Cysylltwch

Addysg Oedolion

Cyfleoedd Ariannu
Mae’r sector Addysg i Oedolion yn un eang ac nid dyma’r unig ddarpariaeth cyrsiau sgiliau hanfodol ar gyfer cyflogadwyedd, ond mae’n ymestyn ymhellach i gefnogi diwylliant lle gall pobl fod yn ddinasyddion gweithredol yn eu cymunedau ac yng Nghymru.

Gall Addysg i Oedolion fod ar ffurf addysg ffurfiol ac anffurfiol. Mae Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022 bellach yn deddfu i hyrwyddo dysgu gydol oes a chefnogi datblygiad cwricwlwm y dinasyddion yn ogystal â chenedl ail gyfle. Gall y cyfleoedd sydd ar gael drwy gyllid Taith helpu i gefnogi’r datblygiadau hyn drwy gynnig cyfle i gyfranogwyr brofi’r byd a dod â’r byd yn ôl i Gymru.

Roedd yr ymweliad yn un o freintiau fy oes, heb sôn am fy ngyrfa broffesiynol!! Roedd hi’n wythnos mor ysbrydoledig, angerddol a chynhyrchiol, er ei bod yn un blinedig. Y canlyniad na fyddem wedi gallu ei ddal heb ariannwr sy’n darparu’r amser, y gofod a’r lleoliad y mae Taith yn ei wneud.

Diverse Cymru, prosiect Llwybr 2

Two women, one sat on a bench and one standing up, holding certificates and smiling at the camera.

Pam cymryd rhan?

Mae Taith yn cynnig cyfleoedd i ddysgwyr a staff, gan gynnwys gwirfoddolwyr, o sefydliadau Addysg i Oedolion Cymru gymryd rhan mewn rhaglenni symudedd dramor sy’n newid bywydau, y dangoswyd eu bod yn cael effaith gadarnhaol ar gynnydd personol pobl yn eu bywydau, nid yn unig wrth ddysgu a chyda rhagolygon cyflogaeth, ond hefyd o ran eu hiechyd a’u lles yn ogystal â’u cyfranogiad cymdeithasol a chymunedol. Mae’r manteision hyn yn benodol amlwg ymhlith y cyfranogwyr hynny â llai o gyfleoedd. Mae rhaglenni symudedd rhyngwladol yn galluogi cyfranogwyr i ddatblygu sgiliau a galluoedd allweddol a phrofi diwylliannau ac ieithoedd newydd, wrth hyrwyddo Cymru, y Gymraeg a diwylliant Cymreig ar yr un pryd ym mhedwar ban byd.

I ddysgwyr, gall profiad o fod dramor roi cyfle iddynt fagu sgiliau a gwybodaeth newydd drwy astudio ochr yn ochr â phartneriaid rhyngwladol. Gall helpu i gefnogi eu datblygiad cymdeithasol drwy ddysgu am ddiwylliannau gwahanol a chael profiadau newydd. Mae Taith yn darparu cyllid ychwanegol i gefnogi’r bobl hynny ag anghenion dysgu ychwanegol, anableddau ac o gefndiroedd difreintiedig ac, wrth wneud hynny, annog pobl o grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli i gael y profiadau bywyd unigryw hynny. Gellid defnyddio’r profiadau hyn i gefnogi nodau strategol a amlinellir yng Nghomisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CTER).

I staff, gall y cyfle i ddysgu arfer gorau o bartneriaid rhyngwladol fod o fudd enfawr. Mae Taith yn darparu cyfleoedd i staff ddysgu drwy amrywiaeth o opsiynau, megis cyrsiau hyfforddi, cysgodi swyddi a phrosiectau datblygu system ar Lwybr 1, i brosiectau strategol a chydweithredol sy’n ceisio nodi angen ar Lwybr 2. Gall y profiadau hyn helpu i ddatblygu’r fframwaith a’r set o sgiliau mae eu hangen i symud ymlaen i’r sector Addysg i Oedolion i fodloni nodau’r Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022 yn y dyfodol a chefnogi ethos cwricwlwm y dinasyddion a diwylliant o genedl ail gyfle.

