Cysylltwch

Ysgolion

Cyfleoedd Ariannu
Mae Taith yn cynnig cyfleoedd i staff a disgyblion yn ysgolion Cymru gymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid rhyngwladol trawsnewidiol sy’n newid bywydau ym mhedwar ban byd.

Mae partneriaethau rhyngwladol yn helpu athrawon a staff ysgolion ddod â safbwynt rhyngwladol i’r ysgol a’r cwricwlwm, gan roi’r cyfle i ddisgyblion ddysgu sgiliau newydd a chael profiad o ddiwylliannau ac ieithoedd newydd.

Rwy’n gwneud cais am gyrsiau rhyngwladol yn y brifysgol ac fe wnaeth y daith hon fy ysbrydoli i fod eisiau dysgu mwy o ieithoedd, archwilio mwy o wledydd… mae’n gwneud ichi sefyll allan oddi wrth fyfyrwyr eraill. Mae’n gyfle mor anhygoel.

Sevin, Blwyddyn 13, disgybl yn Ysgol Dinas Bran, Llangollen ar ei symudedd i Dwrci ag ariannwyd gan Taith

Pam cymryd rhan?

Dangoswyd bod gwaith rhyngwladol yn cael effaith gadarnhaol ar ganlyniadau personol a dysgu disgyblion, ac ar eu cyflogadwyedd, yn enwedig y rhai hynny sy’n dod o gefndiroedd difreintiedig. Mae rhaglenni symudedd rhyngwladol yn galluogi disgyblion i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau, a chael profiad o ddiwylliannau ac ieithoedd newydd, wrth hyrwyddo’r Gymraeg a diwylliant Cymreig ym mhedwar ban byd. Mae disgyblion yn dychwelyd gyda mwy o hyder, annibyniaeth ac ysgogiad i ddysgu.

Mae Taith yn ymrwymedig i wella mynediad i weithgareddau rhyngwladol i bobl ag anableddau, anghenion dysgu ychwanegol a phobl o gefndiroedd difreintiedig. Mae cymorth ariannol ychwanegol ar gael i ddisgyblion o gefndiroedd difreintiedig ac i gyfranogwyr, gan gynnwys staff, ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau

Mae rhaglenni cyfnewid rhyngwladol yn cysylltu’n uniongyrchol â phedwar diben y cwricwlwm newydd i Gymru. Drwy weithio mewn partneriaethau ar draws y byd, gall athrawon ddatblygu syniadau a ffyrdd o addysgu newydd, a darganfod adnoddau a deunyddiau newydd i’w cyflwyno yn yr ystafell ddosbarth i gyfoethogi dysgu eu disgyblion a datblygu’r cwricwlwm newydd i Gymru. Mae cyfleoedd ar gael hefyd i staff nad ydynt yn dysgu i gydweithio’n rhyngwladol, gan hwyluso arfer gorau, cyfnewid gwybodaeth, datblygu gyrfa a datblygiad proffesiynol.

Bydden ni’n bendant yn argymell gwneud cais am arian Taith gan fod yr effaith mae wedi ei gael arnom ni fel athrawon, plant, ysgol a’r gymuned wedi bod yn fwy na’r disgwyl.

Mr Jones, athro yn Ysgol Penrhyn Dewi yn Nhyddewi, ar symudedd i Lesotho ag ariannwyd gan Taith

Pwy sy’n gallu cyflwyno cais?

  • Unrhyw ysgol a ariennir neu a gynhelir gan awdurdod lleol ac sy’n gofrestredig yng Nghymru ac yn weithredol yno, sy’n darparu addysg gyffredinol neu alwedigaethol i ddisgyblion rhwng 4 ac 19 oed sy’n cael ei harolygu gan ESTYN;
  • Unrhyw ysgol annibynnol lle mae pob disgybl yn cael ei dderbyn drwy atgyfeiriad gan awdurdod lleol, gweithiwr cymdeithasol, neu elusen berthnasol, ac sy’n gweithredu yng Nghymru, gan ddarparu addysg i blant a phobl ifanc 4 – 19 oed;
  • Unrhyw un o 22 awdurdod lleol Cymru;
  • Unrhyw un o’r 4 Consortiwm Addysg Rhanbarthol;
  • Gonsortiwm sy’n cynnwys un sefydliad arweiniol sy’n gwneud cais ar ran dau neu ragor o sefydliadau ym maes addysg ysgolion. Rhaid i’r consortiwm gynnwys o leiaf un ysgol a enwir sy’n cael ei hariannu a’i chynnal gan awdurdod lleol ac sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru, ac sy’n gweithredu o Gymru, a gall hefyd gynnwys awdurdodau lleol neu ranbarthol, cyrff cydgysylltu ysgolion neu fenter gymdeithasol neu sefydliadau eraill sydd â rôl yn y maes addysg ysgol. Rhaid i bob aelod o’r consortiwm gael ei reoleiddio neu ei gofrestru yng Nghymru, a gweithredu o Gymru, a rhaid i unrhyw ysgolion yn y consortiwm gael eu hariannu neu eu cynnal gan awdurdod lleol a’u cofrestru yng Nghymru, ac sy’n gweithredu ohoni.
Pwy sy’n gallu cymryd rhan?
  • Pob disgybl 4 – 19 oed, wedi cofrestru mewn ysgol yng Nghymru fel y’i diffinnir yn yr adran ‘Pwy sy’n gallu cyflwyno cais’ uchod.
  • Staff addysgu ac nad ydynt yn addysgu, arweinwyr ysgol ac arbenigwyr eraill ym maes addysg ysgolion yng Nghymru (er enghraifft staff sy’n gweithio i gonsortiwm addysg neu awdurdod lleol)
Mae’r ddogfen hon yn ymwneud yn benodol â galwad cyllid ar gyfer Llwybr 1 Taith (2024) ar gyfer sector yr Ysgolion
Canllaw Llwybr 1 2024 - Ysgolion
Mae Canllaw Rhaglen Taith yn rhoi rhagor o wybodaeth i sefydliadau ac unigolion am Taith, sut mae’r rhaglen yn gweithio a phwy sy’n gymwys i wneud cais am, a chael, cyllid:
Canllaw Rhaglen Taith 2024
Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am Taith a’n cyfleoedd ariannu, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm mewn cysylltiad.

 

Cysylltwch â ni
Os hoffech gael cymorth i ddod o hyd i ysgol bartner rhyngwladol gall y British Council helpu. Gweler eu gwefan am amrywiaeth o adnoddau ac i archwilio’r gronfa ddata darganfod partner am ddim: 
Partner with a school | British Council

Archwiliwch

A view of a lake with mountains in the background. There are some people walking down a path and others can be seen in the distance.

Straeon

Golwg oddi uchod o gynhadledd gyda thyrfa o bobl yn edrych i fyny ac yn chwifio. Mae byrddau crwn gyda chadeiriau a baneri o amgylch y tu allan. Mae grisiau a ffenestr yn edrych allan i ardal goediog yn y cefndir.

Digwyddiadau

Image of a pink piggy bank with a coin halfway out of the coin slot and other coins around the piggy bank.

Cyfleoedd Ariannu