Polisi Preifatrwydd Taith

Rhaglen sy’n cael ei chyllido gan Lywodraeth Cymru yw Taith. Mae’n cael ei harwain gan International Learning Exchange Programme (ILEP) Ltd, gweithredwr y rhaglen sy’n un o is-gyrff Prifysgol Caerdydd. Mae wedi’i chynllunio i alluogi dysgwyr a staff – o ble bynnag y maent yn dod – sydd wedi cofrestru mewn sefydliad yng Nghymru, i barhau i elwa ar raglenni cyfnewid rhyngwladol mewn modd tebyg i Erasmus+, nid yn unig yn Ewrop, ond hefyd ymhellach i ffwrdd.

Bydd Taith ar gael i ddysgwyr a staff ar bob lefel yn y sectorau canlynol:

 • Addysg Uwch
 • Addysg Bellach, Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol, gan gynnwys Addysg Oedolion
 • Ysgolion
 • Gwaith Ieuenctid

Ein hysbysiadau preifatrwydd

I’ch helpu chi i ddeall sut y caiff eich data personol ei brosesu, yn ei hysbysiadau diogelu data mae Taith wedi egluro pa wybodaeth mae’n ei dal, pam fod ei hangen, y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu ac i bwy y gellir trosglwyddo’r data hwnnw. Gallwch weld hefyd sut caiff eich gwybodaeth ei sicrhau ac am ba mor hir y caiff ei chadw. Ein hysbysiadau:

Polisi preifatrwydd ar gyfer ymgeiswyr am gyllid

Hysbysiad Taith ynglŷn â phreifatrwydd

Rhaglen yw Taith a ariennir gan Lywodraeth Cymru dan arweiniad International Learning Exchange Programme (ILEP) Cyf, un o is-gwmnïau Prifysgol Caerdydd. Yr is-gwmni yw Gweithredwr y Rhaglen a chafodd ei lunio i ganiatáu i ddysgwyr a staff, o ble bynnag y bônt, ac sydd wedi ymrestru mewn sefydliad yng Nghymru, i barhau i elwa ar gyfnewidfeydd rhyngwladol mewn ffordd debyg i Erasmus+, nid yn unig yn Ewrop ond hefyd ymhellach i ffwrdd.

Bydd rhaglen Taith ar gael i ddysgwyr a staff ar bob lefel yn y sectorau canlynol:

 • Ysgolion
 • Gwaith Ieuenctid
 • Addysg Bellach
 • Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol
 • Addysg Oedolion
 • Addysg Uwch

Natur data personol

Pan fyddwch yn gwneud cais am gyllid ar ran eich sefydliad, dyma’r categorïau o ran data personol y byddwn yn eu defnyddio ar gyfer y gwasanaeth hwn:

 • Enw’r sawl sy’n gwneud y cais
 • Cyfeiriad ebost y sawl sy’n gwneud y cais
 • Rhif ffôn y sawl sy’n gwneud y cais
 • Swydd y sawl sy’n gwneud y cais
 • Enw cynrychiolydd cyfreithiol y sefydliad sy’n gwneud y cais
 • Cyfeiriad ebost cynrychiolydd cyfreithiol y sefydliad sy’n gwneud y cais
 • Rhif ffôn y sawl sy’n gwneud y cais
 • Swydd y sawl sy’n gwneud y cais

Pan fyddwch yn ymuno â’n rhestr bostio, dyma’r categorïau o ran data personol y byddwn yn eu defnyddio:

 • Enw cyntaf ac enw olaf
 • Cyfeiriad ebost

Pam rydym yn casglu’r wybodaeth hon?

Rydym yn casglu data ar unigolion am y prif resymau canlynol:

 • At ddibenion monitro, sy’n ein galluogi i:
  • fodloni gofynion adrodd allanol gorfodol i gyrff rheoleiddio fel Llywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), fel sy’n ofynnol i gydymffurfio â Thelerau ac Amodau Cyllid Grant Taith
  • rhoi darlun clir o’r gweithgareddau rydym yn eu cynnal a’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw
  • sicrhau ein bod yn cyrraedd y rhai a allai elwa fwyaf o weithgareddau Taith.
 • At ddibenion ymchwil a gwerthuso, sy’n ein helpu i asesu effeithiolrwydd gwahanol fentrau i ehangu cyfranogiad mewn Addysg Uwch. Mae hyn yn cynnwys olrhain teithiau addysg cyfranogwyr yn y tymor hir, i nodi faint o gyfranogwyr Taith sy’n mynd ymlaen i astudio ar raglen gyfnewid.
 • Adnabod cyfranogwyr sy’n perthyn i grwpiau a dangynrychiolir ym maes addysg a gwneud yn siŵr bod pobl o’r grwpiau hyn yn cael blaenoriaeth o ran cael mynediad at weithgareddau ehangu cyfranogiad eraill. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, gweler www.hefcw.ac.uk/cy/ein-cyfrifoldebau/ehangu-mynediad/
 • Sicrhau iechyd, diogelwch a lles pawb sy’n cymryd rhan yn ein rhaglenni a chynorthwyo gydag anghenion bugeiliol a llesol, e.e. gwneud yn siŵr ein bod yn ymwybodol o gyflyrau meddygol ac anableddau.
 • Anfon gwybodaeth berthnasol ac angenrheidiol am weithgareddau sydd ar y gweill, yn ogystal â deunydd marchnata.

