Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch

Siôn James

Swyddog Prosiect, FE a VET, Ieuenctid
Sion James - Swyddog Prosiect, FE a VET, Ieuenctid

Mae Siôn yn ymgysylltu â rhanddeiliaid o Addysg Bellach, Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol, a’r sectorau Ieuenctid i godi ymwybyddiaeth o Taith, yn ogystal â chefnogi ymgeiswyr a buddiolwyr drwy bob cam o gylch bywyd eu prosiect.

Mae Taith yn gyfle gwych i ddysgwyr ac ymarferwyr addysg yng Nghymru gynyddu eu dimensiwn rhyngwladol. Ar ôl cymryd rhan mewn rhaglenni addysg rhyngwladol eraill a gweithio arnynt yn y gorffennol, rwy’n gwybod sut y gall y profiadau hyn newid bywydau, ac rwy’n edrych ymlaen at weld y manteision y bydd Taith yn eu cynnig i Gymru a’r byd ehangach.

Aelodau staff eraill

Michele Convery - Cynorthwyydd gweinyddol

Michele Convery

Cynorthwyydd gweinyddol

Mae Michele yn darparu gwasanaeth gweinyddol i’r tîm trwy ymgysylltu a chwblhau ystod o dasgau arferol i fodloni gofynion gweithredol a gofynion y rhaglen.

Ar ôl astudio a dysgu Cymdeithaseg, rwy’n gwerthfawrogi ac yn deall pwysigrwydd profiadau trawsddiwylliannol a sut maent yn cyfoethogi bywydau. Rwy’n arbennig o gyffrous i fod yn rhan o raglen o’r fath sy’n ymestyn y cyfle hwn sy’n newid bywydau i’r rhai a fyddai fel arfer heb fynediad at brofiad o’r fath.

Michele Dineen - Swyddog Ariannol

Michele Rogers

Swyddog Ariannol

Mae Michele yn edrych ar brosesau a gweithdrefnau Taith, ac yn cynorthwyo gyda gweinyddiaeth ariannol a pharatoi adroddiadau ariannol, yn monitro cyllidebau ac yn sicrhau bod y cyfrifon yn gyson ar gyfer y Rhaglen.

Mae’n deimlad cyffrous cael bod yn rhan o fenter newydd a chyfrannu at raglen Taith. Mae gen i 30 mlynedd o brofiad ym maes cyllideb yn bennaf yn y sector preifat, ond mae gen i flynyddoedd o brofiad yn y sector cyhoeddus hefyd. Fy swydd ddiwethaf oedd Swyddog Cyfrifon a Chyllid ar gyfer cwmni newydd. Rwy’n siŵr y bydd Taith yr un mor heriol ac edrychaf ymlaen at weithio gyda’r tîm.

Logo Taith

Guy Williams

Cefnogi Systemau / Dadansoddwr Datblygwr

Mae Guy yn gweithio yn rhan o’r tîm darparu gwasanaethau proffesiynol. Maen nhw’n darparu gwasanaeth TG effeithlon ac effeithiol o ansawdd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i holl dîm Taith.

‘Roedd yn gyfle gwych i mi ymuno â Taith ym mis Mai. Maen nhw’n dîm mor hyfryd i weithio gyda nhw. Mae’r rhaglen hon yn unigryw, a’r cyntaf o’i math yng Nghymru.  Nod y rhaglen yw rhoi profiadau i bobl yng Nghymru i astudio, hyfforddi, gwirfoddoli a gweithio ledled y byd, a newid eu bywydau.  Mae’n fraint bod yn rhan o’r rhaglen gyffrous, werth chweil hon.’