Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch

Darren Xiberras

Prif Swyddog Ariannol, Prifysgol Caerdydd
Darren Xiberras - Prif Swyddog Ariannol, Prifysgol Caerdydd

Ar hyn o bryd Darren Xiberras yw Prif Swyddog Ariannol Prifysgol Caerdydd ac yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol. Mae’n goruchwylio pob agwedd ar gyllid a chyflawniad ariannol y Brifysgol. Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd, Darren oedd Prif Swyddog Cyllid Prifysgol De Cymru ar ôl ymuno â nhw yn 2019. Yn union cyn hynny, roedd ganddo’r un swydd yn yr elusen addysg Teach First lle bu hefyd yn goruchwylio Adnoddau Dynol, eiddo a TG. Cyn Teach First, Darren oedd Cyfarwyddwr Cyllid adran sector cyhoeddus ENGIE UK (GDF Suez gynt) sydd â throsiant o £350 miliwn ac yn darparu gwasanaethau eiddo i nifer helaeth o gleientiaid sy’n gwmnïau o’r radd flaenaf yn y sector cyhoeddus ledled y DU. Mae Darren hefyd wedi bod yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol elusen genedlaethol yn y DU ac yn Gyfarwyddwr Cyllid Grŵp ar gyfer cwmni cyfyngedig cyhoeddus ar restr y Farchnad Buddsoddi Amgen (AIM) sy’n darparu gwasanaethau i’r sector cyhoeddus. Hyfforddodd yn gyfrifydd gyda South Wales Electricity PLC. Ar hyn o bryd Darren yw cadeirydd Grŵp Cyfarwyddwyr Cyllid Addysg Uwch Cymru (WHEFDG), ac mae’n aelod o Bwyllgor Gweithredol Grŵp Cyfarwyddwyr Cyllid Prifysgolion Prydain (BUFDG). Mae Darren yn un o Ymddiriedolwyr Difference Education Limited sydd â’r nod o leihau allgáu disgyblion o addysg prif ffrwd. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd y Gwasanaeth Dinasyddion Cenedlaethol ac mae’n gadeirydd ar eu pwyllgor archwilio a risg.

Bwrdd Cyfarwyddwyr arall

Kirsty Williams - Cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Taith

Kirsty Williams

Cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Taith

Gwasanaethodd Kirsty Williams am 22 mlynedd yn y Senedd.  Yn 2008 cafodd ei hethol yn arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, y fenyw gyntaf i arwain un o’r pedair prif blaid wleidyddol yng Nghymru.  Rhwng 2016 a 2021 hi oedd y Gweinidog Addysg, gan arwain cenhadaeth genedlaethol o ddiwygio addysg. Ymddeolodd o wleidyddiaeth rheng flaen ym mis Mai 2021. Ochr yn ochr â’i rolau yn Taith, mae hi’n Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ac yn gwasanaethu ar nifer o fyrddau sefydliadau cymunedol ac elusennol yn y sir. Mae’n byw ar y fferm y teulu yng nghanol Bannau Brycheiniog ac yn wirfoddolwr brwdfrydig yng Nghlwb Ffermwyr Ifanc Pontfaen a Samariaid Powys.

Ben Coates - Cyd-bennaeth yr Uned Strategaeth, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

Ben Coates

Cyd-bennaeth yr Uned Strategaeth, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

Mae Ben Coates – dringwr a rhedwr brwdfrydig o Gaerdydd sydd wrth ei fodd yn yr awyr agored – yn was sifil sydd wedi gweithio yn Whitehall mewn ystod o rolau, gan gynnwys Pennaeth Staff y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac, ar hyn o bryd, Cyd-bennaeth Strategaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EF. Ond daeth yn angerddol am addysg ryngwladol a chyfnewid dysgu pan oedd yn Bennaeth Ysgoloriaethau yn Swyddfa Dramor y DU, lle bu’n arwain rhaglenni Chevening a Marshall. Mae hefyd yn ynad cyfraith droseddol, yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar Fwrdd Plas y Brenin, y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol yng Ngogledd Cymru – a chyn bo hir bydd yn rhoi’r gorau i fod yn Ymddiriedolwr i Diverse Cymru, elusen cydraddoldeb yng Nghymru, ar ôl 4 blynedd. Mae’n Hyfforddwr Gweithredol cymwysedig ac yn fentor gyda’r Sefydliad Symudedd Cymdeithasol.

Helen Gentle - Rheolwr Cyllid

Helen Gentle

Ysgrifennydd y Cwmni ar gyfer

Ysgrifennydd y Cwmni ar gyfer