Beth yw’r sail gyfreithiol o ran prosesu’r data?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu ceisiadau i gymryd rhan yn y Rhaglen Cyfnewidfa a chael cyllid Grant yw Cyflawni Contract.

Mae annog cyfranogiad ehangach mewn addysg yng Nghymru a hyrwyddo Cymru a diwylliant Cymreig yn elfen allweddol o bolisi addysg Llywodraeth Cymru ac mae hyn wedi’i gynrychioli yng nghenhadaeth sifig y Brifysgol. Mae Taith yn prosesu data personol gan ei bod yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg er budd y cyhoedd ac ar gyfer ei swyddogaethau swyddogol.

Ei bod hi er budd sylweddol y cyhoedd ac yn angenrheidiol at ddibenion ystadegol a monitro cyfle cyfartal yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 yw’r sail gyfreithiol dros brosesu data categori arbennig.

Cydsyniad yw’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu’r defnydd o luniau a chyfathrebu marchnata.

Nid ydym yn prosesu unrhyw ddata heb gydsyniad penodol gan riant/gwarcheidwad plant 16 oed neu iau sy’n dal i fod mewn addysg orfodol.

Sut bydd Taith yn prosesu’r data?

 1. Bydd Taith yn defnyddio gwybodaeth a gesglir i roi gwybodaeth i chi am Taith ac i anfon deunyddiau marchnata atoch am y cyfleoedd sydd ar gael os byddwch yn dewis cael cyfathrebiadau o’r fath.
 2. Gall Tîm Taith ddefnyddio’r wybodaeth hon i greu cronfa ddata o ddatganiadau o ddiddordeb mewn perthynas â chael cyllid grant a chymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a fydd yn cael ei storio ar weinydd diogel yn y Brifysgol. Mae mynediad i’r wybodaeth hon wedi’i gyfyngu i Taith ac aelodau staff Prifysgol Caerdydd a thrydydd partïon sydd wedi’u contractio i gynnal gweithgareddau.
 3. Mae gwybodaeth y cyfranogwyr yn cael ei gwirio’n weledol a’i throsglwyddo o’r ffurflenni ar-lein i’r gronfa ddata ddiogel ar-lein.
 4. At ddibenion monitro ac ymchwil, efallai bydd data gofynnol yn cael ei brosesu gan drydydd parti dan gontract i’r Brifysgol neu ILEP Ltd, gan gynnwys HEAT (Olrhain Mynediad at Addysg Uwch) ac UCAS i’n galluogi i olrhain llwybr addysgiadol hirdymor y cyfranogwyr at Addysg Uwch.
 5. Mae’r holl adrodd mewnol ac allanol yn defnyddio’r data a gasglwyd mewn modd cyfanredol, sy’n golygu mai dim ond cyfansymiau sy’n cael eu dangos. Felly, nid yw data unigolyn byth yn cael ei ddatgelu mewn adroddiad.

Am faint o amser y bydd Taith yn cadw’r wybodaeth?

Byddwn ni’n cadw data cyfranogwyr yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru am leiaf 12 mlynedd o ddiwedd cyfnod cyllido 2027 a byddwn yn dinistrio data personol cyn gynted ag y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cyfarwyddyd i ni wneud hynny.

Yn fras: caiff copïau papur o wybodaeth eu cadw am un flwyddyn academaidd gyflawn ar ôl i’r digwyddiad gael ei gynnal. Er enghraifft, gyda digwyddiad a gynhaliwyd ar 20 Tachwedd 2014, byddai’r ffurflenni’n cael eu hadolygu a’u dileu am byth ar 31 Awst 2016.

Mae cofnodion electronig yn cael eu cadw ar gronfa ddata ddiogel ar-lein am gyfnod o 12 mlynedd ar ôl digwyddiad, gyda data’n cael ei adolygu’n flynyddol ar 31 Awst.

