Cysylltwch
Myfyriwr ymchwil o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymweld â Malaysia

Myfyriwr ymchwil o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymweld â Malaysia

Mae Jiaji Yang yn fyfyriwr ymchwil ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’n ymchwilio i sut y gellir defnyddio robotiaid yn y diwydiant gofal iechyd.

Mae’r potensial y gallai gwaith Jiaji greu effaith wirioneddol, yn hynod, oherwydd gallai’r robotiaid gael eu defnyddio i gynorthwyo nyrsys mewn lleoliadau gofal iechyd i fireinio ac ehangu’r gofal a roddir i gleifion mewn angen.

Roedd Taith yn falch o gynnig cyllid Llwybr 1 i Jiaji er mwyn iddo deithio i Malaysia i weithio ar y cyd â phartneriaid a rhanddeiliaid i helpu i symud y maes ymchwil pwysig hwn yn ei flaen.

Dywedwch wrthym am eich ymchwil:

 Fy maes ymchwil yw Roboteg Gwasanaethau Dynolffurf (HSR) ar gyfer gofal iechyd a lletygarwch. Ym maes gofal iechyd, mae mwy o bobl yn gobeithio y gall robotiaid ddod yn gymdeithion i bobl, ac y gall robotiaid fod yn gwmnïaeth yn hytrach na bod yn rhyngweithio yn unig. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ddefnyddio digideiddio cyfrifiadurol i roi deallusrwydd tebyg i bobl i robotiaid gan ganiatáu i bobl deimlo yn ystod y broses o ryngweithio â’r robot dynolffurf a hefyd i helpu o ran cynorthwyo bodau dynol i gwblhau tasgau syml yn well.

Beth fu’n bosib i chi ei wneud gyda chyllid Taith?

Nid yw profi robotiaid yn y labordy yn ddigon at ddibenion fy ymchwil. Mae’n hanfodol archwilio â rhanddeiliaid yn y diwydiant gofal iechyd, a chael adborth ganddynt, er mwyn deall yn iawn sut y gall robotiaid dynolffurf chwarae eu rhan eu hunain. Yn ffodus, o dan arweiniad Dr Esyin Chew, rydym wedi llwyddo i ddatblygu perthynas gydweithredol ag Ysbyty ALTY ym Malaysia a chawsom gyfle i roi robotiaid gwasanaethau, go iawn, mewn amgylchedd meddygol gwirioneddol. Diolch i gyllid gan Taith, teithiais i Malaysia am bythefnos i gynnal ymchwil i weld a all robotiaid fod yn effeithiol ym maes gofal iechyd a dod yn gymdeithion i bobl.

Beth yw budd y gweithgaredd hwn i’ch sefydliad, diwydiant neu gymdeithas ehangach?

Cynhyrchodd y gweithgaredd hwn nid yn unig ddata a deunyddiau ymchwil sylweddol ar gyfer fy maes ymchwil, ond bu iddo hefyd greu rhagor o gyfleoedd cydweithio ar gyfer Canolfan Roboteg EUREKA ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Yn ystod y digwyddiad hwn, gwelsom sut y defnyddiodd ein partner yn Malaysia sef ALTY, Robotiaid HSR, i roi egni cynorthwyol i’w cymuned gofal iechyd. Cawsom hefyd bersbectif ymarferol nyrsys ar sut y gall robotiaid eu helpu i leihau llwyth gwaith ailadroddus mewn cyd-destunau bywyd go iawn. Mae’r data hyn nid yn unig yn cyfrannu at fy ymchwil ar archwilio gallu robotiaid dynolffurf i fod yn gwmnïaeth yn y diwydiant gofal iechyd, ond hefyd yn fy helpu i ddeall anghenion a phrofiadau gwirioneddol y nyrsys hyn yn eu gwaith. Rhoddais hyfforddiant a chymorth o ran TG i’r nyrsys sy’n integreiddio’r robotiaid. Rwy’n teimlo bod fy ngwaith PhD yn cael effaith gyhoeddus wirioneddol drwy’r cyfle hwn.

Rhoddodd hyn y cyfle hefyd i mi rannu ymchwil a chyfnewid gwybodaeth gyda myfyrwyr rhagorol o brifysgolion enwog eraill ym Malaysia. Trwy’r gweithgareddau hyn, cefais nid yn unig y cyfle i ddysgu am lwybrau ymchwil blaengar ymchwilwyr medrus eraill, ond cefais adborth cadarnhaol ganddynt ar fy ymchwil fy hun.

Beth ydych chi’n gobeithio ei gyflawni trwy’r profiad hwn?

Gall gweithio yn amgylchedd y diwydiant go iawn nid yn unig helpu fy ymchwil o ran casglu data gwerthfawr, ond gall hefyd fy ngalluogi i ddeall yn drwyadl pa broblemau a heriau y dylai fy ymchwil ganolbwyntio ar eu datrys o safbwynt rhanddeiliaid fel nyrsys. Trwy’r sesiynau rhannu ymchwil a chyfnewid gwybodaeth, byddaf yn gallu cael dealltwriaeth o lwybrau ymchwil uwch. Bydd cael dysgu am waith ymchwilwyr rhagorol eraill yn cyfrannu’n fawr at ddatblygiad fy ymchwil ac yn ehangu fy ngwybodaeth yn y maes.

Mae’r gweithgareddau hyn yn rhoi platfform i mi arddangos fy ngwaith ymchwil a derbyn cydnabyddiaeth gan fy nghyfoedion. Gall yr adborth cadarnhaol a’r cysylltiadau a sefydlwyd gydag ymchwilwyr o brifysgolion mawreddog eraill ym Malaysia agor drysau, o bosib, ar gyfer cydweithrediadau, cyhoeddiadau, a chyfleoedd o ran gyrfa yn y dyfodol.

Beth fu’r rhan orau o’ch profiad a ariannwyd gan Taith?

 Rhan orau fy mhrofiad oedd gweld y Robotiaid HSR yn cael eu defnyddio yn Ysbyty ALTY gan weithio ochr yn ochr â nyrsys i roi cymorth i gleifion mewn angen, a chreu llawenydd. Roedd yn hynod gweld nyrs, oedd heb unrhyw brofiad o weithio â chyfrifiaduron a robotiaid, yn cydweithio â robot. Dyma foment a fydd yn aros yn fy nghof am byth. Yn ogystal, mae’r cyfnewid diwylliant rhwng Cymru-Malaysia yn syfrdanol i mi, a minnau’n fyfyriwr Tsieineaidd sy’n astudio yng Nghymru.

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.