: Mehefin-Gorffennaf 2023

Hysbysiad o ganlyniadau: Gorffennaf 2023

Dyddiad cychwyn y prosiect: 1 Medi 2023

Dyddiad gorffen y prosiect: 31 Awst 2024

Sut i ymgeisio

Mae’r  canllawiau a’r ffurflen gais isod yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch arwain drwy’r broses ymgeisio.

Dylech lenwi ac anfon y ffurflen gais i ymholiadau@taith.cymru erbyn 12pm ddydd Iau 30 Mai 2023.

Gofynnir i ymgeiswyr gwblhau gwiriadau cymhwyster ar ôl i’r cais gael ei gyflwyno.

Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am ganlyniad eu cais ym mis Gorffennaf 2023. Disgwylir i weithgareddau Pencampwyr Taith ddechrau ar 01 Medi 2023.

Am unrhyw gwestiynau penodol, cysylltwch â Thîm Taith ymholiadau@taith.cymru

Galwad Arianu Pencampwyr Taith 2023 – Ffurflen Gais

Ffurflen Gais

Ail Alwad Cyllid am Bencampwyr Taith (2023) – Gwybodaeth
Arweiniad

Ffurflen Gais

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.