Bydd data sy’n cael ei rannu/cysylltu â thrydydd partïon at ddibenion ymchwil yn aros yng nghronfeydd data’r trydydd partïon am oes eu prosiectau, gan na fydd modd adnabod unigolion mwyach.

 phwy y caiff eich data personol ei rannu y tu allan i Taith?

Os ydych wedi dweud eich bod yn cydsynio i dderbyn deunydd marchnata, bydd data personol gyda Blue Stag, cwmni marchnata a fydd yn cefnogi’r sefydlu gwefan Taith, a gallai anfon cyfathrebiadau marchnata ar ran Taith.

Bydd Data Personol yn cael ei rannu gyda darparwyr addysgol perthnasol i hwyluso eich cais i gymryd rhan mewn rhaglen gyfnewid gyda’r darparwr addysgol hwnnw.

Bydd data ystadegol a dienw hefyd yn cael ei rannu gyda:

 

 • Llywodraeth Cymru
 • Prifysgolion Cymru
 • Colegau Cymru
 • Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol
 • Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid Awdurdodau Lleol
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru/Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru
 • Addysg Uwch Cymru ym Mrwsel
 • Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru
 • Senedd Ieuenctid Cymru
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a’i olynydd
 • Partneriaeth Cymru Fyd-eang

A yw data personol yn cael ei drosglwyddo y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd (UE)?

Cedwir data personol (enw, cyfeiriad ebost) gan Bluestag.co.uk, bydd Mailchimp yn prosesu ac yn cadw data o fewn yr UE a gallai Google drosglwyddo eich data y tu allan i’r AEE.

Pa rai yw fy hawliau?

O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), mae gennych hawliau ynghylch eich data personol. Hwyrach y bydd hyn yn cynnwys: peidio â chaniatáu i’ch gwybodaeth bersonol gael ei phrosesu, cyrchu eich gwybodaeth bersonol, ei chywiro, ei dileu, cyfyngu arni a’i throsglwyddo. I gael rhagor o wybodaeth, gweler https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/policies-and-procedures/data-protection/your-data-protection-rights

Cysylltwch ag ymholiadau@taith.cymru i wneud y cais

Diogelwch data

Mae deddfwriaeth diogelu data yn ei gwneud yn ofynnol i Taith gadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Golyga hyn y bydd eich cyfrinachedd yn cael ei barchu, ac y cymerir yr holl gamau priodol i osgoi mynediad a datgeliad anawdurdodedig. Yr unig staff fydd â chaniatâd i fynd at eich data personol yw’r rhai y mae angen rhannau perthnasol o’ch gwybodaeth arnynt. Defnyddir cyfrinair a chyfyngiadau diogelwch eraill ar gyfer yr holl wybodaeth bersonol electronig amdanoch, a bydd ffeiliau papur gwyn yn cael eu cadw mewn mannau diogel lle cyfyngir ar fynediad atynt.

Gallai rhywfaint o ddata gael ei brosesu ar ran Taith gan sefydliad sydd wedi’i gontractio at y diben hwnnw. Byddai sefydliadau sy’n prosesu data personol ar ran y rhaglen yn rhwym i Gytundeb Prosesu Data fydd yn amlinellu eu hymrwymiad i brosesu data personol yn unol â’r holl ddeddfwriaeth ynghylch Diogelu Data.

Sut rydw i’n cwyno?

Os ydych yn anfodlon ar y modd y proseswyd eich data personol, gallwch gysylltu yn y lle cyntaf â:

Swyddog Diogelu Data ILEP Ltd
Prifysgol Caerdydd
Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE

Ebost: ymholiadau@taith.cymru

Os byddwch yn parhau’n anfodlon, mae gennych hawl i wneud cais am benderfyniad yn uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
www.ico.org.uk

Polisi preifatrwydd ar gyfer cyfranogwyr

Natur data personol

Pan fyddwch yn gwneud cais i fod yn aseswr grantiau, dyma’r categorïau o ran data personol y byddwn yn eu defnyddio ar gyfer y gwasanaeth hwn:

 • Enw
 • Cyfeiriad ebost
 • Rhif ffôn
 • Cyfeiriad cyswllt
 • Manylion banc (ymgeiswyr llwyddiannus yn unig)

Pam rydym yn casglu’r wybodaeth hon?

