Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch
Llwybr 2

Partneriaethau a Chydweithio Strategol

Manylion cyllido
Ar gyfer:
Ysgolion
Statws:
Ar agor
Dyddiad cau:
30/11/2023
TrosolwgPwy sy’n gallu cyflwyno caisGweithgareddau a GefnogirCyllidSut i gyflwyno caisDigwyddiadau

Trosolwg

Bydd Llwybr 2 yn cefnogi rhannu gwybodaeth, arbenigedd a dysgu cydweithredol rhwng sefydliadau rhyngwladol ac o Gymru er mwyn datblygu theori ac arfer da mewn addysg yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Bydd y llwybr hwn yn cyllido partneriaethau rhyngwladol cydweithredol a arweinir gan Gymru i ddatblygu allbwn prosiect sy’n mynd i’r afael â mater penodol neu flaenoriaeth sector yng Nghymru. Dylai ceisiadau am arian adnabod yn glir y bwlch, mater neu flaenoriaeth sector mae’r prosiect yn bwriadu archwilio ac esbonio sut bydd yr allbwn prosiect yn datblygu ac ehangu gwybodaeth, dealltwriaeth ac arferion ar draws y sector.

Rhaid i’r allbynnau prosiect hyn fod o ansawdd uchel ac o werth i sefydliadau eraill a’r sector(au) yn ehangach. Mae pob galwad cyllido Llwybr 2 yn nodi themâu, gan sicrhau bod prosiectau a’u hallbynnau yn cyd-fynd â blaenoriaethau a pholisïau Cymreig yn y sectorau addysg ac ieuenctid, a galluogi dysgu traws-sector pellach drwy greu rhwydweithiau o brosiectau’n seiliedig ar themâu cyffredin.

Themâu galwad cyllid Llwybr 2 (2022) yw:

  • Datblygiadau ym maes addysg
  • Amrywiaeth a chynhwysiant
  • Newid yn yr hinsawdd

Drwy gyfranogi yn y prosiectau, bydd cydweithio rhyngwladol a chyfleoedd dysgu yn galluogi staff a dysgwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth, eu gwybodaeth a’u cymhwysiad o thema neu bwnc allweddol. Drwy lunio a lledaenu allbynnau, dylai prosiectau Llwybr 2 hefyd anelu at greu buddion hir dymor ehangach i sefydliadau sy’n cymryd rhan, o’r sector(au) ac i Gymru a’r wlad/gwledydd partner rhyngwladol.  Felly, bydd y prosiectau hyn yn chwarae rhan wrth gyfrannu at ddatblygu nodau’r rhaglen Taith a/neu wneud effaith gadarnhaol ar ddatblygiadau polisi mewn sectorau gwahanol ledled Cymru a’r tu hwnt. 

Cyllid ac amserlen

Y gyllideb arwyddol ar gyfer galwad Ysgolion Llwybr 2 2023 yw £500,000.

Agor galwad cyllid Llwybr 2 (2023)

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir wedi’r dyddiad cau hwn eu hasesu

Ni chaiff offerynau cyfrifo grantiau a rhestrau gwirio cymhwysedd a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau hwn yn cael eu hasesu

Caiff hysbyseb o ganlyniadau eu hanfon i’r holl sefydliadau sy’n gwneud cais

Gall prosiectau ddechrau.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Isod ceir rhestr o adnoddau defnyddiol a fydd yn eich cynorthwyo yn eich cais am gyllid Llwybr 2 2023:

ItemLink
2023 Canllawiau craidd y rhaglen 2023 Canllawiau craidd y rhaglen
Canllaw Rhaglen Llwybr 2 2023 Canllaw Rhaglen Llwybr 2 2023
Ffurflen gais Llwyber 2 2023 Ffurflen gais Llwyber 2 2023
Cyflwyniad i Llwybr 2 2023 Cyflwyniad i Llwybr 2 2023
Fideo canllaw- ffurflen gais Llwybr 2 Fideo canllaw- ffurflen gais Llwybr 2
Fideo canllaw i’r cyfrifydd grant Llwybr 2 Fideo canllaw i’r cyfrifydd grant Llwybr 2
Ffurflen Cyflenwr Newydd Ffurflen Cyflenwr Newydd
Awgrymiadau Aseswyr Awgrymiadau Aseswyr
Digwyddiadau Digwyddiadau
Mwy o wybodaeth ymholiadau@taith.cymru