Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch

Dathlu blwyddyn o Taith!

Mae Taith – rhaglen cyfnewid dysgu rhyngwladol Cymru – yn helpu miloedd o ddysgwyr ar draws y wlad i brofi cyfoethogi symudedd a chyfnewidiadau addysgol ers ei lansio flwyddyn yn ôl.

Sefydlwyd y rhaglen Taith gyda buddsoddiad o £65 miliwn gan Lywodraeth Cymru gydag ymrwymiad i greu 25,000 o gyfleoedd ar gyfer dysgu rhyngwladol a chyfnewid dros gyfnod o bedair blynedd (2022-2026).

Dilynwyd lansiad swyddogol Taith ym mis Chwefror 2022 gan ei alwad gyntaf am gyllid fis yn unig yn ddiweddarach. Arweiniodd Llwybr 1 at ddyrannu mwy na £10 miliwn i gyfnewidfeydd dysgu rhyngwladol, gan gefnogi dros 6,000 o ddysgwyr, gwirfoddolwyr a staff o bob cwr o Gymru ac ar draws y byd i gymryd rhan mewn symudedd mewnol ac allanol.

Dywedodd Susana Galván, Cyfarwyddwr Gweithredol Taith: “Mae wedi bod yn brofiad hynod gweld ymateb mor frwdfrydig i’r rhaglen gan bartneriaid ledled Ewrop a thu hwnt, a’r effaith gadarnhaol y mae hyn yn ei chael ar broffil rhyngwladol Cymru. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi ymgysylltu â phartneriaid a sefydliadau o dros 30 o ranbarthau a chenhedloedd.”

“Mae’n ddiymwad bod cyfnewidiadau rhyngwladol yn cael effaith gadarnhaol iawn ar fywydau’r unigolion sy’n elwa ohonynt; maent yn eu galluogi i ddatblygu sgiliau newydd a safbwyntiau newydd, ac mae hefyd yn creu gorwelion a chyfleoedd newydd.”

“Hoffai Taith hefyd i bob unigolyn sydd wedi elwa o’r cyfleoedd a roddwyd drwy’r rhaglen, fod yn llysgenhadon dros Gymru, gan gario’r neges i’r byd bod Cymru’n groesawgar ac yn edrych tuag allan, yn gydweithredol ac yn frwdfrydig dros wneud cysylltiadau rhyngwladol.”

Ers llwyddiant yr alwad ariannu gyntaf flwyddyn yn ôl, mae Taith wedi lansio dwy alwad ariannu arall; Llwybr 2 ym mis Hydref y llynedd gan ganolbwyntio ar adeiladu partneriaeth a chydweithio strategol drwy brosiectau cydweithredol rhyngwladol a datblygu allbynnau o ansawdd i fynd i’r afael â heriau a chyfleoedd addysgol ledled Cymru ac yn rhyngwladol.  A Llwybr 1 2023 a lansiwyd ym mis Ionawr 2023 ac sydd ar agor ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd tan 16 Mawrth 2023.

Dywedodd Jeremy Miles, y Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg: “Mae wedi bod yn hynod gweld ehangder ac uchelgais prosiectau ac rwy’n falch iawn ein bod eisoes wedi dyrannu dros £10 miliwn i gyfnewidfeydd dysgu rhyngwladol ers i’r rhaglen gael ei lansio’n ffurfiol ym mis Chwefror y llynedd.

“Diolch i Taith am eu gwaith caled yn cefnogi ein sectorau addysg a darparu profiadau sy’n newid bywydau dysgwyr ac addysgwyr, nid yn unig yng Nghymru ond ar draws y byd. Mae llwyddiannau Taith eleni wedi bod yn wych, ac edrychaf ymlaen at weld hyd yn oed mwy o lwyddiant ym mlwyddyn nesaf y rhaglen. Diolch i chi gyd a phen-blwydd hapus Taith.”

Mae Taith hefyd yn ariannu Cam 3 (2022-2026) rhaglen Cymru Fyd-eang, menter bartneriaeth sy’n anelu at ddarparu dull strategol, cydweithredol o ymdrin ag addysg uwch a phellach ryngwladol yng Nghymru. Mae’r bartneriaeth yn dod â sefydliadau a sefydliadau sy’n gweithio i gefnogi addysg ryngwladol at ei gilydd mewn ymrwymiad i weithio ar y cyd i hybu proffil rhyngwladol Cymru, adeiladu rhwydweithiau a phartneriaethau a chefnogi mwy o recriwtio rhyngwladol.

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.