Rydym yn casglu data ar unigolion am y prif resymau canlynol:

 • At ddibenion monitro, sy’n ein galluogi i:
  • fodloni gofynion adrodd allanol gorfodol i gyrff rheoleiddio fel Llywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), fel sy’n ofynnol i gydymffurfio â Thelerau ac Amodau Cyllid Grant Taith
  • rhoi darlun clir o’r gweithgareddau rydym yn eu cynnal a’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw
  • sicrhau ein bod yn cyrraedd y rhai a allai elwa fwyaf o weithgareddau Taith.
 • At ddibenion ymchwil a gwerthuso, sy’n ein helpu i asesu effeithiolrwydd gwahanol fentrau i ehangu cyfranogiad mewn Addysg Uwch. Mae hyn yn cynnwys olrhain teithiau addysg cyfranogwyr yn y tymor hir, i nodi faint o gyfranogwyr Taith sy’n mynd ymlaen i astudio ar raglen gyfnewid.
 • Adnabod cyfranogwyr sy’n perthyn i grwpiau a dangynrychiolir ym maes addysg a gwneud yn siŵr bod pobl o’r grwpiau hyn yn cael blaenoriaeth o ran cael mynediad at weithgareddau ehangu cyfranogiad eraill. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, gweler www.hefcw.ac.uk/cy/ein-cyfrifoldebau/ehangu-mynediad/
 • Sicrhau iechyd, diogelwch a lles pawb sy’n cymryd rhan yn ein rhaglenni a chynorthwyo gydag anghenion bugeiliol a llesol, e.e. gwneud yn siŵr ein bod yn ymwybodol o gyflyrau meddygol ac anableddau.
 • Anfon gwybodaeth berthnasol ac angenrheidiol am weithgareddau sydd ar y gweill, yn ogystal â deunydd marchnata.

Beth yw’r sail gyfreithiol o ran prosesu’r data?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu ceisiadau i gymryd rhan yn y Rhaglen Cyfnewidfa a chael cyllid Grant yw Cyflawni Contract.

Mae annog cyfranogiad ehangach mewn addysg yng Nghymru a hyrwyddo Cymru a diwylliant Cymreig yn elfen allweddol o bolisi addysg Llywodraeth Cymru ac mae hyn wedi’i gynrychioli yng nghenhadaeth sifig y Brifysgol. Mae Taith yn prosesu data personol gan ei bod yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg er budd y cyhoedd ac ar gyfer ei swyddogaethau swyddogol.

Ei bod hi er budd sylweddol y cyhoedd ac yn angenrheidiol at ddibenion ystadegol a monitro cyfle cyfartal yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 yw’r sail gyfreithiol dros brosesu data categori arbennig.

Cydsyniad yw’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu’r defnydd o luniau a chyfathrebu marchnata.

Nid ydym yn prosesu unrhyw ddata heb gydsyniad penodol gan riant/gwarcheidwad plant 16 oed neu iau sy’n dal i fod mewn addysg orfodol.

Mae annog rhagor o bobl i gymryd rhan mewn addysg yng Nghymru a hyrwyddo Cymru a’r diwylliant Cymreig yn elfen allweddol o bolisi addysg Llywodraeth Cymru ac mae hyn yn rhan o genhadaeth sifig y Brifysgol. Mae Taith yn prosesu data personol yn ôl yr angen er mwyn iddi gyflawni tasg er budd y cyhoedd ac at ddibenion ei swyddogaethau swyddogol.

Y sail gyfreithiol dros brosesu data categorïau arbennig yw ei bod hi er budd sylweddol y cyhoedd ac yn angenrheidiol at ddibenion ystadegol i fonitro cyfle cyfartal yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010

Cydsyniad yw’r sail gyfreithiol i brosesu’r defnydd o luniau a chyfathrebu marchnata.

Sut bydd Taith yn prosesu’r data?

 1. Bydd Taith yn defnyddio gwybodaeth a gesglir i roi gwybodaeth i chi am Taith ac i anfon deunyddiau marchnata atoch am y cyfleoedd sydd ar gael os byddwch yn dewis cael cyfathrebiadau o’r fath.
 2. Gall Tîm Taith ddefnyddio’r wybodaeth hon i greu cronfa ddata o ddatganiadau o ddiddordeb mewn perthynas â chael cyllid grant a chymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a fydd yn cael ei storio ar weinydd diogel yn y Brifysgol. Mae mynediad i’r wybodaeth hon wedi’i gyfyngu i Taith ac aelodau staff Prifysgol Caerdydd a thrydydd partïon sydd wedi’u contractio i gynnal gweithgareddau.
 3. Mae gwybodaeth y cyfranogwyr yn cael ei gwirio’n weledol a’i throsglwyddo o’r ffurflenni ar-lein i’r gronfa ddata ddiogel ar-lein.
 4. At ddibenion monitro ac ymchwil, efallai bydd data gofynnol yn cael ei brosesu gan drydydd parti dan gontract i’r Brifysgol neu ILEP Ltd, gan gynnwys HEAT (Olrhain Mynediad at Addysg Uwch) ac UCAS i’n galluogi i olrhain llwybr addysgiadol hirdymor y cyfranogwyr at Addysg Uwch.
 5. Mae’r holl adrodd mewnol ac allanol yn defnyddio’r data a gasglwyd mewn modd cyfanredol, sy’n golygu mai dim ond cyfansymiau sy’n cael eu dangos. Felly, nid yw data unigolyn byth yn cael ei ddatgelu mewn adroddiad.

