Bydd yr alwad am geisiadau Llwybr 2 Taith yn agor ar 5ed Hydref 2023! Darganfod mwy

Cysylltwch

Yr Athro Rudolf Allemann

Rhag Is-Ganghellor, Gweithgarwch Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr, a Phennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, Prifysgol Caerdydd
Yr Athro Rudolf Allemann - Rhag Is-Ganghellor, Gweithgarwch Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr, a Phennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, Prifysgol Caerdydd

Mae’r Athro Rudolf Allemann yn Athro Ymchwil Nodedig, Rhag Is-Ganghellor Gweithgarwch Rhyngwladol a Recriwtio Myfyrwyr a Phennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd.
Derbyniodd ei radd gyntaf gan ETH Zurich, ac yna cwblhaodd waith PhD ym Mhrifysgol Harvard ac ETH Zurich. Dechreuodd ei yrfa yn ymchwilydd ôl-ddoethurol a Gwyddonydd Staff yn Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Feddygol y Cyngor Ymchwil Feddygol yn Mill Hill, Llundain. Yn ddiweddarach daeth yn Arweinydd Grŵp Ymchwil a Darlithydd yn yr Adran Cemeg yn ETH Zurich.
Yn 1998, symudodd yr Athro Allemann i Brifysgol Birmingham i fod yn Uwch-ddarlithydd Cemeg, cyn ymgymryd â rôl Athro Bioleg Gemegol yn 2001. Ymunodd â Phrifysgol Caerdydd yn 2005 yn Athro Ymchwil Nodedig a daeth yn Bennaeth yr Ysgol Cemeg yn 2013.
Yn 2017 cafodd eu benodi’n Rhag Is-Ganghellor ac yn Bennaeth Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg. Yn 2019 daeth yn Gadeirydd y Grŵp Strategaeth Recriwtio a Derbyn ac yn 2020 cymerodd gyfrifoldeb cyffredinol am weithgareddau ymgysylltu byd-eang y Brifysgol.
Mae’n Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru a’r Gymdeithas Frenhinol Cemeg, ac ar hyn o bryd mae’n Athro Gwadd ym Mhrifysgol Manceinion.
Mae ymchwil arloesol yr Athro Allemann ym maes cyffredinol cemeg a bioleg ac mae wedi ymddiddori mewn deall y mecanweithiau sylfaenol sy’n rheoli swyddogaeth ensymau ers blynyddoedd lawer.
Mae ei grŵp ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yn defnyddio ystod eang o dechnegau cemegol a ffisegol i ateb cwestiynau sy’n ymwneud â phŵer catalytig eithriadol ensymau, gan ddatblygu a chymhwyso offer cemegol i archwilio a rheoli prosesau biolegol yn y labordy ac mewn celloedd byw. Mae eu gwaith yn dibynnu ar ddull rhyngddisgyblaethol, lle mae cemeg yn gorgyffwrdd â meysydd bioleg, ecoleg gemegol, gwyddoniaeth deunyddiau, meddygaeth a ffiseg.

Bwrdd Cyfarwyddwyr arall

Logo Taith

Laura Davies

Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd

Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr

Darren Xiberras - Prif Swyddog Ariannol, Prifysgol Caerdydd

Darren Xiberras

Prif Swyddog Ariannol, Prifysgol Caerdydd

Ar hyn o bryd Darren Xiberras yw Prif Swyddog Ariannol Prifysgol Caerdydd ac yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol. Mae’n goruchwylio pob agwedd ar gyllid a chyflawniad ariannol y Brifysgol. Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd, Darren oedd Prif Swyddog Cyllid Prifysgol De Cymru ar ôl ymuno â nhw yn 2019. Yn union cyn hynny, roedd ganddo’r un swydd yn yr elusen addysg Teach First lle bu hefyd yn goruchwylio Adnoddau Dynol, eiddo a TG. Cyn Teach First, Darren oedd Cyfarwyddwr Cyllid adran sector cyhoeddus ENGIE UK (GDF Suez gynt) sydd â throsiant o £350 miliwn ac yn darparu gwasanaethau eiddo i nifer helaeth o gleientiaid sy’n gwmnïau o’r radd flaenaf yn y sector cyhoeddus ledled y DU. Mae Darren hefyd wedi bod yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol elusen genedlaethol yn y DU ac yn Gyfarwyddwr Cyllid Grŵp ar gyfer cwmni cyfyngedig cyhoeddus ar restr y Farchnad Buddsoddi Amgen (AIM) sy’n darparu gwasanaethau i’r sector cyhoeddus. Hyfforddodd yn gyfrifydd gyda South Wales Electricity PLC. Ar hyn o bryd Darren yw cadeirydd Grŵp Cyfarwyddwyr Cyllid Addysg Uwch Cymru (WHEFDG), ac mae’n aelod o Bwyllgor Gweithredol Grŵp Cyfarwyddwyr Cyllid Prifysgolion Prydain (BUFDG). Mae Darren yn un o Ymddiriedolwyr Difference Education Limited sydd â’r nod o leihau allgáu disgyblion o addysg prif ffrwd. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd y Gwasanaeth Dinasyddion Cenedlaethol ac mae’n gadeirydd ar eu pwyllgor archwilio a risg.

Ben Coates - Cyd-bennaeth yr Uned Strategaeth, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

Ben Coates

Cyd-bennaeth yr Uned Strategaeth, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM

Mae Ben Coates – dringwr a rhedwr brwdfrydig o Gaerdydd sydd wrth ei fodd yn yr awyr agored – yn was sifil sydd wedi gweithio yn Whitehall mewn ystod o rolau, gan gynnwys Pennaeth Staff y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac, ar hyn o bryd, Cyd-bennaeth Strategaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EF. Ond daeth yn angerddol am addysg ryngwladol a chyfnewid dysgu pan oedd yn Bennaeth Ysgoloriaethau yn Swyddfa Dramor y DU, lle bu’n arwain rhaglenni Chevening a Marshall. Mae hefyd yn ynad cyfraith droseddol, yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar Fwrdd Plas y Brenin, y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol yng Ngogledd Cymru – a chyn bo hir bydd yn rhoi’r gorau i fod yn Ymddiriedolwr i Diverse Cymru, elusen cydraddoldeb yng Nghymru, ar ôl 4 blynedd. Mae’n Hyfforddwr Gweithredol cymwysedig ac yn fentor gyda’r Sefydliad Symudedd Cymdeithasol.