Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch

Ellie Bevan

Pennaeth Polisi, Rhaglenni ac Ymgysylltu
Ellie Bevan - Pennaeth Polisi, Rhaglenni ac Ymgysylltu

Mae Ellie yn bennaeth ar y Tîm Rhaglenni, gan oruchwylio ymgysylltu â rhanddeiliaid, allgymorth a chymorth i sefydliadau sy’n ymgeisio a derbyn grantiau, a datblygiad polisi.

Rwy’n lwcus iawn fy mod wedi cael y cyfle i deithio a gweithio dramor mewn nifer o wledydd gwahanol. Mae’r profiadau hyn wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar fy mywyd a’m gyrfa ac felly rwy’n gyffrous iawn i weithio ar raglen sy’n galluogi pobl ifanc eraill i gael y cyfleoedd hyn. Mae gen i gefndir mewn ehangu mynediad, ac rwyf wedi gweld yr effaith enfawr y gall profiadau rhyngwladol ei chael ar fywydau pobl ifanc. Felly, rwy’n arbennig o awyddus i sicrhau bod y rhaglen Taith yn hygyrch ac yn gynhwysol, ac yn darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc na fyddant fel arall yn cael y cyfle i deithio dramor.

Aelodau staff eraill

Walter Brooks - Rheolwr Rhaglen AB, AHG, Addysg Oedolion ac Addysg Uwch

Walter Brooks

Rheolwr Rhaglen AB, AHG, Addysg Oedolion ac Addysg Uwch

Mae Walter yn arwain ar ymgysylltu’r rhaglen ar draws y sectorau addysg bellach, addysg alwedigaethol ac addysg oedolion.

Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gyfrannu at ddatblygu rhaglen arloesol sy’n cynnig cynifer o fanteision i Gymru mewn cymaint o ffyrdd. Roedd profi gwledydd a diwylliannau eraill wedi trawsnewid fy mywyd, ac rwy’n hoffi’r syniad ein bod yn rhoi’r cyfleoedd hynny sy’n newid bywydau i ystod eang o sectorau, cymunedau ac unigolion yng Nghymru.

Matthew Hughes - Swyddog Grantiau

Matthew Hughes

Swyddog Grantiau

Swyddog Grantiau, yw Matthew ac mae’n helpu tîm Taith i reoli grantiau, yn rhoi cyngor ac arweiniad i’r rhai sy’n gwneud cais i’r rhaglen ac yn cymryd rhan ynddi, yn ogystal â chefnogi’r gwaith o reoli prosiectau o ddydd i ddydd.

Bûm yn gweithio ar Erasmus+ yn y gorffennol ac rydw i wedi clywed llawer o straeon ysbrydoledig am yr effaith y mae symudedd rhyngwladol wedi’i chael ar y rhai sydd wedi cymryd rhan. Rwy’n ddiolchgar i fod yn rhan o dîm Taith sy’n gweithio ar raglen mor gyffrous a fydd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddysgwyr Cymru.

Bethan Williams - Arweinydd Tîm Gweinyddol

Bethan Williams

Arweinydd Tîm Gweinyddol

Rôl Bethan yw arwain gwaith gweinyddol y tîm drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddol y tîm Taith, yn ogystal ag ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid i fodloni gofynion gweithredol a rhaglennol

Mae rhaglen Taith yn hynod fuddiol i Gymru ac mae’n gyffrous gwybod y byddaf yn rhan o dîm sy’n helpu i gynnig cyfleoedd i deithio’n rhyngwladol i bobl o bob math o gefndiroedd gwahanol. Mae hefyd yn braf cael gweithio gyda grŵp o bobl sy’n angerddol am ddarparu’r cyfleoedd hyn.