Pa mor hir y bydd Taith yn cadw’r wybodaeth?

Byddwn ni’n cadw data cyfranogwyr yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru am leiaf 12 mlynedd o ddiwedd cyfnod cyllido 2027 a byddwn yn dinistrio data personol cyn gynted ag y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cyfarwyddyd i ni wneud hynny.

Yn fras: caiff copïau papur o wybodaeth eu cadw am un flwyddyn academaidd gyflawn ar ôl i’r digwyddiad gael ei gynnal. Er enghraifft, gyda digwyddiad a gynhaliwyd ar 20 Tachwedd 2014, byddai’r ffurflenni’n cael eu hadolygu a’u dileu am byth ar 31 Awst 2016.

Mae cofnodion electronig yn cael eu cadw ar gronfa ddata ddiogel ar-lein am gyfnod o 12 mlynedd ar ôl digwyddiad, gyda data’n cael ei adolygu’n flynyddol ar 31 Awst.

Bydd data sy’n cael ei rannu/cysylltu â thrydydd partïon at ddibenion ymchwil yn aros yng nghronfeydd data’r trydydd partïon am oes eu prosiectau, gan na fydd modd adnabod unigolion mwyach.

 phwy y caiff eich data personol ei rannu y tu allan i Taith?

Os ydych wedi dweud eich bod yn cydsynio i dderbyn deunydd marchnata, bydd data personol gyda Blue Stag, cwmni marchnata a fydd yn cefnogi’r sefydlu gwefan Taith, a gallai anfon cyfathrebiadau marchnata ar ran Taith.

Bydd Data Personol yn cael ei rannu gyda darparwyr addysgol perthnasol i hwyluso eich cais i gymryd rhan mewn rhaglen gyfnewid gyda’r darparwr addysgol hwnnw.

Bydd data ystadegol a dienw hefyd yn cael ei rannu gyda:

 • Llywodraeth Cymru
 • Prifysgolion Cymru
 • Colegau Cymru
 • Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol
 • Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid Awdurdodau Lleol
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru/Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru
 • Addysg Uwch Cymru ym Mrwsel
 • Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru
 • Senedd Ieuenctid Cymru
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a’i olynydd
 • Partneriaeth Cymru Fyd-eang

A yw data personol yn cael ei drosglwyddo y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd (UE)?

Cedwir data personol (enw, cyfeiriad ebost) gan Bluestag.co.uk, bydd Mailchimp yn prosesu ac yn cadw data o fewn yr UE a gallai Google drosglwyddo eich data y tu allan i’r AEE.

Pa rai yw fy hawliau?

O dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), mae gennych hawliau ynghylch eich data personol. Hwyrach y bydd hyn yn cynnwys: peidio â chaniatáu i’ch gwybodaeth bersonol gael ei phrosesu, cyrchu eich gwybodaeth bersonol, ei chywiro, ei dileu, cyfyngu arni a’i throsglwyddo. I gael rhagor o wybodaeth, gweler https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/policies-and-procedures/data-protection/your-data-protection-rights

Cysylltwch ag ymholiadau@taith.cymru i wneud y cais

Diogelwch data

Mae deddfwriaeth diogelu data yn ei gwneud yn ofynnol i Taith gadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Golyga hyn y bydd eich cyfrinachedd yn cael ei barchu, ac y cymerir yr holl gamau priodol i osgoi mynediad a datgeliad anawdurdodedig. Yr unig staff fydd â chaniatâd i fynd at eich data personol yw’r rhai y mae angen rhannau perthnasol o’ch gwybodaeth arnynt. Defnyddir cyfrinair a chyfyngiadau diogelwch eraill ar gyfer yr holl wybodaeth bersonol electronig amdanoch, a bydd ffeiliau papur gwyn yn cael eu cadw mewn mannau diogel lle cyfyngir ar fynediad atynt.

Gallai rhywfaint o ddata gael ei brosesu ar ran Taith gan sefydliad sydd wedi’i gontractio at y diben hwnnw. Byddai sefydliadau sy’n prosesu data personol ar ran y rhaglen yn rhwym i Gytundeb Prosesu Data fydd yn amlinellu eu hymrwymiad i brosesu data personol yn unol â’r holl ddeddfwriaeth ynghylch Diogelu Data.

Sut rydw i’n cwyno?

