Cysylltwch
Symudedd ysgolion i Singapore

Ysgol Gymuned Glynrhedynog yn ymweld â Singapore

Mae grŵp o bobl ifanc yn eu harddegau yn sefyll ar lwyfan lle mae golygfa drawiadol y tu ôl iddyn nhw, sef tri nendwr â tho sy’n eu cysylltu â’i gilydd. Yn y cefndir mae tirwedd y ddinas lle mae rhagor o nendyrau ac awyr y machlud.

I ysgol lle nad yw mwy na thraean o’r disgyblion erioed wedi bod dramor, roedd y cyfle i deithio i Singapore ar gyfer grŵp o ddysgwyr Blwyddyn 9 yn brofiad a newidiodd eu bywydau.

Pan roddwyd holiadur i ddisgyblion ym Mlwyddyn 9 yn Ysgol Gymuned Glynrhedynog ei lenwi am eu dyheadau gyrfa, ychydig a wyddent ei bod yn ffordd o ganfod pwy fyddai fwyaf addas ar gyfer symudedd i Singapore wedi’i ariannu gan Taith.

Neuadd chwaraeon ysgol lle mae llwyfan â llenni glas. Ar y llwyfan mae grŵp mawr o blant a phobl ifanc yn eu harddegau yn sefyll. Ar y llawr o flaen y llwyfan saif rhes o blant ac mae’r rheini yn y canol yn dal baner Cymru. Ym mlaen y llun mae dynes sy’n penlinio ac yn edrych dros ei hysgwydd dde.
Mae pob un o bedair merch yn eu harddegau sy’n gwisgo sbectol amddiffynnol yn sefyll gyda'i gilydd mewn ystafell ddosbarth gan ganolbwyntio ar arbrawf cemeg. Mae un o'r merched yn gosod llwy mewn potyn sy'n cynnwys hylif tywyll a osodwyd ar ben llosgydd Bunsen.

Dywedodd Michelle Coburn-Hughes, Rheolwr Busnes a Chyfleusterau yn Ysgol Gymuned Glynrhedynog yn Rhondda Cynon Taf a drefnodd y daith ochr yn ochr ag International Links Global: “Prosiect STEM oedd hwn a oedd yn canolbwyntio’n penodol ar beirianneg a dyframaeth, felly defnyddion ni’r holiadur yn ffordd o baru’r disgyblion oedd â diddordeb perthnasol neu ddyhead gyrfa yn y maes hwn. Fe wnaethom hefyd ystyried ffactorau eraill gan gynnwys presenoldeb ac ymddygiad. Wnaethon ni ddim dweud wrth y disgyblion am y symudedd na dweud dim byd am Singapore; roeddem am ei wneud mor deg â phosibl.

“Cawsom gyllid ar gyfer carfan o 15 o ddisgyblion. Allan o’r 15, doedd 4 erioed wedi bod ar awyren o’r blaen, a doedd un erioed wedi treulio noson oddi cartref nac wedi aros mewn gwesty.

“Allwn ni ddim rhoi gwerth ar y profiadau a gafodd y disgyblion ar y daith hon, yn enwedig yn y gymuned yr ydym yn ei gwasanaethu. Mae cynnig cyfleoedd fel y rhain i rai o’r plant hyn yn rhywbeth na fyddent byth yn gallu manteisio arno heb y cyllid hwn.

“Roedd rhai o’r rhieni ychydig yn bryderus ond yn llawn cyffro iddyn nhw. Roeddwn yn ddigon ffodus i ymweld â Singapore ymlaen llaw ynghyd ag athrawon eraill er mwyn gwneud rhywfaint o waith paratoi. Roedd hyn yn rhan o’r cyllid, ac roedd yn caniatáu i ni gynllunio’r daith yn drylwyr a threfnu popeth yr oedd ei angen arnom ar gyfer y plant.”

Mae grŵp o bobl ifanc yn eu harddegau yn sefyll yn yr awyr agored ac mae planhigion mewn potiau a choed gwyrdd yn eu hamgylchynu.

“Dyw lot o blant ddim yn gadael yr ardal ac mae mor bwysig iddyn nhw weld bod byd y tu hwnt i Gwm Rhondda.”

Wrth ymweld ag ysgol gynradd ac uwchradd yn y ddinas, roedd y disgyblion wedi eu syfrdanu gan nifer y gwahanol ddiwylliannau oedd yn mynychu; 36 yn yr ysgol uwchradd a 48 yn yr ysgol gynradd.

Dywedodd Holly, disgybl Blwyddyn 9: “Roedd yr ysgol yn wahanol iawn i’n hysgol ni. Roedd yn drefnus iawn ac roedd ganddi risiau symudol. Mynd ar y daith hon yw’r peth gorau i mi ei wneud erioed yn fy mywyd.”

Dywedodd Cole, sy’n ddisgybl ym Mlwyddyn 9, sydd â dyheadau i fod yn beiriannydd a gweithiwr adeiladu: “Roedd yn anhygoel. Doeddwn i erioed wedi bod dramor o’r blaen. Roeddwn i’n llawn cyffro ac ychydig yn ofnus i fynd ar awyren. Doedd neb wedi dweud unrhyw beth wrthym am y daith pan oedden yn llenwi’r arolwg, a phan ddywedon nhw wrthym doedden ni ddim yn gwybod mewn gwirionedd i ble’r oedden ni’n mynd.

“Gwelon ni’r pontydd crog enfawr a cheisiais fwyta tsilis sbeislyd. Nawr rydw i eisiau mynd i fwy o wledydd ac archwilio mwy o ddiwylliannau.”

Mae dau berson ifanc yn eu harddegau yn sefyll gyda'i gilydd mewn ystafell ddosbarth, mae’r ddau yn gwisgo sbectol amddiffynnol ac yn canolbwyntio ar gynhwysydd cemeg sy'n eistedd ar ben llosgydd Bunsen. Mae'r dyn ifanc yn gwisgo crys-t coch ac yn gosod llwy dros y cynhwysydd cemeg, tra bod y fenyw ifanc â gwisg ysgol amdani yn edrych arno.

Yn ogystal â’r agweddau dysgu cysylltiedig â STEM ar symudedd, roedd cyfoethogi a magu hyder yn thema fawr yn y prosiect hwn ar gyfer disgyblion sydd yn aml heb brofi unrhyw beth y tu allan i’w cymuned eu hunain o’r blaen. Dysgon nhw am faterion gan gynnwys llygredd, newid yn yr hinsawdd a gorbysgota.

Cafodd un disgybl, Harvey, lawer mwy o fudd o’r daith nag yr oedd erioed wedi’i ddisgwyl gyda llawer o anogaeth a chefnogaeth gan ei gyfoedion. “Doeddwn i ddim yn gallu nofio yn mynd allan ond roeddwn i’n gallu erbyn i mi ddod adref,” meddai.

Eglurodd yr athro Chris Partin: “Fe wnaethon ni roi cyfle i’r disgyblion fynd y tu hwnt i’w man cysurus. Mae wedi rhoi’r hyder iddynt fentro allan o’u milltir sgwâr ac wedi rhoi’r gallu iddynt ofyn i rywun am help. Dydyn nhw ddim yn cael y mathau hyn o brofiadau.”

Dewch ar daith gyda ni

Cofrestrwch i fod ar ein rhestr bostio i gael y newyddion diweddaraf ynglŷn â’r rhaglen.

Drwy gofrestru, rydych chi’n cytuno â’n polisi preifatrwyddy, gan gynnwys trosglwyddo eich gwybodaeth i’n platfform marchnata, Mailchimp. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.