Pwy sy’n gallu cyflwyno cais?

 

Sefydliadau sy’n gymwys i gyflwyno cais:

Unrhyw sefydliad a reoleiddir neu sy’n gofrestredig yng Nghymru ac yn weithredol yno, sy’n cynnig Addysg i Oedolion ffurfiol neu anffurfiol, gan gynnwys:

  • Awdurdodau cyhoeddus lleol a rhanbarthol, cyrff cydlynu a sefydliadau eraill sy’n gofrestredig yng Nghymru ac yn weithredol yno gyda rôl ym maes Addysg i Oedolion.
  • Sefydliadau anllywodraethol, mentrau cymdeithasol a sefydliadau nid-er-elw, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i elusennau cofrestredig a chymdeithasau elusennol corfforedig, cwmnïoedd budd cymunedol, cwmnïoedd cyfyngedig drwy warant;
  • Consortiwm o sefydliadau/darparwyr, sy’n cynnwys sefydliad arweinydd unigol sy’n cyflwyno cais ar ran dau ddarparwr addysg i oedolion neu fwy, ym maes Addysg i Oedolion. Rhaid i holl aelodau’r consortiwm fod wedi’u rheoleiddio neu’n gofrestredig yng Nghymru ac yn weithredol yno. Rhaid bod partneriaid consortiwm fod wedi cytuno ac wedi’i enwi ar adeg cyflwyno’r cais ac ni chaniateir i’r sefydliad blaenllaw godi ffi i bartneriaid y consortiwm er mwyn cael eu cynnwys yn y cais.

Gall sefydliadau sy’n gweithio ym maes Addysg i Oedolion nad ydynt wedi’u rheoleiddio neu wedi’u cofrestru yng Nghymru ond sy’n weithredol ledled y DU, gyda phrofiad amlwg a diweddar o gyflwyno gweithgaredd yng Nghymru, hefyd fod yn gymwys i gyflwyno cais ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf canlynol:

Mae angen cyflwyno tystiolaeth foddhaus i ddangos y canlynol:

  •  sut y bydd y gweithgaredd rhaglen arfaethedig o fudd i Gymru a
  • bod y cyfranogwyr arfaethedig naill ai (i) ar gyfer symudedd tuag allan, y bydd cyfranogwyr sy’n gwneud gweithgaredd dysgu yng Nghymru, neu (ii) ar gyfer symudedd tuag i mewn, y bydd y cyfranogwyr yn gwneud gweithgaredd dysgu yng Nghymru.

Rhaid bod gan sefydliadau sy’n cyflwyno cais brofiad amlwg a diweddar o gyflwyno gweithgaredd yn y sector maent yn cyflwyno cais ar ei gyfer.

Mae’r ddogfen hon yn ymwneud yn benodol â galwad cyllid Llwybr 1 Taith (2024) ar gyfer y sector Addysg i Oedolion:
Canllaw Llwybr 1 2024 - Addysg Oedolion
Mae’r Canllaw Rhaglen Taith yn rhoi rhagor o wybodaeth i sefydliadau ac unigolion am Taith, sut mae’r rhaglen yn gweithio a phwy sy’n gymwys i wneud cais am, a chael, cyllid:
Canllaw Rhaglen Taith 2024
Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am Taith a’n cyfleoedd ariannu, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm mewn cysylltiad.
Cysylltwch â ni

Archwiliwch

A view of a lake with mountains in the background. There are some people walking down a path and others can be seen in the distance.

Straeon

Golwg oddi uchod o gynhadledd gyda thyrfa o bobl yn edrych i fyny ac yn chwifio. Mae byrddau crwn gyda chadeiriau a baneri o amgylch y tu allan. Mae grisiau a ffenestr yn edrych allan i ardal goediog yn y cefndir.

Digwyddiadau

Image of a pink piggy bank with a coin halfway out of the coin slot and other coins around the piggy bank.

Cyfleoedd Ariannu