Cysylltwch

Taith yn lansio

Llun cefn o berson â gwallt yn llifo ac yn cario sach gefn oren. Mae yna hefyd fynydd wedi'i orchuddio'n rhannol ag eira i’w weld.

Rhaglen newydd o’r enw Taith yn creu cyfleoedd rhyngwladol i newid bywydau dysgwyr ac addysgwyr yng Nghymru

Mae Taith – rhaglen cyfnewid rhyngwladol gwerth £65 miliwn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru – yn cael ei lansio heddiw.

Mae’r rhaglen yn creu cyfleoedd i ddysgwyr a staff o bob rhan o Gymru fynd ar gyfnewidiadau o amgylch y byd, a bydd yn dod â dysgwyr a staff o bob rhan o’r byd i Gymru.

Dros y pedair blynedd nesaf, bydd Taith yn ceisio galluogi 15,000 o bobl o Gymru i fynd dramor a 10,000 o bobl i astudio neu weithio yng Nghymru.

Bydd y galwad cyntaf am geisiadau yn agor ddechrau mis Mawrth, gyda chyfnewidiadau yn dechrau o fis Medi 2022.

Mae cyllid ar gael ar gyfer sectorau addysg ffurfiol ac anffurfiol, gan gynnwys ysgolion, sefydliadau ieuenctid, addysg bellach a galwedigaethol, addysg oedolion ac addysg uwch.

Cynlluniwyd y rhaglen i sicrhau bod cyfleoedd dysgu rhyngwladol ar gael i bobl o bob cefndir ac ardal yng Nghymru, a chynnig cyfleoedd gwell i bobl ag anghenion dysgu ychwanegol, grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a phobl o gefndiroedd difreintiedig.

Dywedodd Susana Galván, Cyfarwyddwr Gweithredol Taith: “Mae Taith yn rhaglen eang, gynhwysol a dwy ffordd. Yn ogystal â galluogi pobl i gael profiadau o leoedd a diwylliannau newydd i ehangu eu gorwelion a datblygu sgiliau newydd, bydd hefyd yn galluogi Cymru fel cenedl i estyn ar draws y byd, er mwyn adeiladu partneriaethau newydd a rhoi ei hun wrth galon cydweithio rhyngwladol ac arloesedd a datblygu ym maes addysg”.

Dywedodd Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru:

“Mae’n bwysicach nag erioed heddiw i gadw ein golygon ar y byd ehangach. Mae lansio Taith yn adeiladu ar ein hymrwymiad i gryfhau proffil rhyngwladol Cymru fel cenedl agored sy’n edrych tuag allan.

Mae’n rhaglen sy’n rhoi ein holl ddysgwyr ac addysgwyr Cymraeg wrth wraidd y prosiect, gan ganiatáu iddynt weithredu fel ein llysgenhadon byd-eang sy’n hyrwyddo arloesedd a diwylliant Cymru lle bynnag y maent yn mynd.

Dywedodd Jeremy Miles, y Gweinidog Addysg a’r Gymraeg:

“Mae rhaglen Taith wedi’i chreu’n arbennig yng Nghymru a bydd yn cynnig cyfleoedd sy’n newid bywydau staff a myfyrwyr fel ei gilydd i ddysgu neu astudio dramor.

“Bydd Taith hefyd yn galluogi myfyrwyr ac addysgwyr o bob cwr o’r byd i ddod i Gymru i gyfoethogi ein haddysg a’n gwaith ieuenctid gyda syniadau newydd, gan ddod â hyd yn oed mwy o amrywiaeth a diwylliant i’n hystafelloedd dosbarth a’n campysau.”

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.