Cysylltwch

Ieuenctid

Cyfleoedd Ariannu

Mae’r sector ieuenctid yng Nghymru yn amrywiol ac yn eang iawn, ac mae sefydliadau’n amrywio o ran eu maint a’u ffocws, a ph’un a ydynt yn y sectorau statudol a gwirfoddol, gan gynnwys sefydliadau anllywodraethol, mentrau cymdeithasol a sefydliadau nid-er-elw.

Mae Taith yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc, staff a gwirfoddolwyr o sefydliadau ieuenctid Cymru a gwasanaethau ieuenctid awdurdod lleol gymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid trawsnewidiol sy’n newid bywydau dramor, gan roi cyfle i gyfranogwyr ddatblygu sgiliau newydd a chael profiad o ddiwylliannau ac ieithoedd newydd.

Mae Taith yn cynnig cyfleoedd heb ei ail i bobl ifanc o Gymru. Os ydych chi’n cael trafferth gyda’r cais neu’n poeni am agweddau ymarferol ar gyflwyno, gallwch chi bob amser anfon e-bost at dîm cymorth Taith. Rwy’n teimlo bod tîm Taith wedi cynnig cymorth parhaus, sy’n ei gwneud hi’n llawer haws ymgeisio a gweithredu’r prosiect.

Gundija Zandersona, Kokoro Arts ar ôl symudedd i Gyprus

Four people looking at the camera smiling, with a backdrop of a grassy hill, trees and some buildings.

Pam cymryd rhan?

Gall profiadau rhyngwladol newid bywydau. Mae rhaglenni symudedd Taith yn galluogi cyfranogwyr i ddatblygu’r sgiliau bywyd a’r galluoedd allweddol mae eu hangen iddynt ffynnu, wrth gynyddu hyder a chynyddu uchelgeisiau i ddysgwyr.

Mae Taith yn rhaglen gynhwysol sy’n cynnig cymorth ychwanegol i gyfranogwyr o gefndiroedd dan anfantais ac anghenion dysgu ychwanegol, gan alluogi’r rhai hynny â llai o gyfleoedd i gymryd rhan mewn profiadau trawsnewidiol. Gydag amrywiaeth eang o weithgareddau cymwys i unigolion a grwpiau, mae cyllid ar gael i ddysgwyr o bob math.

Mae’r gwerthoedd sydd wrth wraidd cyfnewidion rhyngwladol yn cyd-fynd yn agos â’r pum colofn o waith ieuenctid:

  • addysgol
  • mynegol
  • cyfranogol
  • cynhwysol
  • grymusol

Mae rhaglenni symudedd rhyngwladol yn galluogi sefydliadau i greu cyfleoedd mewn ffordd sy’n gwbl gyfranogol, gan ddatblygu rhaglen o weithgareddau a gynlluniwyd ar gyfer a chan bobl ifanc, a chan ganolbwyntio ar y meysydd hynny maent am eu harchwilio, dysgu amdanynt a’u datblygu fwyaf. Mae rhaglenni symudedd rhyngwladol yn galluogi pobl ifanc i brofi diwylliannau ac amgylcheddau newydd, datblygu sgiliau a galluoedd allweddol, a’u darparu â chyfleoedd i roi cynnig ar bethau newydd a dysgu faint maent yn gallu ei gyflawni mewn gwirionedd.

I staff a gwirfoddolwyr, gall y cyfle i ddysgu arfer gorau gan bartneriaid rhyngwladol fod yn hynod werthfawr. Mae Taith yn cynnig cyfleoedd i staff ddysgu drwy amrywiaeth o opsiynau, megis cyrsiau hyfforddi, cysgodi swyddi a phrosiectau datblygu systemau ar Lwybr 1, i brosiectau cydweithio strategol sy’n dymuno nodi sector mewn angen ar Lwybr 2.

Pwy sy’n gallu cyflwyno cais?

Sefydliadau sy’n gymwys i gyflwyno cais:

Sefydliadau a grwpiau sydd wedi’u rheoleiddio a’u cofrestru yng Nghymru ac sy’n weithredol yno sy’n gweithio ym maes ieuenctid, gan gynnwys:

  • Cyrff cyhoeddus ar lefelau lleol, rhanbarthol neu genedlaethol;
  • Sefydliadau anllywodraethol, mentrau cymdeithasol a sefydliadau nid-er-elw, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i elusennau cofrestredig a chymdeithasau elusennol corfforedig, cwmnïoedd budd cymunedol, cwmnïoedd cyfyngedig drwy warant;
  • Consortiwm o sefydliadau/darparwyr sy’n cynnwys sefydliad blaenllaw unigol sy’n cyflwyno cais ar ran sawl sefydliad sy’n gweithio ym maes ieuenctid. Rhaid i holl aelodau consortiwm o’r fath fod wedi’u rheoleiddio neu’n gofrestredig yng Nghymru ac yn weithredol yno. Rhaid bod partneriaid consortiwm fod wedi cytuno ac wedi’i enwi ar adeg cyflwyno’r cais ac ni chaniateir i’r sefydliad blaenllaw godi ffi i bartneriaid y consortiwm er mwyn cael eu cynnwys yn y cais.

Gall sefydliadau sy’n gweithio ym maes Ieuenctid nad ydynt wedi’u rheoleiddio neu wedi’u cofrestru yng Nghymru ond sy’n weithredol ledled y DU, gyda phrofiad amlwg a diweddar o gyflwyno gweithgaredd yng Nghymru, hefyd fod yn gymwys i gyflwyno cais ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf canlynol:

Mae angen cyflwyno tystiolaeth foddhaus i ddangos y canlynol:

  • sut y bydd y gweithgaredd rhaglen arfaethedig o fudd i Gymru a
  • bod y cyfranogwyr arfaethedig naill ai (i) ar gyfer symudedd tuag allan, y bydd cyfranogwyr sy’n gwneud gweithgaredd dysgu yng Nghymru, neu (ii) ar gyfer symudedd tuag i mewn, y bydd y cyfranogwyr yn gwneud gweithgaredd dysgu yng Nghymru. Rhaid bod gan sefydliadau sy’n cyflwyno cais brofiad amlwg a diweddar o gyflwyno gweithgaredd yn y sector maent yn cyflwyno cais ar ei gyfer.
Mae’r ddogfen hon yn ymwneud yn benodol â galwad cyllid Llwybr 1 Taith (2024) ar gyfer y sector Ieuenctid:
Canllaw Llwybr 1 2024 - Ieuenctid
Mae’r Canllaw Rhaglen Taith yn rhoi rhagor o wybodaeth i sefydliadau ac unigolion am Taith, sut mae’r rhaglen yn gweithio a phwy sy’n gymwys i wneud cais am, a chael, cyllid:
Canllaw Rhaglen Taith 2024
Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am Taith a’n cyfleoedd ariannu, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm mewn cysylltiad.
Cysylltwch â ni

Archwiliwch

A view of a lake with mountains in the background. There are some people walking down a path and others can be seen in the distance.

Straeon

Golwg oddi uchod o gynhadledd gyda thyrfa o bobl yn edrych i fyny ac yn chwifio. Mae byrddau crwn gyda chadeiriau a baneri o amgylch y tu allan. Mae grisiau a ffenestr yn edrych allan i ardal goediog yn y cefndir.

Digwyddiadau

Image of a pink piggy bank with a coin halfway out of the coin slot and other coins around the piggy bank.

Cyfleoedd Ariannu