Os ydych yn anfodlon ar y modd y proseswyd eich data personol, gallwch gysylltu yn y lle cyntaf â:

Swyddog Diogelu Data ILEP Ltd
Prifysgol Caerdydd
Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE

Ebost: ymholiadau@taith.cymru

Os byddwch yn parhau’n anfodlon, mae gennych hawl i wneud cais am benderfyniad yn uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
www.ico.org.uk

Polisi preifatrwydd ar gyfer ymgeiswyr sy’n asesu

Pa wybodaeth y mae Taith yn ei chasglu am gyfranogwyr?

Rydym yn casglu’r wybodaeth ofynnol ganlynol ar gyfer pawb sy’n cymryd rhan yn ein gweithgareddau cyfnewid.

 • Enw
 • Dyddiad geni
 • Cyfeiriad ebost
 • Cyfeiriad a chôd post eich cartref
 • Cysylltiadau brys a rhifau ffôn
 • Grŵp blwyddyn
 • Enw eich Ysgol/Coleg
 • Cyrhaeddiad Addysgol
 • Cyflwr meddygol neu anableddau1
 • Anghenion o ran trefniadau arbennig e.e. gofynion mynediad neu anghenion diwylliannol

Rydym hefyd yn gofyn am wybodaeth ddewisol ynghylch:

 • Cydsyniad ar gyfer lluniau a ffilmiau – yn ystod digwyddiadau, efallai byddwn yn tynnu lluniau a ffilmiau ac yn eu cyhoeddi at ddibenion marchnata, ar ein gwefan er enghraifft, neu yn ein cylchlythyr neu drwy ein cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol
 • A hoffai cyfranogwr/rhiant/gwarcheidwad gael cyfathrebu marchnata gan Taith a Phrifysgol Caerdydd am weithgareddau perthnasol eraill
 • Dewis iaith
 • A yw’r cyfranogwr yn cael prydau am ddim yn yr ysgol ai peidio2
 • Statws ceisiwr lloches3
 • A aeth rhiant (neu rieni) neu frodyr a chwiorydd y cyfranogwr i’r brifysgol ai peidio2
 • A oes gan y cyfranogwr brofiad o fod yn y system ofal3
 • Rhyw1
 • Ethnigrwydd.1

Ar gyfer Lleoliad Cyfnewid Astudio sy’n Cyrraedd neu’n Gadael

Ar gyfer Taith mae angen cyflwyno gwybodaeth orfodol ychwanegol ac ail-gadarnhau gwybodaeth wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfnewid fel y gall staff a thrydydd partïon sy’n darparu ar ran Taith roi cymorth priodol a sicrhau iechyd a diogelwch yr holl gyfranogwyr a staff. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Cysylltiadau mewn argyfwng a’u rhifau ffôn
 • Cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt yn y wlad
 • Anghenion o ran trefniadau arbennig e.e. gofynion mynediad neu anghenion diwylliannol
 • Alergeddau/gofynion deietegol.
 • Cyflwr meddygol neu anableddau1
 • Trefniadau meddygol
 • Meddyginiaeth a gymerir
 • Rhyw
 • Sefydliad astudio (Cartref a Chyfnewid)
 • Cwrs Cyfnewid
 • Gwybodaeth ariannol sy’n ymwneud â chymhwysedd i gael cyllid grant
 • Manylion pasbort a fisa
 • Euogfarnau troseddol (i’r graddau sy’n angenrheidiol i gydymffurfio â pholisi derbyn partneriaid cyfnewid a/neu fel sy’n ofynnol ar gyfer cydymffurfio â rheolau’r fisa)

1Ni fydd gwybodaeth am anableddau, rhywedd, neu ethnigrwydd yn cael ei rhannu â thrydydd partïon ond fe’i defnyddir mewn ffurf ddienw mewn ymchwil sy’n gysylltiedig â’r rhaglen.
2Nid yw gwybodaeth am brydau am ddim yn yr ysgol neu berthnasau a aeth i’r brifysgol yn hanfodol, ond mae’n ein galluogi i gofnodi nifer y cyfranogwyr a allai fod yr aelodau cyntaf o’u teuluoedd i fynd i’r brifysgol.
3Nid yw gwybodaeth am statws ceisiwr lloches a phrofiad o’r system ofal yn hanfodol, ond mae’n ein galluogi i gofnodi grwpiau a dangynrychiolir a sicrhau eu bod yn cael blaenoriaeth o ran cael mynediad at rai digwyddiadau. Ni fydd yn cael ei rhannu â thrydydd partïon ond fe’i defnyddir mewn ffurf ddienw mewn ymchwil sy’n gysylltiedig â’r rhaglen.

Pam rydym yn casglu’r wybodaeth hon?

