Taith Llwybr 2: Newyddion am alwadau am gyllid ar gyfer partneriaethau a chydweithio strategol

Yn yr hydref 2022, byddwn yn lansio ein hail alwad am geisiadau am gyllid, Llwybr 2 – Partneriaethau a Chydweithio Strategol, sy’n agored i’r sectorau addysg bellach, addysg a hyfforddiant galwedigaethol, addysg oedolion, ysgolion ac ieuenctid yng Nghymru. 

Er mwyn cymryd rhan yn Llwybr 2, rhaid i sefydliadau yng Nghymru bartneru â sefydliad rhyngwladol. Byddwn yn ariannu prosiectau rhwng sefydliadau cymwys yng Nghymru a’u partneriaid rhyngwladol sy’n dymuno cydweithio a rhannu eu harbenigedd a’u harferion gorau tuag at nod strategol. Ar ddiwedd y prosiect, bydd y bartneriaeth neu’r consortia wedi cynhyrchu adnodd, offeryn neu allbwn ymarferol arall sy’n mynd i’r afael â mater penodol neu sy’n hybu arfer da yn y sectorau addysg, hyfforddiant ac ieuenctid yng Nghymru. 

Sut i gymryd rhan

Dechreuwch drwy chwilio am bartneriaid posibl ac ystyriwch yr hyn y mae eich prosiect am fynd i’r afael ag ef. Rhaid i’r prosiectau hyn fod â ffocws strategol a chynllun clir i gyflawni canlyniadau penodol. 

Llinell Amser

Bydd Llwybr 2 yn cael ei lansio ar gyfer ceisiadau ym mis Hydref 2022, a bydd tîm Taith yn cefnogi’r sectorau drwy gynnal digwyddiadau, sesiynau galw heibio neu weminarau dros y cyfnod hwn. Bydd tîm Taith yn darparu gwybodaeth fanylach am yr alwad a hefyd yn rhoi rhai awgrymiadau ar sut i gyflwyno cais o safon yn y sesiynau hyn 

Pam cymryd rhan?

Rydym yn rhagweld y bydd y prosiectau hyn yn dod â manteision hirhoedlog a phellgyrhaeddol i sefydliadau Cymreig, y cyfranogwyr yn ogystal ag unrhyw bartneriaid rhyngwladol sy’n cymryd rhan drwy:

  • greu partneriaethau rhyngwladol newydd hirhoedlog ac yn caniatáu i’r rhai presennol barhau.
  • ddarparu cyfleoedd i gysylltu symudedd â chydweithio, gan harneisio gwybodaeth ac arbenigedd partneriaid rhyngwladol ar feysydd diddordeb a rennir.
  • osod Cymru yn barod ar gyfer cydweithredu, o ran rhannu arfer gorau y tu allan i Gymru ond hefyd drwy ganiatáu i Gymru gael mynediad i rwydweithiau a fforymau rhyngwladol.
  • ysgogi cyfleoedd cyfnewid newydd a chyffrous, gan fynd i’r afael â rhwystrau i gyfranogiad yn Llwybr 1 Taith ac yn arwain at ymgysylltu pellach â Taith yn ei gyfanrwydd.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth am Lwybr 2 cysylltwch â thîm Taith ar ymholiadau@taith.cymru

    Dewch ar daith gyda ni

    Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

    Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.