Rydym yn casglu data ar unigolion am y prif resymau canlynol:

 • At ddibenion monitro, sy’n ein galluogi i:
  • fodloni gofynion adrodd allanol gorfodol i gyrff rheoleiddio fel Llywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), fel sy’n ofynnol i gydymffurfio â Thelerau ac Amodau Cyllid Grant Taith
  • rhoi darlun clir o’r gweithgareddau rydym yn eu cynnal a’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw
  • sicrhau ein bod yn cyrraedd y rhai a allai elwa fwyaf o weithgareddau Taith.
 • At ddibenion ymchwil a gwerthuso, sy’n ein helpu i asesu effeithiolrwydd gwahanol fentrau i ehangu cyfranogiad mewn Addysg Uwch. Mae hyn yn cynnwys olrhain teithiau addysg cyfranogwyr yn y tymor hir, i nodi faint o gyfranogwyr Taith sy’n mynd ymlaen i astudio ar raglen gyfnewid.
 • Adnabod cyfranogwyr sy’n perthyn i grwpiau a dangynrychiolir ym maes addysg a gwneud yn siŵr bod pobl o’r grwpiau hyn yn cael blaenoriaeth o ran cael mynediad at weithgareddau ehangu cyfranogiad eraill. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, gweler www.hefcw.ac.uk/cy/ein-cyfrifoldebau/ehangu-mynediad/
 • Sicrhau iechyd, diogelwch a lles pawb sy’n cymryd rhan yn ein rhaglenni a chynorthwyo gydag anghenion bugeiliol a llesol, e.e. gwneud yn siŵr ein bod yn ymwybodol o gyflyrau meddygol ac anableddau.
 • Anfon gwybodaeth berthnasol ac angenrheidiol am weithgareddau sydd ar y gweill, yn ogystal â deunydd marchnata.

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu’r data?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu ceisiadau i gymryd rhan yn y Rhaglen Cyfnewidfa a chael cyllid Grant yw Cyflawni Contract.

Mae annog cyfranogiad ehangach mewn addysg yng Nghymru a hyrwyddo Cymru a diwylliant Cymreig yn elfen allweddol o bolisi addysg Llywodraeth Cymru ac mae hyn wedi’i gynrychioli yng nghenhadaeth sifig y Brifysgol. Mae Taith yn prosesu data personol gan ei bod yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg er budd y cyhoedd ac ar gyfer ei swyddogaethau swyddogol.

Ei bod hi er budd sylweddol y cyhoedd ac yn angenrheidiol at ddibenion ystadegol a monitro cyfle cyfartal yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010 yw’r sail gyfreithiol dros brosesu data categori arbennig.

Cydsyniad yw’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu’r defnydd o luniau a chyfathrebu marchnata.

Nid ydym yn prosesu unrhyw ddata heb gydsyniad penodol gan riant/gwarcheidwad plant 16 oed neu iau sy’n dal i fod mewn addysg orfodol.

Sut bydd Taith yn prosesu’r data?

 1. Bydd Taith yn defnyddio gwybodaeth a gesglir i roi gwybodaeth i chi am Taith ac i anfon deunyddiau marchnata atoch am y cyfleoedd sydd ar gael os byddwch yn dewis cael cyfathrebiadau o’r fath.
 2. Gall Tîm Taith ddefnyddio’r wybodaeth hon i greu cronfa ddata o ddatganiadau o ddiddordeb mewn perthynas â chael cyllid grant a chymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a fydd yn cael ei storio ar weinydd diogel yn y Brifysgol. Mae mynediad i’r wybodaeth hon wedi’i gyfyngu i Taith ac aelodau staff Prifysgol Caerdydd a thrydydd partïon sydd wedi’u contractio i gynnal gweithgareddau.
 3. Mae gwybodaeth y cyfranogwyr yn cael ei gwirio’n weledol a’i throsglwyddo o’r ffurflenni ar-lein i’r gronfa ddata ddiogel ar-lein.
 4. At ddibenion monitro ac ymchwil, efallai bydd data gofynnol yn cael ei brosesu gan drydydd parti dan gontract i’r Brifysgol neu ILEP Ltd, gan gynnwys HEAT (Olrhain Mynediad at Addysg Uwch) ac UCAS i’n galluogi i olrhain llwybr addysgiadol hirdymor y cyfranogwyr at Addysg Uwch.
 5. Mae’r holl adrodd mewnol ac allanol yn defnyddio’r data a gasglwyd mewn modd cyfanredol, sy’n golygu mai dim ond cyfansymiau sy’n cael eu dangos. Felly, nid yw data unigolyn byth yn cael ei ddatgelu mewn adroddiad.

Pa mor hir y bydd Taith yn cadw’r wybodaeth?

Byddwn ni’n cadw data cyfranogwyr yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru am leiaf 12 mlynedd o ddiwedd cyfnod cyllido 2027 a byddwn yn dinistrio data personol cyn gynted ag y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cyfarwyddyd i ni wneud hynny.

Yn fras: caiff copïau papur o wybodaeth eu cadw am un flwyddyn academaidd gyflawn ar ôl i’r digwyddiad gael ei gynnal. Er enghraifft, gyda digwyddiad a gynhaliwyd ar 20 Tachwedd 2014, byddai’r ffurflenni’n cael eu hadolygu a’u dileu am byth ar 31 Awst 2016.

Mae cofnodion electronig yn cael eu cadw ar gronfa ddata ddiogel ar-lein am gyfnod o 12 mlynedd ar ôl digwyddiad, gyda data’n cael ei adolygu’n flynyddol ar 31 Awst.

Bydd data sy’n cael ei rannu/cysylltu â thrydydd partïon at ddibenion ymchwil yn aros yng nghronfeydd data’r trydydd partïon am oes eu prosiectau, gan na fydd modd adnabod unigolion mwyach.

Gyda phwy y caiff eich data personol ei rannu y tu allan i Taith?

Os ydych wedi dweud eich bod yn cydsynio i dderbyn deunydd marchnata, bydd data personol gyda Blue Stag, cwmni marchnata a fydd yn cefnogi’r sefydlu gwefan Taith, a gallai anfon cyfathrebiadau marchnata ar ran Taith.

Bydd Data Personol yn cael ei rannu gyda darparwyr addysgol perthnasol i hwyluso eich cais i gymryd rhan mewn rhaglen gyfnewid gyda’r darparwr addysgol hwnnw.

Bydd data ystadegol a dienw hefyd yn cael ei rannu gyda:

 

 • Llywodraeth Cymru
 • Prifysgolion Cymru
 • Colegau Cymru
 • Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol
 • Grwp Prif Swyddogion Ieuenctid Awdurdodau Lleol
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru/Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru
 • Addysg Uwch Cymru ym Mrwsel
 • Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru
 • Senedd Ieuenctid Cymru
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a’i olynydd
 • Partneriaeth Cymru Fyd-eang

A yw data personol yn cael ei drosglwyddo y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd (UE)?

Cedwir data personol (enw, cyfeiriad ebost) gan Bluestag.co.uk, bydd Mailchimp yn prosesu ac yn cadw data o fewn yr UE a gallai Google drosglwyddo eich data y tu allan i’r AEE.

Beth yw fy hawliau?

O dan GDPR, mae gennych hawliau ynghylch eich data personol a allai gynnwys: peidio â chaniatáu i’ch gwybodaeth bersonol gael ei phrosesu, cyrchu eich gwybodaeth bersonol, ei chywiro, ei dileu, ei chyfyngu a’i throsglwyddo. I gael rhagor o wybodaeth, gweler https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/policies-and-procedures/data-protection/your-data-protection-rights

Cysylltwch ag ymholiadau@taith.cymru i wneud y cais

Diogelwch data

Mae deddfwriaeth diogelu data yn ei gwneud yn ofynnol i Taith gadw eich gwybodaeth yn ddiogel. Golyga hyn y bydd eich cyfrinachedd yn cael ei barchu, ac y cymerir yr holl gamau priodol i osgoi mynediad a datgeliad anawdurdodedig. Yr unig staff fydd â chaniatâd i fynd at eich data personol yw’r rhai y mae angen rhannau perthnasol o’ch gwybodaeth arnynt. Defnyddir cyfrinair a chyfyngiadau diogelwch eraill ar gyfer yr holl wybodaeth bersonol electronig amdanoch, a bydd ffeiliau papur gwyn yn cael eu cadw mewn mannau diogel lle cyfyngir ar fynediad atynt.

Gallai rhywfaint o ddata gael ei brosesu ar ran Taith gan sefydliad sydd wedi’i gontractio at y diben hwnnw. Byddai sefydliadau sy’n prosesu data personol ar ran y rhaglen yn rhwym i Gytundeb Prosesu Data fydd yn amlinellu eu hymrwymiad i brosesu data personol yn unol â’r holl ddeddfwriaeth ynghylch Diogelu Data.

Sut ydw i’n cwyno?

Os ydych yn anfodlon ar y modd y proseswyd eich data personol, gallwch gysylltu yn y lle cyntaf â:

Swyddog Diogelu Data ILEP Ltd
Prifysgol Caerdydd
Tŷ McKenzie
30-36 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0DE

Ebost: ymholiadau@taith.cymru

Os byddwch yn parhau’n anfodlon, mae gennych hawl i wneud cais am benderfyniad yn uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch gysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
www.ico.org.uk

  Dewch ar daith gyda ni

  Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

  Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.